Nový celní zákon a s ním související změny

Vydáno: 13 minut čtení
Nový celní zákon a s ním související změny
JUDr.
Jiří
Kroupa
Dne 1. 5. 2016 vstoupilo v účinnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. 10. 2013, kterým se stanoví celní
kodex
Unie
(přepracované znění) – (dále jen „celní
kodex
Unie“), které nahradilo stávající nařízení Rady č. 2913/92, kterým se vydává celní
kodex
Společenství.
Tímto přímo použitelným předpisem je nově upravena celní problematika v rámci Evropské unie.
Ačkoliv se nejedná o strukturální revoluci, množství dílčích a terminologických změn
si vyžádá přijetí zcela nové navazující národní úpravy v podobě nového celního zákona
, který adaptuje český právní řád na celní
kodex
Unie.
Těžiště celní problematiky spočívá jednak ve
výkonu dohledu nad mezinárodním obchodem Evropské unie
a nad zbožím, které vstupuje na území Evropské unie nebo jej opouští, jednak ve
správě cel
jako specifických peněžitých plnění, která obecně směřují do rozpočtu Evropské unie. Většinová část této problematiky je stejně jako dosud upravena celoevropsky celním kodexem Unie, popřípadě jeho prováděcími nařízeními. Národní úpravě tak není ponechán příliš velký prostor pro samostatnou úpravu v dané oblasti, přičemž tento prostor se omezuje především na úpravu procesních a kompetenčních otázek.
Dosavadní adaptační normou je v České republice zákon č. 13/1991 Sb., celní zákon
, ve znění pozdějších předpis