Ing. Irena Fučíková

V odpovědi na dotaz prodej siláže do bioplynové stanice, Vaše ID14976 jsem nalezla 2 verze. První, kterou jsem si vytiskla dne 25.10.2015 je uvedená sazba 21% a v druhé verzi, kterou jsem si vytiskla dne 16.12.2015 je uvedena sazba 15%. Můžete mi sdělit, která sazba je tedy správná?
Vydáno: 14. 03. 2022
  • Článek
Přenesená daňová povinnost u kukuřičné siláže Ing. Irena Fučíková, dotaz 15041/09.10.15 Podléhá prodej kukuřičné siláže přenesené daňové povinnosti? Prodáváme kukuřici i jako zelenou hmotu, sklizeň rostliny přímo z pole,...
Vydáno: 31. 05. 2016
Fyzická osoba poskytla finanční dar na léčbu nezletilého dítěte, která není hrazena zdravotní pojišťovnou. Jedná se o svalovou dystrofii, léčba kmenovými buňkami v Izraeli. Peníze byly zaslány na transparentní účet dítěte. Je možné tento dar odečíst od základu daně dle § 15 odst. 1?
Vydáno: 07. 03. 2016
Jsem osoba podnikající, uplatňující výdaje paušálem v § 7, řemeslná živnost 80 %. Daňový základ v § 7 je 45 682 Kč. Pronajímám nemovitou věc v § 9, kde neuplatňuji výdaje procentem, lépe řečeno, neuplatňuji výdaje žádné. Daňový základ v § 9 je 108 000 Kč. Můžu v daňovém přiznání uplatnit slevu na dítě?
Vydáno: 16. 02. 2016
Jsme s.r.o., mikro účetní jednotka, nepodléháme povinnému auditu, plátci DPH, vedeme podvojné účetnictví. Můžeme sestavit i letos účetní závěrku ve zkráceném rozsahu nebo lze jen přílohu, ale rozvahu i výkaz zisku a ztrát v plném rozsahu? V letošní závěrce za rok 2015 ještě můžeme používat účtové skupiny 61 a 62?
Vydáno: 09. 02. 2016
Pokud poskytne akciová společnost zaměstnanci půjčku (na jakýkoliv účel) do výše 300 000 Kč, nevznikají zaměstnanci ani zaměstnavateli nějaké povinnosti? Například úroky, odvody sociálního a zdravotní pojištění apod. Dosud stále jen uzavíráme smlouvy o půjčce jen do výše 100 000 Kč na bytové účely.
Vydáno: 04. 11. 2015
Společnost s. r. o. zabývající se prováděním prací na stavbách, zakoupila nápojový automat v hodnotě 298 000 Kč včetně DPH. Lze automat uplatnit celý jako daňový náklad, nebo mohu uplatnit do výdajů alespoň poměrnou část?
Vydáno: 02. 11. 2015
Podléhá prodej kukuřičné siláže přenesené daňové povinnosti? Prodáváme kukuřici i jako zelenou hmotu, sklizeň rostliny přímo z pole, zde by se měla také uplatnit přenesená daňová povinnost?
Vydáno: 19. 10. 2015
Prodáváme siláž do bioplynové stanice. Je správně když fakturujeme s 21 % DPH?
Vydáno: 14. 10. 2015
Faktura vystavena na fyzickou osobu, v technickém průkazu uveden jako provozovatel, sepsána smlouva o zajištění závazku převodem práva, jejíž součástí je i smlouva o výpůjčce, fyzická osoba odepisuje, jakým způsobem můžeme uplatnit phm, dle skutečnosti (vede knihu jízd) s odpočtem dph – v každém autě je GPS, tudíž přesná spotřeba i možnost kontroly tankování.
Vydáno: 09. 10. 2015
V rámci výstavby výrobní haly nám byly fakturovány vzduchotechnická zařízení ve výši 1 400 000 Kč. Bude tato vzduchotechnika samostatná movitá věc zařazená ve skupině 3?
Vydáno: 22. 09. 2015
  • Článek
Je prodej kukuřičné siláže v částce vyšší než 100 000 Kč nutno fakturovat v režimu přenesené daňové povinnosti?
Vydáno: 09. 09. 2015
Prosím o vysvětlení komentáře v pokynu GFŘ č. D-22 k § 38g odst. 4, který říká, že „Pro aplikaci § 38f odst. 4 zákona je dostačující, že předmětný příjem prošel systémem zdanění ve státě zdroje, a to i přes skutečnost, že výsledná daň může být nulová.“ Bude taková podmínka splněna i tehdy, pokud místní legislativa ve státě zdroje část předmětného příjmu osvobozuje?
Vydáno: 01. 09. 2015
FO vede daňovou evidenci a bude si pronajímat nový automobil formou operativního pronájmu na předem sjednanou dobu. V případě, že se rozhodne zaplatit např. 12 splátek dopředu, bude se jednat o daňově uznatelný výdaj? Pokud ano, musí být sjednaná tato mimořádná platba ve smlouvě?
Vydáno: 26. 08. 2015
  • Článek
Jak máme postupovat u dispenzačního poplatku u lékárny, když doposud není jasné, jestli tento poplatek podléhá DPH? Musíme odeslat přiznání a nevíme, jestli odvést DPH i z tohoto poplatku nebo počkat na vyjádření?
Vydáno: 26. 08. 2015
Jak postupovat při úmrtí podnikatele, když má v majetku dva osobní automobily, které jsou předmětem dědického řízení. Pokud se týká DPH, to bylo uplatněné podle počtu roků v používání a krácen odpočet. Ale nejsme si jistí jak postupovat s tímto hmotným majetkem v oblasti dani z příjmů fyzických osob. Podnikatel vedl daňovou evidenci. Musím dodanit i tyto dvě osobní auta jako když ukončil podnikání a za jakou cenu? Daňově je jedno vozidlo již úplně odepsané a jedno bylo pořízeno v roce 2014.
Vydáno: 12. 08. 2015
Má právnická osoba (s. r. o.) povinnost mít založený bankovní účet? Firma momentálně nevykazuje žádnou aktivitu a není důvod platit bankovní poplatky.
Vydáno: 12. 08. 2015
Je prodej kukuřičné siláže v částce vyšší než 100 000 Kč nutno fakturovat v režimu přenesené daňové povinnosti?
Vydáno: 30. 07. 2015
Jsme s. r. o., neplátci DPH, ani nejsme identifikovanou osobou dle zákona o DPH, máme sídlo v ČR. V červenci 2015 zaplatíme zálohu na poradenské služby, které bude poskytovat osoba neusazená v tuzemsku se sídlem na Slovensku, registrovaná k DPH v jiném členském státě. Staneme se identifikovanou osobou již ke dni poskytnutí zálohy nebo až ke dni poskytnutí služeb? Jaká by byla odpověď v opačné situaci, kdybychom my poskytli poradenské služby podnikající firmě, neusazené v tuzemsku se sídlem na Slovensku, a předem přijali zálohu? K jakému okamžiku bychom se stali identifikovanou osobou?
Vydáno: 17. 07. 2015
Pokud pořídím automobil 5. 6. a nechám do něj zabudovat 15. 6. GPS (sledování vozidla), je správný postup když obě ceny jsou vstupní cenou pro odpisování, pouze poplatek za sledování automobilu jde rovnou do nákladů?
Vydáno: 17. 07. 2015