Komisionářská smlouva

Vydáno: 8 minut čtení

Komisionářská smlouva je klasickým smluvním typem obchodní smlouvy, který je upraven ve všech právních řádech kontinentální Evropy. Byla obsažena také ve zrušeném zákoníku mezinárodního obchodu, na který zcela zřetelně navazuje.

Komisionářská smlouva
Karel
Marek
Komisionářská smlouva musí obsahovat podstatné části, které jsou uvedeny v základním ustanovení tohoto smluvního typu. Podle základního ustanovení se
komisionářskou smlouvou zavazuje
komisionář
, že zařídí vlastním jménem pro komitenta na jeho účet určitou obchodní záležitost, a
komitent
se zavazuje zaplatit mu úplatu.
Rozdíl mezi komisionářskou a mandátní smlouvou spočívá zejména v tom, že
komisionář
jedná vlastním jménem.
(I když to není uvedeno výslovně, má
komisionář
- obdobně jako mandatář - jednat vždy v zájmu komitenta).
Svými podstatnými částmi se ovšem neodlišuje komisionářská smlouva jen od mandátní smlouvy, ale odlišuje se i od jiných smluv, se kterými může mít některé shodné znaky.
Je vhodné připomenout zejména odlišnost komisionářské smlouvy od smlouvy zprostředkovatelské, smlouvy o obchodním zastoupení i od tzv. smlouvy dealerské.
Podstatnými částmi komisionářské smlouvy jsou:
*
přesné označení smluvních stran,
*
přesné určení zařizované záležitosti,
*
závazek komisionáře zařídit vlastním jménem pro komitenta a na jeho účet obchodní záležitost,
*
závazek komitenta k úplatě.
Komisionář
je povinen při zařizování záležitosti jednat s potřebnou odbornou péčí podle pokynů komitenta. Od pokynů komitenta se může
komisionář
odchýlit, jen když je to v zájmu komitenta a nemůže-li si vyžádat jeho včasný souhlas. Při porušení této povinnosti nemusí
komitent
uznat jednání za uskutečněné na svůj účet, jestliže účinnost jednání pro sebe odmítl bez zbytečného odkladu poté, co se o obsahu jednání dověděl.
Lze jen doporučit, aby pokyny a podmínky zařizování určité obchodní záležitosti byly pokud možno co nejpřesněji vymezeny ve smlouvě. Situace, kdy se
komisionář
bude potřebovat od vymezení ve smlouvě odchýlit v zákonem vymezeném rozsahu, nelze však zcela vyloučit.
Komisionář
je povinen chránit jemu známé zájmy komitenta související se zařizováním záležitosti a oznámit mu všechny okolnosti, jež mohou mít vliv na změnu komitentových příkazů. Kromě ochrany zájmů komitenta je komisionáři uložena oznamovací povinnost. Protože je
komisionář
povinen chránit jemu známé zájmy, a nikoli zájmy, které mají být známy, lze doporučit komitentům, aby své zvláštní zájmy komisionáři sdělili, a to nejlépe ve smlouvě.
Komisionář
je povinen obstarat pojištění, jen když to stanoví smlouva nebo když k tomu dostal příkaz od komitenta, a to na účet komitenta. Zprávy o zařizování záležitosti je
komisionář
povinen podávat způsobem stanoveným ve smlouvě, jinak na výzvu komitenta.
Pokud to není ve smlouvě vyloučeno, je
komisionář
povinen použít ke splnění smlouvy jiné osoby, jestliže nemůže svůj závazek splnit sám. (Ani komisionářská smlouva - stejně jako smlouva mandátní - nemá ze zákona výlučně osobní charakter.)
Komisionář
je tedy povinen plnit závazek sám, a teprve pokud jej sám nemůže splnit, je povinen použít jiné osoby. Zákonná formulace přitom nestanoví jen možnost komisionáře použít jiné osoby, ale určuje to přímo jako povinnost.
Při použití jiné osoby ke splnění závazku [§ 580 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "obchodní zákoník")] odpovídá
komisionář
, jako by záležitost obstaral sám (srovnej jiné řešení § 573 obchodního zákoníku pro mandátní smlouvy).
Z jednání komisionáře nevznikají komitentu ve vztahu k třetím osobám ani práva, ani povinnosti.
Komisionář
sice jedná na účet komitenta, ale jedná vlastním jménem.
Komitent
však může přímo na třetí osobě požadovat vydání věci nebo splnění závazku, které pro něho opatřil
komisionář
, jestliže tak nemůže učinit
komisionář
pro okolnosti, které se týkají jeho osoby. Toto oprávnění komitenta je vlastně vyjádřením skutečnosti, že se jedná pro komitenta a na účet komitenta. Toto zvláštní právo komitenta se však uplatní jen tehdy, jestliže tak nemůže učinit
komisionář
z uvedeného důvodu.
Podle dalšího ustanovení obchodního zákoníku může
komitent
požadovat na komisionáři splnění závazku třetí osoby, aniž tato splnila svůj závazek vůči komisionáři, jen pokud
komisionář
takový závazek písemně převzal nebo jestliže porušil příkazy komitenta týkající se osoby, s níž měla být smlouva na účet komitenta uzavřena. V takovém případě platí přiměřeně ustanovení o ručení. Závazek ručení, pokud je sjednán, se označuje jako "delkredere" (zvláštní odměna náležející osobě, jež jedná jménem druhého, za převzetí ručení za sjednaný závazek- i u dalších druhů příkazní smlouvy).
K movitým věcem svěřeným komisionáři k prodeji má
komitent
vlastnické právo, dokud je nenabude třetí osoba. Vlastnické právo k movitým věcem získaným pro komitenta nabývá
komitent
již jejich předáním komisionáři. V souladu s charakterem smlouvy tedy
komisionář
k těmto věcem vlastnického práva vůbec nenabývá. Za škody na těchto věcech odpovídá
komisionář
podle ustanovení obchodního zákoníku o smlouvě o skladování.
Po zařízení záležitosti je
komisionář
povinen o výsledku podat komitentovi zprávu a provést vyúčtování. Ve zprávě
komisionář
označí osobu, se kterou smlouvu uzavřel. Jestliže tak neučiní, je
komitent
oprávněn vymáhat vůči komisionáři nárok na plnění závazku z této smlouvy (§ 584 obchodního zákoníku).
Komisionář
je dále povinen bez zbytečného odkladu převést na komitenta práva získaná při zařizování záležitosti a vydat mu vše, co přitom získal, a
komitent
je povinen je převzít (§ 585 obchodního zákoníku).
Jestliže osoba, se kterou
komisionář
uzavřel smlouvu při zařizování záležitosti, poruší své závazky, je
komisionář
povinen na účet komitenta splnění těchto závazků vymáhat, nebo jestliže s tím
komitent
souhlasí, postoupit mu pohledávky odpovídající těmto závazkům (§ 586 obchodního zákoníku). Při neplnění třetí osoby je tedy vymáhání splnění závazků povinností komisionáře. Může však požádat komitenta, aby pohledávky převzal, a ten tak může učinit.
Příklad
Pro příklad uveďme situaci, že třetí osoba, která neplní své závazky komisionáři včas a řádně, má jiné vztahy s komitentem a přímé vymáhání komitentem se může jevit pružnější. Postoupení pohledávek je přitom obecně upraveno v ustanovení § 524 až 530 zákona č. 40/1946 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
O
Nebyla-li výše úplaty sjednána, přísluší komisionáři úplata přiměřená uskutečněné činnosti a dosaženému výsledku s přihlédnutím k úplatě obvykle poskytované za obdobnou činnost v době uzavření smlouvy.
Na rozdíl od mandátní smlouvy - "smlouvy o vynaložení úsilí" -
je komisionářská smlouva "smlouvou o výsledku".
Komisionáři vzniká podle zákona nárok na úplatu, jakmile splní povinnosti stanovené v § 584 až 586 obchodního zákoníku. Sjednání úplaty není povinným obsahem smlouvy, bude však obvyklé. Vzhledem k dispozitivnosti úpravy bude obvyklé i dohodnutí záloh a postupné úplaty. Pokud výše úplaty sjednána není, je opět (jako u jiných smluv) jisté nebezpečí pohybu cenových hladin v době mezi uzavřením smlouvy a právem na výši úplaty ze zákona.
Zároveň s úplatou je
komitent
povinen uhradit komisionáři náklady, které
komisionář
nutně nebo užitečně vynaložil při plnění svého závazku. V pochybnostech se má podle § 588 obchodního zákoníku za to, že v úplatě je obsažena i náhrada nákladů (srovnej jiné řešení § 572 obchodního zákoníku u mandátní smlouvy).
Pro komisionářskou smlouvu platí obdobně ustanovení § 574 a 575 obchodního zákoníku. Obdobně jako u mandátní smlouvy je tedy u komisionářské smlouvy upravena výpověď komisionáře a komitenta.
Je-li předmětem závazku komisionáře trvalá činnost, použije se na vztah mezi komitentem a komisionářem přiměřeně též ustanovení upravující smlouvu o obchodním zastoupení. Na rozdíl od obdobné úpravy výpovědi jako u smlouvy mandátní je použití smlouvy o obchodním zastoupení u trvalé činnosti jen přiměřené. Můžeme opět považovat za vhodné, aby i v těchto případech byla podrobnější ujednání v dané smlouvě.
 
Úprava v novém občanském zákoníku
Zatím není zřejmé, kdy nabude účinnosti nový občanský zákoník (zatím je určeno, že to bude k 1. 1. 2014, ale aktuální je změna pozdějšího data). Nový občanský zákoník komisionářskou smlouvu upravuje. Tato úprava má zásadně shodnou koncepci jako dosavadní úprava ob-chodněprávní.