Dlouhodobý majetek od roku 2013 - Vyřazování DM, RH, směna a vnitřní směrnice k DM - ČÚS 710 - rozbor, 2. část

Vydáno: 42 minut čtení

Ve Finančním zpravodaji č. 6 z 10. 10. 2012 vyšel Český účetní standard (dále jen "ČÚS") 709 Vlastní zdroje a ČÚS 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek. Oba standardy jsou určené pro vybrané účetní jednotky. Jedná se o poměrně náročné standardy, kdy některé účetní případy k dlouhodobému majetku se musí sestavit s několika ustanovení obou standardů a někdy i dalších standardů řady 7. Ve standardech je často pracováno s odkazy na jiné předpisy. Proto budeme postupně seznamovat čtenáře s aplikačními příklady dle znění standardů, ne dle jednotlivých ustanovení předpisu, ale dle logických celků. Předkládáme druhou část, která se bude věnovat vyřazování dlouhodobého majetku, reálné hodnotě, směně a vnitřní směrnici dle požadavku ČÚS 710.

Dlouhodobý majetek od roku 2013 - Vyřazování DM, RH, směna a vnitřní směrnice k DM
Ing.
Ivana
Schneiderová
auditorka, č. osvč. KAČR 1840
Použité zkratky:
DM = dlouhodobý majetek
DNM = dlouhodobý nehmotný majetek
DHM = dlouhodobý hmotný majetek
DDNM = drobný dlouhodobý nehmotný majetek
DDHM = drobný dlouhodobý hmotný majetek
DSO = dobrovolný svazek obcí
TZ = technické zhodnocení
OP = opravná položka
PO = příspěvková organizace
RH = reálná hodnota
RPC = reprodukční pořizovací cena
ZP = znalecký posudek
Pro orientaci článku je II. díl k rozboru ČÚS 710 zpracován v tomto členění
5. Vyřazování DNM, DHM, komentář
5.1 Postupy při vyřazování DM
(v části 5.1 naleznete: postup při zjišťování vazeb na další rozvahové účty)
5.2 Základní postup při vyřazování majetku
(v části 5.2 naleznete: posloupnost postupů a aplikační příklad vyřazení odpisovaného majetku a neodpisovaného majetku)
5.3 Vyřazení majetku bezúplatným převodem mezi vybranými účetními jednotkami
(příklad)
5.4 Vyřazení nedokončeného DM
(zmařená investice) (vysvětlení a příklad zaúčtování)
5.5 Vyřazení části stavby
(vysvětlení a příklad zaúčtování)
5.6 Nepeněžní vklad do obchodní společnosti
(návrh účetního postupu)
6. Majetek určený k prodeji přeceněný RH
(v kap. 6 naleznete: úvodní komentáře k ustanovením ČÚS, posloupnost postupu při přecenění a vyřazení, že od 2013 přeceňujeme RH i majetek určený ke směně, vztah 403 a směny, aplikační příklady v 5 variantách na účtování RH, účetní postup při změně ocenění RH, účetní postup při zrušení ocenění RH, a vysvětlení přechodných ustanovení)
7. Směna
(v kap. 7 naleznete: vysvětlení
kompenzace
při účtování o pohledávkách a závazcích, a aplikační příklady směny bez doplatku a směn s doplatky ve variantách, postupy při účtování o směně a přecenění na RH, i příklad postupů účtování o směně bez přecenění na RH)
8. Zálohy poskytnuté na pořízení DM
(účetní postup - aplikační příklady)
9. Směrnice
(komentář)
Vysvětlivka:
Citace předpisů jsou uváděna v šedém rastru.
 
5. Vyřazování DNM, DHM, komentář
Vyřazování DNM řeší ČÚS 710 v bodě 5.4. a vyřazování DHM v bodě 6.4.
O vyřazení dlouhodobého majetku účtuje účetní jednotka v souvislosti s jeho (ČÚS 710 bod 3.2.):
*
likvidací (plné opotřebení, manko, škoda),
*
prodejem,
*
darem,
*
bezúplatným převodem,
*
vkladem do obchodní společnosti nebo družstva,
*
nedokončením (vyřazením zmařené investice).
 
5.1 Postupy při vyřazování dlouhodobého majetku
Poznámka:
V případě vyřazování majetku využijeme aplikační příklad. Pokud bychom chtěli udělat příklad stejně jako v ostatních částech materiálu, tak by došlo k určitě nepřehlednosti pro značné využívání "X" pro společná čísla účtů.
A. Zjištění vazeb majetku na další rozvahové účty
Příklad č. 1
Zadání
Účetní jednotka eviduje budovu "hala bývalé tržnice" na účtu 021 v hodnotě 100, dooprávkování v roce 2011 bylo zápisem MD 406/D 081 ve výši 30, odpisy za rok 2012 ve výši 10. Dále obec vytvořila opravné položky k budově ve výši 20 zápisem MD 406/D 163. Budova byla pořízena z
dotace
,
dotace
činila 60 % vstupní ceny budovy. Rozpuštění 403 k dooprávkování bylo zápisem MD 403/D 401 ve výši 18 (60 % ze 30). Rozpuštění 403 k odpisům v roce 2012 bylo ve výši 6 (60 % z 10). K vytvořené opravné položce se
dotace
na účtu 403 rozpustila zápisem MD 403/D 401 ve výši (60 % z 20 = 12).
Poznámky:
V novele účetního standardu 706 (bod 3.9.) je stanoveno, že v případě tvorby opravné položky k majetku, který byl pořízen částečně z
dotace
, bude zároveň poměrná část
dotace
rozpuštěna do výnosů (MD 403/D 672) a naopak při jejím zrušení bude poměrná část vrácena na účet 403 zápisem MD 672/D 403).
Účetní postup pro zaúčtování při "dotvorbě" opravné položky k 31. 12. 2011 nebyl nikde uveden, ale s ohledem na použití účtu MD 406 (nebylo účtováno do nákladů) se jeví jako nutný analogický postup vrácení poměrné části
dotace
jako u "dooprávkování" dle ČÚS 708, tedy zápisem MD 403/D 401.
V lednu
2013
účetní jednotka budovu vyřazuje.
K 1. 1. 2013 jsou na účtech ve vztahu ke konkrétnímu majetku - Tržnici tyto stavy:
 +-------+-------------------+ | Účet |   Hodnota   | +-------+-------------------+ |  21 | 100        | |  81 | 40        | |  163 | 20        | |  403 | 24 (60 - 24 - 12)| +-------+-------------------+ 
Je nutné, aby se v pracovním postupu při vyřazování majetku zafixovalo, že vždy musíme vyhledat všechny související stavy ostatních rozvahových účtů, které mají vazbu na konkrétní majetek. Jedná se o účty oprávek, opravných položek, dotací, v případě majetku určeného k prodeji přeceněném RH i o účet oceňovacího rozdílu (407). V případě vyřazení majetku se musí vyřadit i všechny zmíněné stavy na ostatních rozvahových účtech s vazbou k majetku!
Příklady na vyřazování DM, které si ukážeme dále, jsou aplikovatelné na vyřazení veškerého DHM a DNM. V případě, že v příkladu bude jiný účet než 021, pak musíme ve vazbových účtech změnit účet tak, aby souhlasil na vazbu na příslušné účty, což najdete v řádcích v tabulce "Vzájemné vazby účtů".
Příklad