Škody v účetnictví a daních

Vydáno: 36 minut čtení

Škody a manka jsou situací, která se občas vyskytuje ve všech účetních jednotkách, neziskové nevyjímaje. V praxi je tak nutné řešit nejen následky poškození, zničení či odcizení majetku, ale také zajištění náhrady tohoto majetku. Navíc škody a manka mají důležitý daňový a účetní dopad, který je nutné dobře posoudit. Cílem tohoto článku je poskytnout čtenářům základní přehled o této problematice a návody, jak tyto situace správě řešit.

Škody v účetnictví a daních
Ing.
Zdeněk
Moravek
daňový poradce
 
Účetní pohled
Nejdříve stručně
k účetnímu pohledu.
Zákon 5. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění (dále jen "zákon o účetnictví"), řeší pouze manko, a to jako inventarizační rozdíl, kdy skutečný stav je nižší než stav v účetnictví a rozdíl nelze prokázat způsobem stanoveným tímto zákonem. Škoda v zákoně o účetnictví konkrétně vymezená není.
Vybrané účetní jednotky
Účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, v platném znění (dále jen "vyhláška č. 410/2009 Sb."), tedy vybrané účetní jednotky, účtují manka a škody na účet 547-Manka a škody, v souladu s § 33 odst. 5 vyhlášky č. 410/2009 Sb. jsou tyto náklady součástí položky A.I.26. Účtují se sem všechny náklady na manka a škody na majetku, s výjimkou schodku u pokladní hotovosti a cenin, které jsou účtovány jako pohledávky za hmotně odpovědnými osobami. Toto ustanovení také definuje škodu pro potřeby těchto vybraných účetních jednotek.
Škodou se rozumí fyzické znehodnocení, to je neod-stranitelné poškození nebo zničení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a zásob, a to z objektivních i subjektivních příčin.
Náhrady za manka a škody jsou potom účtovány na účet 649 jako součást položky B.1.17. Ostatní výnosy z činnosti. Normy přirozených úbytků jsou účtovány na účet 501 v případě zásob materiálu a na účet 504 v případě zásob zboží, výslovně to stanoví § 33 odst. 1 vyhlášky č. 410/2009 Sb.
Bližší úpravu potom obsahuje zejména
Český účetní standard
(dále jen "ČÚS") č.
707
upravující účtování o zásobách. Z bodu 3.5 tohoto ČÚS vyplývá, že o zjištěném manku do výše normy přirozených úbytků zásob účtuje účetní jednotka jako o spotřebě těchto zásob a z bodu 5.1.11., že o manku nad normu přirozených úbytků vyplývajícího z inventarizace v případě zásob účtuje účetní jednotka na stranu MÁ DÁTI účtu 547-Manka a škody se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu zásob, a to v případě účtování o zásobách metodou A i metodou B. O normě přirozených úbytků je účetní jednotka povinna mít zpracovaný vnitřní předpis, jak vyplývá z bodu 3.6. tohoto ČÚS.
K problematice manka a škody je ještě vhodné doplnit, že se o ní zmiňuje také
ČÚS č. 710
-
Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek.
Bod
5.4.4. tohoto ČÚS upravuje vyřazení dlouhodobého nehmotného majetku z titulu manka, škody nebo jiné obdobné skutečnosti včetně vyřazení z důvodu neuskutečněného zařazení do užívání. V takovém případě účetní jednotka účtuje o zůstatkové ceně takovéhoto majetku při vyřazení na stranu MÁ DÁTI účtu 547-Manka a škody se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtové skupiny 07 nebo účtu 041-Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek. Obdobně bod 6.4.4. tohoto ČÚS upravuje vyřazení dlouhodobého hmotného majetku z titulu manka, škody nebo jiné obdobné skutečnosti včetně vyřazení z důvodu neuskutečněného zařazení do užívání. Zůstatková cena tohoto majetku se při vyřazení zaúčtuje na stranu MÁ DÁTI účtu 547-Manka a škody se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtové skupiny 03, 08 nebo účtu 042-Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek.
Příklad
Účetní jednotka, příspěvková organizace zřízená krajem, vyřadila z důvodu škody dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně 180 000 Kč, oprávky činí 124 000 Kč. Dále byl proúčtován úbytek zásob materiálu do normy přirozených úbytků v hodnotě 5 300 Kč. V rámci inventarizace byl zjištěn schodek na pokladní hotovosti ve výši 230 Kč, tento schodek byl předepsán k úhradě účetní, která je hmotně odpovědnou osobou.
 +-----+--------------------------------------