Daňové rezervy u neziskových subjektů

Vydáno: 22 minut čtení

V následujícím příspěvku bych chtěl volně navázat na nedávno zveřejněný příspěvek Ing. Otavové, který se týkal uplatňování zásady opatrnosti a blíže se věnoval problematice daňových rezerv neziskových subjektů, která byla v uvedeném článku zmíněna pouze okrajově vzhledem k jeho zaměření. Tím bychom danou problematiku zase posunuli o něco dále.

Daňové rezervy u neziskových subjektů
Ing.
Zdeněk
Moravek
daňový poradce
Jak jsem uvedl, zaměřit bych se chtěl zejména na rezervy daňové, tedy takové, jejichž tvorba je daňovým nákladem. Co se týká daňové uznatelnosti rezerv, platí pro všechny poplatníky, včetně neziskových, ustanovení § 24 odst. 2 písm. i) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZDP"), podle kterého se za daňové považují ty rezervy, jejichž způsob tvorby a výši pro daňové účely stanoví zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, v platném znění (dále jen "ZoR").
 
Podmínka první - účtování rezerv
Prvotním předpokladem možné daňové uznatelnosti rezerv je jejich správné zaúčtování,
účtováním rezerv se ale nebudeme blíže zabývat, protože to bylo předmětem uváděného článku o uplatňování zásad opatrnosti. Pouze uveďme, že vybrané účetní jednotky (organizační složky státu, státní fondy podle rozpočtových pravidel, Pozemkový fond České republiky, územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, Regionální rady regionů soudržnosti, příspěvkové organizace a zdravotní pojišťovny) se od roku 2010 řídí vyhláškou MF ČR č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky v platném znění, a Českými účetními standardy (dále jen "ČÚS") č. 701 až 707. Úprava účtování rezerv je obsažena v § 67 vyhlášky a ČÚS č. 705. Ostatní neziskové účetní jednotky účtují podle vyhlášky MF ČR č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, v platném znění (dále jen "vyhláška č. 504/2002 Sb."), a ČÚS č. 401 až 414. Úprava účtování rezerv je v případě těchto účetních jednotek blíže upravena v § 40 vyhlášky č. 504/2002 Sb., a ČÚS 407.
 
Rezerva na opravy hmotného