Dary v roce 2014 z daňového hlediska

Vydáno: 15 minut čtení

Jednou ze zásadních koncepčních změn, kterou do oblasti daně z příjmů přineslo zákonné opatření Senátu č. 344/2013 Sb. ,1) je podřazení daně darovací pod daň z příjmů. S tím bezprostředně souvisí i zrušení zákona č. 357/1992 Sb. 2)

Dary v roce 2014 z daňového hlediska
Ing.
Zdeněk
Morávek
daňový poradce
 
Právní úprava darů po 1.1.2014
Důležitou změnou, kterou je nutné vzít v úvahu u neziskových, nyní u VPP3) ve zdaňování v roce 2014 je skutečnost, že bezúplatné příjmy jsou nově předmětem daně z příjmů. U VPP jsou aktuální zejména příjmy z darování, které se v praxi těchto poplatníků vyskytují často. Z právní úpravy v § 2055 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) vyplývá, že darovací smlouvou dárce bezplatně převádí vlastnické právo k věci, nebo se zavazuje obdarovanému věc bezplatně převést do vlastnictví a obdarovaný dar nebo nabídku přijímá. Nová úprava v NOZ je podstatně obsáhlejší, než jak tomu bylo v již zrušeném občanském zákoníku,4) proto upravuje mnohem více aspektů a podrobněji řeší celou tuto problematiku. Zmínit je tak vhodné ustanovení § 2056 NOZ, podle kterého ten, kdo druhému dar jen slíbí, není zavázán darovat, ale ten, kdo slib obdržel, má právo, aby mu slibující nahradil náklady účelně vynaložené v očekávání daru. Tím je řešena právní ochrana příjemce slibu důvěřujícího této projevené vůli.
 
Forma darovací smlouvy
V § 2057 NOZ jsou stanoveny případy, kdy darovací smlouva vyžaduje písemnou formu. To je buď v případě, že je darovaná věc zapsaná ve veřejném seznamu, nebo v případě, že nedojde k odevzdání věci zároveň s projevem vůle darovat a přijmout dar. Pokud je ale dárce v prodlení, je výslovně stanoveno, že nemá povinnost platit úrok z prodlení.
V ostatních případech není písemná forma vyžadována, cí