Nový občanský zákoník

Vydáno: 3 minuty čtení

Jsem přesvědčena, že potvrzení o zdanitelných příjmech za r. 2013 od společenství vlastníků jednotek (dále jen „SVJ“) pro vlastníka bytu musí být již zpracováno v tomto roce podle NOZ z r. 2014. Náklady správa domu na jednotku a pojištění domu i daň z nemovitosti, kterou platíme za byty ve spoluvlastnictví podle spoluvlastnického podílu. I když mi to potvrdil jiný účetní z jiného SVJ a můj právník, tak výbor SVJ tvrdil na shromáždění, že se vyúčtování i potvrzení o zdanitelných příjmech řídí ještě podle zákona o bytech účinném v r. 2013. Vzhledem k tomu, že kromě svého bytu jsem spoluvlastníkem i ve čtyřech bytech, které si bývalí družstevníci nepřevedli do vlastnictví a jsme tedy uvedeni v katastru nemovitostí všichni jako spoluvlastníci, nechce mi sdělit výbor nájem v těchto bytech a předat nájemní smlouvy. Mám nárok jen k nahlédnutí v kanceláři SVJ. Právník tvrdí, že mi musí smlouvy předat. Jak postupovat a je můj názor na potvrzení a vyúčtování správný?

Ing.
Zdeněk
Morávek
ID 12083
Odpověď:
Pokud budeme vycházet z přechodných ustanovení zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), potom budeme vycházet z čl. II Zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb. Podle bodu 1. tohoto čl. platí, že pro daňové povinnosti u daní z příjmů za zdaňovací období přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu a za zdaňovací období, které započalo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související, se použije ZDP, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu.
Bod 2. potom stanoví, že není-li stanoveno jinak, vztahují se na skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva a povinnosti soukromého práva podle právních předpisů účinných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu stejná ustanovení ZDP, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, jako na skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva a povinnosti soukromého práva podle právních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, které jsou jim svou povahou a účelem nejbližší.
Protože žádný z dalších bodů přechodných ustanovení nestanoví jinak, z pohledu zdanění bude
relevantní
úprava ZDP ve znění účinném do konce roku 2013.
Co se týká přechodných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), je nutné konstatovat, že společenství vlastníků jimi konkrétně řešena nejsou. Domnívám se proto, že rozhodující by mělo být ustanovení § 3028 odst. 2 NOZ, podle kterého není-li stanoveno jinak, řídí se ustanoveními tohoto zákona i právní poměry týkající se práv osobních, rodinných a věcných; jejich vznik, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se však posuzují podle dosavadních právních předpisů. Protože problematika společenství vlastníků patří mezi věcná práva upravená NOZ, toto ustanovení se, podle mého názoru, na tento případ vztahuje. To znamená, že i v tomto případě by mělo být postupováno podle právní úpravy účinné do konce roku 2013.
Závěrem je ale nutné doplnit, že na tuto problematiku nejsou v praxi jednoznačné názory, v odpovědi jsem vyjádřil výklad, který já osobně preferuji a považuji za správný.