Náklady na školení, cestovné

Vydáno: 3 minuty čtení

Jsme střední škola, právnická osoba zřízená ÚSC3). Nejsme plátci DPH, účtujeme ve zjednodušeném rozsahu. Náklady na školení účtujeme na účet 527 a hradíme z ONIV4) - UZ5) 33353 (přímé výdaje), náklady na cestovné na účet 512 a taktéž hradíme z ONIV - UZ 33353. Na školení jsme se dozvěděli, že je rozdíl v tom, zda vložné semináře hradíme fakturou, pak platí účet 527 - UZ 33353, ale pokud je součástí cestovního příkazu, pak na účet 512 - UZ 33353. Náklady na dopravu hrazené fakturou máme účtovat na účtu 518 a hradit z UZ 88888 (provozní výdaje), kdyby byly vyúčtovány na cestovním příkazu, pak na účet 512 a hradit z UZ 33353. Souhlasíte s tímto názorem? Je možné uvést si do vnitřní směrnice, že náklady na ubytování, stravování, dopravu, připojištění léčebných výloh při cestách do zahraničí účtujeme vždy na účet 512 - UZ 33353 a vložné na semináře na účet 527 bez ohledu na způsob platby? Myslím si, že to má lepší vypovídací schopnost o čerpání nákladů a snadněji se dodržuje rozpočet ONIV (nelze dopředu vědět, jakou formou budou konkrétní výdaje hrazeny).

Náklady na školení, cestovné
Blažena
Petrlíková,
ID 11192
Odpověď:
I když příspěvkové organizace zřízené ÚSC v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, nemají uloženu povinnost rozpočtové příjmy a výdaje označovat položkami rozpočtové skladby dle přílohy k vyhlášce č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů, lze tuto vyhlášku použít jako určitou pomůcku pro kvalifikaci povahy účetního případu i v příspěvkové organizaci.
Výdaje vynaložené na služby školení a vzdělávání (kurzy, školení, odborné stáže) pro potřeby organizace jsou zařazeny pod výdajovou položkou 5167. Výdaje na cestovní náhrady hrazené vlastním zaměstnancům i pracovníkům zaměstnaným na základě dohod o pracích mimo pracovní poměr včetně výdajů na dopravu, stravování a ubytování na pracovní cestě jsou zařazeny pod výdajovou položku 5173.
Zákoník práce vymezuje pojem nutné vedlejší výdaje v souvislosti s pracovní cestou jako výdaje, které musel pracovník vynaložit a které skutečně vynaložil v souvislosti s příslušnou pracovní cestou, a to v prokázané výši. Všechny tři uvedené podmínky musí však být splněny současně. Může se jednat například o: výdaje za telefonní hovory související s výkonem práce, poplatek za úschovu zavazadel, poplatek za parkování soukromého vozidla použitého se souhlasem zaměstnavatele na pracovní cestě, úhrada dálničního poplatku a to pouze v poměrné výši za dobu trvání pracovní cesty připojištění sedadel a zavazadel při použití soukromého vozidla zaměstnance apod.
Podle našeho názoru úhrada ceny vzdělávacího kurzu pro zaměstnance PO není nutným vedlejším výdajem souvisejícím s pracovní cestou. Účast na kurzu je z hlediska zákoníku práce považována za výkon práce a zaměstnanci za tuto dobu náleží mzda ve výši stanovené podle příslušných mzdových předpisů.
Také § 24 odst. 2 písm. j) ZDP výdaje (náklady) na pracovní a sociální podmínky, zaměstnanců spojené s odborným rozvojem zaměstnanců a rekvalifikací zaměstnanců zabezpečované jinými subjekty, s výjimkou výdajů (nákladů) vynaložených na zvýšení kvalifikace kvalifikuje jako výdaj samostatně, nikoliv společně s výdaji na cestovní náhrady formou nutného vedlejšího výdaje spojeného s takovou cestou.
Na základě uvedených argumentů tvrdíme, že názor lektorky na školení nebyl v souladu s platnými právními předpisy. Podle našeho mínění je správnější o nákladech na vzdělávání zaměstnanců účtovat s pomocí účtu 527-Zákonné sociální náklady a náhrady za pracovní cestu vyplacené v souvislosti s účastí na vzdělávacích kurzech zaměstnanců s pomocí účtu 512-Cestovné.
Za podmínek stanovených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a v příslušných právních předpisech jsou zdrojem financování výdajů na vzdělávání zaměstnanců ONIV - UZ 33353 (přímé výdaje) a nákladů na cestovné ONIV - UZ 33353.
3 územní samosprávný celek
4 ostatní neinvestiční výdaje
5 účelový znak