Daňové přiznání k dani z příjmů za rok 2013

Vydáno: 19 minut čtení

V následujícím příspěvku bych se chtěl ještě krátce věnovat problematice daňového přiznání u neziskových poplatníků za zdaňovací období roku 2013. Je pravdou, že momentálně hýbe naším právním prostředím zejména rekodifikace soukromého práva a změny, které tato naprosto zásadní událost přinesla, ovšem v současné době je nutné ještě podat daňové přiznání za rok 2013, a to ještě podle „staré“ právní úpravy. Upozornění na některé důležité skutečnosti související s vyplněním daňového přiznání je cílem tohoto příspěvku.

Daňové přiznání k dani z příjmů za rok 2013
Ing.
Zdeněk
Morávek
daňový poradce
Legislativa
Na úvod ještě jednou zopakujme, že z pohledu velkého množství změn, které přineslo zákonné opatření Senátu č. 344/2013 Sb., je rozhodující bod 1. přechodných ustanovení k tomuto zákonnému opatření, podle kterého se pro daňové povinnosti u daní z příjmů za zdaňovací období přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu a za zdaňovací období, které započalo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související, použije zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu. To tedy znamená, že pro zdaňovací období roku 2013 bude
relevantní
úprava zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), do 31.12.2013.
 
Povinnost podat daňové přiznání
Co se okolností, za kterých je nutné podat daňové přiznání v případě neziskového poplatníka, týče, je nutné vycházet z úpravy § 38m ZDP. Z této úpravy vyplývá, že u poplatníků právnických osob obecně platí, že daňové přiznání se podává i v případě, kdy je vykázán základ daně ve výši nula nebo je vykázána daňová ztráta. To tedy znamená, že právnické osoby musí podat daňové přiznání vždy, za jakýchkoliv okolností, ovšem neziskoví poplatníci mají určité výjimky, které jsou obsaženy v § 38m odst. 6 ZDP. Z tohoto ustanovení potom plyne, že
neziskový poplatník nemá povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů, pokud nemá příjmy, které jsou předmětem daně, nebo má pouze příjmy od daně osvobozené a příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně, anebo nemá povinnost uplatnit postup podle § 23 odst. 3 písm. a) bod 9, tj. dodanit nevyužitou část daňové úspory