Uplatňování daňových odpisů u PO obcí a krajů

Vydáno: 16 minut čtení
Uplatňování daňových odpisů u PO obcí a krajů
JUDr.
Petr
Pospíšil,
Ph. D., LL. M.,
Krajský úřad Moravskoslezského kraje
1. Východiska - k vývoji právní úpravy
1)Daňový odpis vychází ze ZDP2) a představuje právo poplatníka snížit základ daně. Jeho podstatou je umožnit vlastníkům majetku zahrnout ve formě odpisů z hmotného majetku (stejně tak nehmotného majetku) hodnotu tohoto majetku do základu daně, pokud je tento majetek využíván k dosahování příjmů zdaňovaných obecnou sazbou daně. Pro úplnost uvádím, že
PO má na základě ZÚ3) povinnost provádět účetní odpisy z majetku, který užívá, bez ohledu na to, kdo je vlastníkem tohoto majetku.
Právní úprava uplatňování daňových odpisů příspěvkovými organizacemi ÚSC4) představuje dlouhodobý problém, který prošel určitým historickým vývojem.
Podle ust. § 28 odst. 1 ZDP, ve znění účinném do 19.7.2009, odpisoval hmotný majetek poplatník, který měl k tomuto majetku vlastnické právo, organizační složka státu příslušná hospodařit s majetkem státu a státní organizace příslušná hospodařit s majetkem státu. V důsledku tohoto taxativního zákonného výčtu tak prakticky od 1. ledna 2003 došlo k situaci, kdy PO, u kterých došlo k přechodu zřizovatelských funkcí ze státu na ÚSC, nemohly uplatňovat nárok na daňové odpisy u majetku, který jim byl svěřen k užívání zřizovací listinou. Toto legislativní řešení zcela evidentně znevýhodňovalo majetek ÚSC ve srovnání s majetkem ve vlastnictví státu. Fakticky se tak uměle vytvořily nerovné podmínky v hospodářské soutěži mezi srovnatelnými (zejména co do předmětu činnosti) organizacemi zřizovanými státem a organizacemi zřizovanými kraji nebo obcemi. Sekundárním projevem uvedené nerovnosti byla ztráta přirozené funkce odpisů jako zdroje investičního fondu u PO ÚSC. Nemožností uplatnit daňové odpisy docházelo