Kapitálová obchodní korporace za korunu

Vydáno: 7 minut čtení

Mezi kapitálové obchodní korporace řadí zákon č. 90/2012 Sb. , o obchodních korporacích (dále jen „ZOK “), společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti. Tyto společnosti jsou pod střešní pojem „kapitálové“ zařazeny proto, že mají povinnost vytvořit základní kapitál při svém založení. Společníci splácí peněžité a nepeněžité vklady ve lhůtě stanovení společenskou smlouvou, avšak musí dodržet zákonem stanovené podmínky.

Kapitálová obchodní
korporace
za korunu
doc. Ing.
Hana
Březinová
CSc.
Mezi podmínky patří:
-
nepeněžitý vklad musí být předán správci vkladu před vznikem společnosti s tím, že se ocenění nepeněžitého vkladu uvede ve společenské smlouvě obchodní
korporace
a tímto vkladem nesmí být práce nebo služby;
-
z peněžitého vkladu musí být splaceno před vznikem
korporace
na zvláštní účet u banky u každého peněžitého vkladu alespoň 30% vkladu, zbytek vkladu se splácí ve lhůtě stanovené ve společenské smlouvě, maximálně však do pěti let od vzniku obchodní
korporace
.
Kapitálovou společnost může založit jediný zakladatel. Dříve zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník - dále jen „ObchZ“ - zrušen, v takovém případě požadoval před vznikem složit celý nepeněžitý vklad. Nový ZOK takovou povinnost nemá.
V následujícím textu se budeme věnovat společnosti s ručením omezeným.
 
Změna pojetí základního kapitálu a vkladu
ZOK mění vymezení základního kapitálu a vkladu a také jejich výši.
Základní
kapitál
obchodní
korporace
je souhrn všech vkladů. Vklad je peněžní vyjádření hodnoty předmětu vkladu do základního kapitálu obchodní
korporace
, přičemž vklady mohou být buď peněžité, nebo nepeněžité. Dřívější právní předpis požadoval vždy, aby nepeněžitý vklad byl hospodářsky zjistitelný, což je podle ZOK požadováno jen u akciových společností. Ocenění nepeněžitého vkladu soudem jmenovaným znalcem se ponechává pouze pro akciovou společnost. U společnosti s ručením omezeným stačí znalec určený dohodou zakladatelů a znalce.
Podle tvůrců ZOK ztratil základní
kapitál
svůj význam při ochraně věřitelů - je nahrazen ochranou přes zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „insolvenční zákon“), test insolvence, pravidla wrongful fadingu, pravidly správy majetku společnosti s ručením omezeným a regulaci podnikatelských seskupení. Jeho výše je liberalizována. Je stanoveno, že minimální
výše vkladu je 1 koruna česká.
Společenská smlouva může určit výši vkladu vyšší. Podle ObchZ bylo stanoveno, že výše základního kapitálu společnosti musí činit alespoň 200 000 Kč, výše vkladu společníka musí činit alespoň 20 000 Kč.
Podle ObchZ mohla mít společnost s ručením omezeným 1 až 50 společníků. Pokud společnost založil jediný společník, musel splatit vklad alespoň 200 000 Kč, neboť byla limitována výše základního kapitálu. Podle ZOK je limitována minimální výše vkladu, tzn. má-li společnost s ručením omezeným jediného zakladatele, který poskytne vklad 1 Kč, pak základní
kapitál
bude roven 1 Kč. V případě 200 000 společníků (což ZOK umožňuje) bude dosaženo základního kapitálu při vzniku společnosti ve výši 200 000 Kč.
Jestliže zakladatel zvolí minimální peněžitý vklad a využije možnost splatit 30% peněžitého vkladu společnosti ke dni vzniku, bude jeho vklad v den zápisu do obchodního rejstříku činit 0,33 Kč, jeho závazek vůči společnosti bude 0,67 Kč, přičemž základní
kapitál
společnosti bude 1 Kč, na bankovním účtu se bude krčit 0,33 Kč a pohledávka za upsaný základní
kapitál
bude 0,67 Kč.
 
Zahajovací rozvaha společnosti s ručením omezeným za korunu
Nemám nic než korunu českou a chci podnikat. Teď jsou k mání společnosti s ručením omezeným za korunu. Jak na to?
Aby bylo možné založit kapitálovou obchodní korporaci, byť § 142 ZOK umožňuje vložit jen 1 Kč, jedna koruna nestačí. Zakladatel musí zaplatit minimálně:
-
živnostenské nebo jiné oprávnění umožňující mu podnikat (1 000 Kč),
-
založení bankovního účtu, na nějž bude složen vklad (0,33 Kč),
-
služby notáře (15 000 Kč),
-
zápis s. r. o. do veřejného rejstříku (6 000 Kč).
 I------------------------------------------------------------------------------------I----I I                
Zahajovací rozvaha k ...
I I I
v tisících Kč
I I I----------------------------------------------I----I--------------------------------I----I I Aktiva I I Pasiva I I I----------------------------------------------I----I--------------------------------I----I I 221-Bankovní účet I I 411-Základní
kapitál
I I I----------------------------------------------I----I--------------------------------I----I I 353-Pohledávka za upsaný základní
kapitál
I I I I I----------------------------------------------I----I--------------------------------I----I I 041-Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku I
22
I 365-Ostatní závazky společníků I
22
I I----------------------------------------------I----I--------------------------------I----I I
Aktiva celkem I 22 I Pasiva celkem I 22
I I----------------------------------------------I----I--------------------------------I----I
Splacená část peněžitého vkladu zakladatele (0,33 Kč) a pohledávka z titulu nesplaceného peněžitého vkladu (0,67 Kč) jsou v zahajovací rozvaze, která se vykazuje v tisících Kč, neviditelné, stejně jako korunový základní
kapitál
. Zakladatel se mohl rozhodnout, že 22 000 Kč, které vynaložil jako zřizovací výdaje, vykáže v zahajovací rozvaze jako závazek vůči zakladateli nebo příplatek do vlastního kapitálu (513-Ostatní kapitálové fondy), případně rezervní fond či ážio. Pokud ponechá zahajovací rozvahu ve stavu, který je znázorněn v tabulce, je z ní patrná předluženost společnosti. Kapitalizace závazku může dát zakladateli případně šanci na úvěr či zápůjčku.
Startovací pozice obchodní
korporace
za korunu
Pokud má mít možnost obchodní
korporace
za korunu vůbec nastartovat svoji činnost, pak má následující možnosti:
-
Činnost financovat ze zdrojů zakladatele, které budou vykazovány jako součást vlastního kapitálu, nikoliv položky základní
kapitál
, ale kapitálové fondy, a až bude společnost hospodářsky způsobilá, zakladateli tyto příspěvky mimo základní
kapitál
vrátí, bude-li to v jeho zájmu a nebude-li výsledkem hospodaření společnosti ztráta.
-
Činnost financovat na vrub úvěru či zápůjčky. V takovém případě vznikne problém se získáním peněžních prostředků od finanční instituce, bude nezbytné mít k dispozici velmi kvalitní projekt, na základě kterého budou peněžní prostředky společnosti poskytnuty. V praxi může jít i o situaci, kdy kapitálovou společnost za korunu založí mateřská firma, která své dceřiné společnosti úvěr či zápůjčku poskytne, aby byly využity volné peněžní prostředky matky a činností dcery zhodnoceny. V každém případě je nezbytné společnost testovat na možný hrozící úpadek nebo úpadek podle insolventního zákona.
-
Činnost financovat na vrub dodavatelského úvěru. Společnost si nakoupí potřebné vstupy, dodavateli zaplatí až poté, kdy prodá svoje výkony a dostane od odběratelů zaplaceno. Je otázkou, zda se najde takový dodavatel, který při pohledu na rozvahu korunové společnosti bude mít vůli jí dodávat svoje produkty. Minimálně ze zápisu v obchodním rejstříku se znalý dodavatel dozví, s kým hodlá obchodovat.
 
Závěr
Společnost s ručením omezeným s minimální výší základního kapitálu má velmi těžkou pozici hned při svém zrodu, neboť bez prostředků zakladatele/lů potřebuje na zahájení své činnosti buď peněžní prostředky svých společníků, nebo třetích osob. Získání peněžních prostředků od třetích osob bude velmi obtížné, neboť tyto osoby budou chtít prokázat návratnost svých úvěrů nebo zápůjček. Korunová společnost může mít v podstatě jedinou záruku, a to je kvalitní podnikatelský záměr - a to je dost málo.
Převzato z časopisu Účetnictví v praxi č. 11/2014.