Změna právní úpravy nestátních neziskových organizací, 3. část

Vydáno: 8 minut čtení

V této části seriálu pojednám o skupině nestátních neziskových organizací, které jsou novým občanským zákoníkem, tj. zákonem č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník (dále jen "NOZ"), nazývány hromadně "fundace". Patří sem takové právnické osoby, které jsou tvořeny majetkovou podstatou, jež je vyčleněna k určitému účelu. Do této skupiny jsou zahrnuty nadace, přidružené fondy nadací a nadační fondy.

Změna právní úpravy nestátních neziskových organizací - III. část
Ing.
Jan
Stejskal
Ph.D.
V příspěvku jsou uvedeny pouze vybrané oblasti úpravy a pozornost je věnována především srovnání s původní právní úpravou. V úvodu je třeba uvést, že mnohé z uvedených oblastí mohou být upraveny samotnými nadacemi a nadačními fondy ve vnitřních předpisech. Tato vnitřní úprava v některých oblastech předchází zákonné, pokud takový postup zákon připouští.
 
Nadace
Celá problematika byla před účinností NOZ upravena zákonem č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačníc