Technická novela zákona o dani z přidané hodnoty

Vydáno: 40 minut čtení

V následujícím příspěvku bych se chtěl ještě vrátit k tzv. technické novele zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „ZDPH“), o které jsme se stručně zmínili v minulém čísle časopisu UNES, v příspěvku týkající se změn právních předpisů od roku 2013. Jedná se o novelu provedenou zákonem č. 502/2012 Sb. a jedná se o poměrně rozsáhlou novelu, která má 198 bodů a 11 bodů přechodných ustanovení. Hlavním smyslem této novely byla povinná implementace změn vyplývajících ze směrnic EU, konkrétně ze Směrnice Rady 2010/45/EU a Směrnice Rady 2008/8/ES , ale provedena byla i celá řada dalších změn.

Technická novela zákona o dani z přidané hodnoty
Ing.
Zdeněk
Morávek
daňový poradce
Jak vyplývá z důvodové zprávy, mezi hlavní změny, které měla přinést tato novela, patří:
*
zásadní změny v pravidlech fakturace, vystavení a uchování dokladů, zrovnoprávnění dokladů v listinné a elektronické podobě, nové definování věrohodnosti původu daňového dokladu, neporušenosti jeho obsahu a jeho čitelnosti, přičemž tyto vlastnosti musí být zajištěny po celou dobu od okamžiku vystavení daňového dokladu do konce lhůty pro jeho uchovávání, a to bez ohledu na to, zda jde o daňový doklad v listinné nebo elektronické podobě,
*
změny při určení místa plnění při poskytnutí služby, které vyplývají ze směrnice Rady 2008/8/ES a z nově schváleného prováděcího nařízení Rady (EU) č. 282/2011, které specifikuje pravidla pro uplatnění daně a zpřesňuje některé formulace,
*
změny v definici plátců a identifikovaných osob a navazující změny v registraci a zrušení registrace těchto osob,
*
ostatní změny předloženého návrhu související s doladěním stávajících ustanovení platného ZDPH, na uvedené změny nebo se zpřesněním textu v návaznosti na platné znění směrnic, jako je vymezení některých základních pojmů, umožnění volby zdanění při převodu nemovitostí, změny v osvobození poskytování pojištění a zajištění, zavedení možnosti požádat GFŘ o vydání závazného posouzení ohledně zařazení zboží do přílohy č. 5, změny v části správy daně, které jsou navrhovány z důvodů boje s daňovými úniky u DPH,
*
změny reagující na zkušenosti z praxe, ze správy daně a také legislativně technické změny.
 
1. Nová úprava daňových dokladů
K velkým změnám došlo v úpravě daňových dokladů. Pokud bychom vycházeli z právní úpravy platné do konce roku 2012, je možné vystavovat, zasílat a ukládat doklady jako elektronické doklady pouze tak, že jsou opatřeny zaručeným elektronickým podpisem nebo elektronickou značkou nebo pokud je zaručena věrohodnost původu a neporušitelnost obsahu daňového dokladu elektronickou výměnou informací (EDI). V praxi správci daně tolerovali i poněkud vstřícnější postup při zasílání elektronickou poštou, nicméně právní úprava byla v tomto jednoznačná. Cílem této nové úpravy je zrovnoprávnění daňových dokladů v listinné i elektronické podobě, zajištění věrohodnosti původu daňového dokladu, neporušenosti jeho obsahu a jeho čitelnosti po celou dobu od okamžiku vystavení daňového dokladu do konce lhůty pro jeho uchovávání, bez ohledu na podobu dokladu,
širší využití elektronických systémů pro vystavování, předávání a uchovávání daňových dokladů, což by mělo přispět ke snížení nadměrné administrativní zátěže jak u podnikatelské sféry, tak i u správce daně. Celkově tak lze konstatovat, že hlavním cílem je zrovnoprávnění listinné a elektronické podoby daňových dokladů a s tím související snížení administrativní zátěže a bariéry v obchodním styku
.
 
Nová právní úprava daňových dokladů
Novelou zákona dochází ke kompletní přeformulaci ustanovení upravující daňové doklady. Tato úprava má nyní tuto strukturu a podobu:
*
§ 26 - Daňový doklad,
*
§ 27 - Určení pravidel pro vystavování daňových dokladů,
*
§ 28 - Pravidla pro vystavování daňových dokladů v tuzemsku,
*
§ 29 - Náležitosti daňového dokladu,
*
§ 29a - Náležitosti daňového dokladu skupiny,
*
§ 30 - Vystavování zjednodušeného daňového dokladu,
*
§ 30a - Náležitosti zjednodušeného daňového dokladu,
*
§ 31 - Splátkový kalendář,
*
§ 31a - Platební kalendář,
*
§ 31b - Souhrnný daňový doklad,