Zaměstnavatelé a zdravotní pojištění po 1. lednu 2013

Vydáno: 11 minut čtení

Aby byl zaměstnavatel povinen přihlásit osobu jako zaměstnance u zdravotní pojišťovny a platit za ni pojistné podle zákona, musí být tato osoba považována za zaměstnance z pohledu zdravotního pojištění. Tato základní podmínka je splněna tehdy, zakládá-li pracovněprávní vztah, případně zúčtovaný příjem (svojí výší nebo povahou) účast na zdravotním pojištění, tedy s povinností zaměstnavatele odvádět pojistné na zdravotní pojištění.

Zaměstnavatelé a zdravotní pojištění po 1. lednu 2013
Ing.
Antonín
Daněk
Posuzování osob, které se ve zdravotním pojištění považují za zaměstnance, je upraveno v ust. § 5 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 48/1997 Sb.").
S ohledem na výši zúčtovaného příjmu se specificky postupuje u těchto skupin zaměstnanců:
 
1. osoby činné na základě dohody o provedení práce
Taková osoba se považuje ve zdravotním pojištění za zaměstnance s povinností zaměstnavatele plnit oznamovací povinnost a platit pojistné tehdy, je-li jí na tuto dohodu zúčtován příjem převyšující 10 000 Kč. Ve zdravotním pojištění se pro účely vzniku zaměstnání příjmy z více dohod o provedení práce u jednoho zaměstnavatele nesčítají, což platí i pro dohody o pracovní činnosti.
 
2. osoby, u kterých vzniká zaměstnání dosažením příjmu alespoň 2 500 Kč
V právních podmínkách roku 2013 se ve zdravotním pojištění jedná o tyto osoby:
*