Zdravotní pojištění a nekolidující zaměstnání po 1.1.2014

Vydáno: 7 minut čtení

Mezi odbornou veřejností se objevují názory, že v současné době již nelze zaměstnávat osoby registrované na úřadě práce jako uchazeče o zaměstnání v tzv. nekolidujícím zaměstnání. Jaké podmínky tedy aktuálně platí ve zdravotním pojištění pro zaměstnávání těchto osob a projevilo se i v těchto případech zvýšení minimální mzdy k 1.8.2013?

Zdravotní pojištění a nekolidující zaměstnání po 1.1.2014
Ing.
Antonín
Daněk
V právní úpravě nekolidujícího zaměstnání sice došlo k datu 1.1.2011 k určitým změnám, ovšem nikoli v tom smyslu, že by byl daný souběh vyloučen.
Přípustnost souběhu, stanovená zákonem o zaměstnanosti
Uchazeči o zaměstnání, evidovaní na úřadě práce, patří ve zdravotním pojištění mezi osoby, za které je plátcem pojistného stát. Od počátku fungování systému veřejného zdravotního pojištění nepřicházelo v úvahu, aby mohly tyto osoby současně vykonávat výdělečnou činnost. Vpravdě průlomovou změnu však v této souvislosti přinesl ve sféře placení pojistného na zdravotní pojištění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zaměstnanosti“). Podle aktuálně platného ustanovení § 25 odst. 3 tohoto zákona je od 1.10.2004 u pojištěnce ve zdravotním pojištění přípustný souběh zaměstnání a kategorie, kde hradí pojistné stát - uchazeč o zaměstnání.
Ve smyslu tohoto zákonného ustanovení nebrání zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání:
a)
výkon činnosti na základě pracovního nebo služebního poměru, pokud měsíční výdělek nepřesáhne polovinu minimální mzdy, nebo
b)
výkon činnosti na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, pokud měsíční odměna nebo odměna připadající na jeden měsíc za období, za které přísluší, nepřesáhne polovinu minimální mzdy.
V případě výkonu více činností se pro účely splnění podmínky měsíčního výdělku jednotlivé měsíční výdělky (odměny) sčítají.
To znamená, že v tzv. nekolidujícím zaměstnání mohl mít zaměstnanec do července 2013 příjem maximálně ve výši 4 000 Kč, od 1.8.2013 se tato horní hranice zvýšila na 4 250 Kč. U zaměstnance, který je poživatelem invalidního důchodu, je minimální mzda i po datu 1.8.2013 určena částkou 8 000 Kč. To znamená, že maximální výše příjmu této osoby může v tomto nekolidujícím zaměstnání činit nejvýše 4 000 Kč.
Výkon práce v rámci nekolidujícího zaměstnání nesmí bránit uchazeči o zaměstnání v poskytování součinnosti úřadu práce při zprostředkování zaměstnání a v přijetí vhodného zaměstnání podle § 20 zákona o zaměstnanosti.
 
K podpoře si již nelze „přivydělat“
Do konce roku 2010 si mohl uchazeč o zaměstnání výkonem činnosti na základě nekolidujícího pracovněprávního vztahu „přivydělat“ k podpoře v nezaměstnanosti, to znamená, že byl možný souběh pobírání příjmu z takového vztahu a podpory v nezaměstnanosti. Od 1. ledna 2011 však byla možnost legálního přivýdělku k podpoře v nezaměstnanosti v tzv. nekolidujícím zaměstnání zrušena. Podle ustanovení § 39 odst. 2 písm. d) zákona o zaměstnanosti. Nárok na podporu v nezaměstnanosti nemá uchazeč o zaměstnání, který ke dni, k němuž má být podpora v nezaměstnanosti přiznána, vykonává některou z činností podle § 25 odst. 3 citovaného zákona.
Po dobu trvání nekolidujícího zaměstnání tedy nenáleží uchazeči o zaměstnání podpora v nezaměstnanosti. Doba, po kterou uchazeč o zaměstnání vykonává nekolidující zaměstnání a z tohoto důvodu mu není vyplácena podpora v nezaměstnanosti, se nezapočítává do podpůrčí doby, a její běh se
de facto
přerušuje. Po ukončení nekolidujícího zaměstnání tak může být uchazeči o zaměstnání nadále vyplácena podpora v nezaměstnanosti.
Z uvedeného vyplývá, že nekolidující zaměstnání je vhodné zejména pro ty uchazeče o zaměstnání, kterým buď nevznikl nárok na podporu v nezaměstnanosti, nebo jim již uplynula podpůrčí doba pro její poskytování. Reálně se tak může stát tato činnost „ekonomicky nezajímavou“, neboli příjem na základě nekolidujícího zaměstnání může být nižší než podpora v nezaměstnanosti.
 
Jak ve zdravotním pojištění?
Je-li zaměstnanec v nekolidujícím zaměstnání registrován u zdravotní pojišťovny ve „státní“ kategorii po celý kalendářní měsíc, nevztahuje se na něho (resp. na jeho zaměstnavatele) povinnost odvodu pojistného z minimálního vyměřovacího základu, ale vyměřovacím základem je dosažený příjem, tedy bez povinnosti dopočtu do zákonného minima. S účinností od 1.8.2004 již nelze u osob, za které platí pojistné stát, uplatňovat nárok na odpočet od dosaženého příjmu, zákonná výjimka je uvedena v ustanovení § 3 odst. 7 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 592/1992 Sb.“).
Pokud se zaměstnavatel rozhodne zaměstnat osobu evidovanou na úřadě práce jako uchazeče o zaměstnání, vyplývají pro něho úkoly jak při plnění oznamovací povinnosti, tak z hlediska placení pojistného. V souvislosti s plněním oznamovací povinnosti zaměstnavatel oznamuje na formuláři Hromadné oznámení zaměstnavatele zdravotní pojišťovně (kódem „P“), že se přihlašuje k platbě pojistného za tohoto zaměstnance. Současně zaměstnavatel sděluje zdravotní pojišťovně skutečnost rozhodnou pro vznik povinnosti státu platit za tohoto zaměstnance pojistné, a to kódem „I“. K ukončení této kategorie se pak používá kód „J“.
 
Vyřazení z evidence uchazeče o zaměstnání
Pokud zaměstnanec již nadále není evidován na úřadě práce, pohlíží se na něj jako na osobu, na kterou se vztahují všechny ostatní zákonné podmínky. Nejedná-li se o osobu vyjmenovanou v ustanovení § 3 odst. 8 zákona č. 592/1992 Sb., musí být zabezpečen odvod pojistného alespoň ze zákonného minima 8 500 Kč, tedy včetně eventuálního dopočtu a doplatku pojistného do této částky. Pojistné se odvádí v případě poskytnutí neplaceného volna [pokud se nejedná o situace, vyjmenované v ustanovení § 3 odst. 5 písm. a) až c) zákona č. 592/1992 Sb.] nebo z důvodu neomluvené absence apod. Podotýkám, že pojistné se neodvádí z neplaceného volna na základě registrace v kategorii osob, za které platí pojistné stát, a to i v případě, kdy tato registrace netrvá po celý kalendářní měsíc.
 
Závěr
Uchazeč o zaměstnání, který nepobírá podporu v nezaměstnanosti, může současně vykonávat závislou činnost (pracovní poměr, služební poměr, dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce), pokud příjem za kalendářní měsíc nepřevýší polovinu minimální mzdy, tj. od srpna 2013 částku 4 250 Kč, u poživatelů invalidního důchodu pak 4 000 Kč. Takový zaměstnanec je pak přihlašován u zdravotní pojišťovny a pojistné se odvádí ze skutečné výše příjmu (nepřevyšujícího polovinu aktuální hodnoty minimální mzdy) bez dopočtu do minimálního vyměřovacího základu. Naproti tomu není ve zdravotním pojištění u pojištěnce přípustný souběh výkonu samostatné činnosti a registrace uchazeče o zaměstnání.