Zdroje financování NNO s ohledem na jejich zachycení v účetnictví

Vydáno: 19 minut čtení

Nestátními nevýdělečnými organizacemi1 jsou chápány účetní jednotky, které se řídí dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. , kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví (dále jen "vyhláška č. 504/2002 Sb. "). Vzhledem k podstatě neziskových organizací, jíž je všeobecně prospěšná činnost a ne vytváření zisku, je jejich veškerý příjem určen na financování těchto aktivit. Pro nevýdělečné organizace je charakteristické vícezdrojové financování, protože zajištění finančních prostředků je pro organizace tohoto typu zásadním problémem.

Zdroje financování NNO s ohledem na jejich zachycení v účetnictví
Ing.
Milena
Otavová
Ph.D.
Vícezdrojové financování je tedy nutností, protože většina nevýdělečných organizací nevyprodukuje dostatek vlastních zdrojů na svou činnost. Jsou často závislé na vnějších zdrojích, kam patří např.
dotace
, dary, sponzorské příspěvky atd. K dalším zdrojů financování patří členské příspěvky a dále příjmy z vlastní činnosti prováděné v rámci hlavní činnosti a především v rámci činnosti vedlejší (hospodářské). V současné době lze vysledovat, že je vyžadováno po neziskových organizacích, aby byly transparentní, přičemž transparentnost je spojována s oblastí finančního řízení a využíváním finančních zdrojů, ale také je vyžadována efektivita a kvalita poskytovaných služeb. Za transparentní a efektivně fungující neziskovou organizaci lze považovat tu, která z pohledu veřejnosti má dobré jméno, jasný cíl a veřejně prospěšné zaměření, má průhledné hospodaření, je schopna propagace a medializace své činnosti, má široký okruh příznivců, dobře prováděný fundraising a
schopnost získávat finanční prostředky
na projekty, které jsou v souladu s posláním a stanovenými cíli organizace.
Cílem příspěvku bude vymezit jednotlivé druhy získávání prostředků nestátními neziskovými organizacemi s ohledem na jejich zachycení v účetnictví a také s ohledem na případné zařazení těchto příjmů do základu daně z příjmů právnických osob. Konkrétně bude příspěvek zaměřen na
dotace
, dary, sponzorské příspěvky členské příspěvky a také bude zmíněna problematika hlavní a hospodářské činnosti u těchto organizací.
Poznámka:
V souvislosti s účtováním nestátních neziskových organizací je nutno poznamenat, že směrná účtová osnova, která vychází z vyhlášky č. 504/2002 Sb. je pro tyto organizace závazná pouze do úrovně účtových skupin. Konkrétní syntetické účty, které jsou dále v textu uváděny, jsou účty doporučenými, které se běžně v praxi užívají.
Dotace
Dotaci lze charakterizovat jako nenávratnou formu finanční podpory určité činnosti, programu nebo projektu, která je poskytována za přesně specifikovaných podmínek na přesně určený účel.
Převážná část dotací plyne z veřejného sektoru (ačkoliv dotaci může poskytovat i soukromý subjekt).
Dotace
poskytované veřejným sektorem zahrnují
dotace
ze státního, krajského a obecního rozpočtu, z rozpočtu státních fondů, evropských fondů či ostatních zdrojů (např. z fondů jiných států).
Dotace
může mít i podobu dočasného financování pokud jsou programy, činnosti nebo projekty fin