Rozpočtová skladba - neřešené oblasti ve vyhlášce č. 323/2002 Sb.

Vydáno: 17 minut čtení

1)Rok od roku „bobtná“ vyhláška č. 323/2002 Sb. v náplních položek a v požadavcích na další hlediska třídění, ale rámcově začíná být sama o sobě nefunkční, protože neřeší základní postupy, pravidla a principy třídění. Rovněž nemá dostatečnou návaznost na ostatní související předpisy.

Rozpočtová skladba - neřešené oblasti ve vyhlášce č. 323/2002 Sb.
Ing.
Ivana
Schneiderová
auditorka, č. osvč. KAČR 1840
Předpis nedává odpovědi na níže uvedené okruhy problémů.
 
1. Co je povinné a není povinné rozpočtovat
 
Rozpočtování v Kč, v tisících Kč, v haléřích
Obecně je vyžadováno rozpočtování transferů na koruny, někdy i na haléře. V ostatních případech se zpravidla rozpočtuje v zaokrouhlení na 1 000 Kč. Některé programy rozpočtování transferů na koruny neumožňují, dělají se rozpočty v zaokrouhlení např. na 10 Kč, na 100 Kč, na 1 000 Kč. V předpisu není nikde upraveno do jakého detailu a jaký typ finanční operace se má rozpočtovat.
 
Konsolidační položky na úrovni účetní jednotky
Vysvětlení: Nejedná se o vztahy k jiným subjektům, konsolidační položky nikdy nemohou být v režimu závazných ukazatelů. Na druhou stranu bez konsolidačních položek nelze rozpočtovat jednotlivé peněžní fondy ve vlastním vyrovnaném okruhu.
Otázka zní:
Mají se rozpočtovat, nebo nemají? Je možné je rozpočtovat částečně, např. jen ve vztahu k peněžním fondům?
 
Položky financování
Vysvětlení: například položka 8901 obsahuje cizí peníze na ZBÚ, lze ji využít i dočasně pro hospodářskou činnost; obě činnosti jsou dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, mimo rozpočet.
Položky např. 8117 a 8118, používáme pro vzájemné převody na termínové účty. Mají charakter „vnitro položek“, jejich rozpočtování se proto jeví jako nepřínosné.
Oproti tomu položky, např. 8123, 8124, 8905 ve vztahu k úvěrům se jeví jako nezbytné rozpočtovat.
 
Problematika položky 8115 „Změna stavu“
Před