Dotazy a odpovědi: Daň silniční

Vydáno: 2 minuty čtení
Daň silniční
JUDr.
Zdeňka
Tesařová,
LL.M.
Společnost s r. o. zakoupila nový nákladní automobil do 3 tun. Kdy vzniká povinnost k silniční dani dle § 8 zákona o dani silniční?
ODPOVĚĎ
Obecně platí, že daňová povinnost k dani silniční vzniká u vozidel počínaje kalendářním měsícem, v němž byly splněny rozhodné skutečnosti tuto povinnost zakládající. Těmito rozhodnými skutečnostmi jsou v případě nákladního automobilu s největší povolenou hmotností do 3 tun tyto skutečnosti:
-
vozidlo je registrováno v ČR,
-
vozidlo je provozováno v ČR a
-
vozidlo je používáno poplatníkem daně z příjmů právnických osob (zvláštní úprava platí pro veřejně prospěšné poplatníky daně z příjmů právnických osob), nebo používáno poplatníkem daně z příjmů fyzických osob k činnosti nebo v přímé souvislosti s činností, ze kterých plynou příjmy ze samostatné činnosti podle § 7 zákona o daních z příjmů.
Jde o kumulativně stanovené tři podmínky, které z hlediska předmětu daně silniční musí být naplněny současně. Například bylo-li nové vozidlo zakoupeno 10. 4. 2016, v tomtéž měsíci zaregistrováno v registru silničních vozidel a zahájeno k používání společností, daňová povinnost k dani silniční vznikla v měsíci dubnu.
Pokud by se jednalo o nového poplatníka, je třeba nezapomenout na povinnost podat přihlášku k registraci k dani silniční a povinnost platit zálohy. Přihlášku k registraci k dani silniční je třeba podat ve lhůtě splatnosti nejbližší zálohy na daň, přičemž zálohy jsou splatné vždy do 15. 4., 15. 7., 15. 10. a 15. 12. Zálohy na daň se vypočítávají ve výši 1/12 příslušné roční sazby daně za každý kalendářní měsíc, ve kterém u vozidla trvala, vznikla nebo zanikla daňová povinnost v rozhodném období. Rozhodným obdobím je kalendářní čtvrtletí bezprostředně předcházející kalendářnímu měsíci, na který připadl termín splatnosti zálohy. Pouze u zálohy splatné 15. 12. jsou rozhodným obdobím dva měsíce, a to říjen a listopad. Poplatník má rovněž povinnost vést evidenci o zálohách na daň i o zaplacené dani, a to vždy samostatně u jednotlivých vozidel.