Některé otázky spojené s povinností ÚSC zřídit účet u ČNB

Vydáno: 11 minut čtení

Zákon č. 218/2000 Sb. , o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), je jedním z velice často měněných právních předpisů. Aktuálně můžeme za dobu existence tohoto zákona napočítat 51 jeho novelizací. S účinností od 1.1.2013 byla provedena novelizace zákonem č. 501/2012 Sb. (dále jen "novela"), která mj. zakotvila povinnost zřídit účet u České národní banky (dále jen "ČNB"2) dalším veřejným institucím, mezi nimi i územním samosprávným celkům1. Cílem této změny přitom má být zlepšení správy veřejných financí a zefektivnění hospodaření s peněžními prostředky státního rozpočtu.3

Některé otázky spojené s povinností ÚSC zřídit účet u ČNB
JUDr.
Petr
Pospíšil
Ph.D.
Krajský úřad Moravskoslezského kraje
LL.M. Mgr.
Radka
Edelmannová
Krajský úřad Moravskoslezského kraje
V ustanovení § 3 písm. h) zákona, ve znění po novele, je definováno, co se považuje za peněžní prostředky státní pokladny, konkrétně bod 11 obsahuje definici peněžních prostředků územních samosprávných celků, které lze zahrnout mezi peněžní prostředky státní pokladny.4 V této souvislosti je namístě otázka, zda výčet zde uvedených peněžních prostředků lze chápat jako výčet
taxativní
, kdy by se mohly na účet obce či kraje vedený u ČNB ukládat jen ty peněžní prostředky, které zákon jmenovitě uvádí, anebo jde o výčet demonstrativní, kdy by bylo možné na tento účet ukládat i jiné finanční prostředky než ty zákonem výslovně vyjmenované. Je nám známo, že v praxi územních samosprávných celků vznikají pochybnosti o tom, jaký měl vlastně v této věci zákonodárce záměr. Na základě systematiky výše uvedeného ustanovení a také s ohledem na cíle novely zmíněné v důvodové zprávě5 se přikláníme k názoru, že se v tomto případě jedná o výčet
taxativní
, tedy že je možné na účet vedený v ČNB přijímat a ponechávat zde jen ty finanční prostředky, které výslovně uvádí zákon.
Novela také doplnila zákon o ustanovení § 33 odst. 9, v němž se stanoví, že majitelé účtů uvedení v ustanovení § 3 písm. h) bodech 10 až 15 zákona (tj. také územní samosprávné celky) obdrží od ministerstva namísto úroku peněžní plnění tento úrok nahrazující. Výši tohoto peněžního plnění stanoví ministerstvo oznámením na svých intemetových stránkách. V souladu s ustanovením § 33 odst. 9 zákona Ministerstvo financí oznámilo dne 3. 4. 2013 hodnotu peněžního plnění nahrazující úrok ve výši 0,00 % p.a., přičemž toto oznámení má být účinné od 1. 4. 2013.6 Z formálního hlediska nelze opomenout, že oznámení Ministerstva financí ČR má fakticky působit retroaktivně, neboť mělo nabýt účinnosti již dva dny před jeho publikováním. Takový postup Ministerstva financí je s podivem a je také jednoznačně v rozporu s obecně platnými právními principy, zejména s principem právní jistoty. Pokud jde o obsah oznámení, domníváme se, že takto stanovená výše peněžního plnění nahrazujícího úrok není v souladu s výše citovaným zákonným ustanovením, neboť dle zákona má být poskytnuto peněžní p/námnahrazující úrok, přičemž z pojmu
plnění
vyplývá, že není možné, aby nebylo poskytnuto žádné plnění, tedy takové plnění, jehož hodnota by se rovnala nule.
Toto naše stanovisko opíráme kromě jiného také o obecnou definici úroku jakožto odměny za poskytnuté finanční prostředky, z níž celkem jasně vyplývá, že se musí jednat o hodnotu vyšší než nula. Pokud jsou finanční prostředky poskytovány (resp. uloženy) bez odměny nebo úplaty, tak se běžně používá pojem
bezúročný/bezúročně.
Proto jsme toho názoru, že pokud by zákonodárce měl záměr, aby bylo poskytnuto peněžní plnění nahrazující úrok ve výši 0,00 % p.a., použil by v novele jinou terminologii nebo jinou formulaci. Koneckonců i ze systema-tiky jednotlivých bodů v ustanovení § 3 písm. h) zákona lze však mnohem spíše dovodit úmysl zákonodárce poskytnout peněžní plnění nahrazující úrok vyšší než 0,00 % p.a. Výše zmíněné body ustanovení § 3 písm. h) zákona jsou totiž v ustanovení § 33 odst. 9
de facto
rozdělovány do dvou skupin, přičemž v jedné skupině jsou body 1 až 9 a ve druhé skupině pak body 10 až 15. Podíváme-li se blíže na subjekty náležející do jednotlivých skupin, můžeme (poněkud zjednodušeně) říci, že v rámci první skupiny se jedná o majitele účtů v přímé řídící působnosti státu, zatímco druhá skupina zahrnuje majitele účtů od státu odlišné. První skupina (tj. body 1 až 9) seskupuje majitele účtů v ČNB, kteří nejsou oprávněni peněžní prostředky z ČNB převést na účty komerčních bank a u kterých zákon vůbec nestanovuje možnost obdržet namísto úroku peněžní plnění tento úrok nahrazující. Na základě výše uvedeného lze tedy logicky předpokládat, že záměrem zákonodárce bylo právě této skupině majitelů účtů ponechávat peněžní prostředky v ČNB bezúročně. Územní samosprávné celky jsou však uvedeny v bodě 11, a náležejí tedy do skupiny těch subjektů, které mají obdržet od ministerstva namísto úroku peněžní plnění tento úrok nahrazující.
Navíc stanovení peněžního plnění nahrazující úrok ve výši 0,00 % p.a. lze dle našeho mínění považovat za postup státu, který je v rozporu s obecně platnou ústavní zásadou vázanosti státní moci zákonem,7 protože v žádném ustanovení zákona se neuvádí, že peněžní plnění nahrazující úrok může být stanoveno v takové výši (tzn. ve výši 0,00 % p.a.). Není přitom nejmenších pochyb o tom, že v daném případě Ministerstvo financí vykonává státní moc, a je tedy této ústavní premise při své činnosti podřízeno.8
Podle našeho názoru stanovení výše peněžního plnění nahrazující úrok na 0,00 % p.a. není ani v souladu s principem legitimního očekávání, kdy na základě ustanovení § 33 odst. 9 zákona je důvodné a oprávněné, že územní samosprávné celky (i další majitelé účtů u ČNB) očekávají, že obdrží peněžní plnění nahrazující úrok vyšší než 0,00 % p.a. Toto legitimní očekávání navíc podpořily i veřejné sdělovací prostředky, které informovaly o tom, že
kompenzace
úroku ve formě peněžního plnění poskytnutého Ministerstvem financí bude vyšší než 0,00 % p.a. Např. Hospodářské noviny k problematice uvedly ještě před účinností novely, že peněžní plnění nahrazující úrok dle jejich informací má být 0,5 % ročně.9 Náměstek ministra financí Ing. Jan Gregor tato očekávání také podpořil, když k námitkám obcí, které se vyjádřily v tom smyslu, že neví, zda jim budou peníze na účtech v ČNB úročeny, výslovně uvedl:
"Od Ministerstva financí obdrží peněžní plnění nahrazující úrok.
10
Také v odborných textech věnovaných popisovanému problému se předpokládá, že příslušní majitelé účtů u ČNB plnění v určité výši obdrží. Např. z publikovaného článku daňové poradkyně Mgr. Květoslavy Coufové také vyplývá, že peněžní plnění nahrazující úrok má mít vyšší než nulovou hodnotu. Ve svém článku doslova uvádí:
"Dle § 33 odst. 9 získají subjekty, které mohou vyvést finanční prostředky z ČNB na účty u komerčních bank, od Ministerstva financí peněžní plnění nahrazující úrok, pokud ponechají prostředky na svých účtech v ČNB. Výši peněžního plnění nahrazujícího úrok bude oznamovat Ministerstvo financí na svých internetových stránkách. Ministerstvo financí se tím snaží motivovat tyto subjekty, aby své volné peněžní prostředky neukládaly u komerčních bank, ale nechávaly je v ČNB na účtech podřízených státní pokladně, tedy
de facto
k dispozici Ministerstvu financí^i
Ztotožňujeme se s názorem, že peněžní plnění nahrazující úrok lze přirozeně chápat také jako motivaci nejen na účet v ČNB povinně přijmout určené finanční prostředky, ale také je zde ponechat. V případě, kdy Ministerstvo financí stanovilo výši peněžního plnění nahrazujícího úrok na 0,00 % p.a., však tento motivační aspekt zcela odpadá. Přístup Ministerstva financí bude nejspíše vyvolávat opačný efekt a logicky bude u příslušných subjektů převládat spíše tendence finanční prostředky z účtu ČNB převádět na účty komerčních bank, nežli je zde zadarmo ponechávat.12
V předloženém článku jsme se věnovali některým otázkám spojeným s novou povinností územních samosprávných celků zřizovat účet u ČNB a přijímat na něj vybrané platby ze státního rozpočtu. Domníváme se, že obce a kraje mohou na účet u ČNB přijímat a ponechávat zde výhradně ty finanční prostředky, u nichž tak stanoví zákon. Pokud jde o peněžní plnění nahrazující úrok, podaným výkladem jsme prokázali, že stanovení jeho výše na 0,00 % p.a., jak jej provedlo Ministerstvo financí, nemá v platné právní úpravě oporu, neboť obce a kraje jsou zařazeny do skupiny majitelů účtů u ČNB, která má právní nárok na reálné peněžité plnění. Postup Ministerstva financí je obtížně akceptovatelný i s ohledem na dřívější ubezpečování o tom, že peněžité plnění nahrazující úrok bude obcím a krajům poskytnuto. Je samozřejmě otázkou, zda Ministerstvo financí přistoupí ke korekci svého přístupu na základě tlaku obcí a krajů (resp. jejich asociací), který lze nepochybně očekávat.
Územní samosprávný celek.
Česká národní banka.
Srov. důvodovou zprávu k novele dostupnou např. z ASPI, LIT43119CZ: Cílem novely je generování rozpočtových úspor prostřednictvím snížení úrokových nákladů na financování státního dluhu, zefektivnění emisní činnosti státu na peněžním trhu, a tím v důsledku snížení nejistot financování státního dluhu na peněžním trhu vyplývajících z dluhové krize. Možnost disponibility s prostředky vedenými na vybraných účtech není touto novelou omezována.
Srov. ustanovení § 3 písm. h) bodu 11 zákona: Pro účely tohoto zákona se rozumějí peněžními prostředky státní pokladny, souhrn peněžních prostředků na účtech územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí určených k příjmu dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu, státních fondů, Národního fondu; tyto účty územních samosprávných celků jsou určeny též k příjmu výnosů daní nebo podílu na nich, převáděných těmto příjemcům správcem daně podle zákona upravujícího rozpočtové určení daní, pokud územní samosprávný celek tuto možnost nevyloučí písemným oznámením ministerstvu a správci daně.
Srov. důvodovou zprávu k novele dostupnou např. z ASPI, LIT43119CZ: Dále se navrhuje vymezit peněžní prostředky státní pokladny výhradně jako prostředky na účtech, které jsou podřízeny jednotlivým souhrnným účtům státní pokladny a jsou vedeny výhradně v České národní bance. Současná úprava zahrnuje pod prostředky státní pokladny také prostředky, které nespadají pod souhrnný účet státní pokladny, a dokonce také prostředky na účtech, které nevede Česká národní banka.
Srov. čl. 2 odst. 3 Ústavy ČR:
Státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon. Srov. obdobně také čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod: Státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví.
Ostatně Ministerstvo financí ani nic jiného než státní moc vykonávat nemůže, neboť výkonem státní moci je veškerá jeho činnost.
Viz článek
Vláda kvůli dluhům stáhne téměř sto miliard do ČNB. Zruší účty u soukromých bank
, publikovaný dne 11. 4. 2012 na serveru ihned.cz a dostupný na: zpravy.ihned.cz/cesko/c1-55383560-vlada-kvuli-dluhum-stahn e-temer-sto-miliard-do-cnb-zrusi-ucty-u-soukromych-bank:
Peníze fondů a příspěvkových organizací nebudou v ČNB úročeny. Naopak obce, kraje a další veřejné instituce dostanou kompenzaci úroku od Ministerstva financí. Podle informací HN má jít o 0,5 procenta ročně.
Viz článek
Banky mohou přijít o významné klienty obce. Ty se ale chtějí povinným účtům u ČNB vyhnout
, publikovaný dne 5. 1. 2013 a dostupný na serveru ihned.cz: byznys.ihned.cz/zpravodajstvi-cesko/c1-59050140-banky-moho u-prijit-o-vyznamneklientyobce-ty-se-ale-chteji-povinnym-uctum- u-cnb-vyhnout.
Tento převod umožňuje ustanovení § 33 odst. 8 zákona:
Majitelé účtů podle § 3 písm. h) bodů 10 až 15 mohou převést peněžní prostředky na nich vedené na účty, které nejsou podřízeny státní pokladně.