Dary versus sponzoring (reklama)

Vydáno: 19 minut čtení

V České republice v současné době existuje celá řada různých právních forem neziskových organizací. Patří mezi ně například občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy, příspěvkové organizace a jiné. Neziskové organizace nejsou zakládány nebo zřizovány primárně za účelem podnikání, tj. dosahování zisku (tyto organizace ovšem nemusí být vždy nutně neziskové). Je pro ně charakteristické vícezdrojové financování. Toto financování je nutností, protože většina nevýdělečných organizací nevyprodukuje dostatek vlastních zdrojů na svou činnost. Jsou často závislé na vnějších zdrojích, kam patří např. dotace, dary, sponzorování, dědictví apod. Předkládaný příspěvek bude zaměřen na problematiku získávání prostředků nestátních neziskových organizací formou darů a sponzoringu. Bude uveden pohled na tuto problematiku jak ze strany příjemce, tak ze strany poskytovatele. Nestátními neziskovými organizacemi jsou chápány účetní jednotky, které se řídí dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. , kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vyhláška č. 504/2002 Sb. ").

Dary
versus
sponzoring (reklama)
Ing.
Milena
Otavová
Ph. D.
 
Pojem sponzorství a dárcovství
Hned v úvodu je nutno rozlišit pojem darování a sponzorování z důvodu rozdílného zdanění takto získaného příjmu u neziskové organizace a posouzení výdajů (nákladů) či posouzení nároku na odpočet z titulu poskytnutého daru u poskytovatele.
Darem
je chápán bezúplatný převod majetku, který je realizován na základě
darovací smlouvy
, je poskytován podle § 628 až 630 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ObčZ"). Dárce bezplatně přenechává peněžní prostředky, movitou věc, nemovitost nebo jiný majetkový prospěch obdarovanému, který tento dar přijímá, přičemž není vyžadováno žádné protiplnění nebo protislužby. Předmět darování musí být ve smlouvě jasně vymezen. Pojmovými znaky darovací smlouvy jsou kromě předmětu darování dobrovolnost a bezplatnost. Dar nemusí být určen na přesně vymezený účel, ale je důležité přesně definovat, pro jakou oblast byl dar poskytnut pro potřeby zdanění.
Od darování je nutné odlišit tzv.
sponzorování
. S vymezením tohoto pojmu se v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZDP"), nesetkáme. Jedná se o poskytnutí sponzorského příspěvku, které je ovšem spojeno s protislužbou ze strany příjemce poskytovateli, je tedy založeno na poskytnutí např. propagační nebo reklamní služby neziskovou organizací sponzorovi.
Sponzorský příspěvek je pak chápán jako platba za poskytnutí této služby.
Jedná se tak o jistou formu reklamy, proto by měla být uzavřena např. smlouva o reklamě nebo o spolupráci podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ObchZ").
V praxi často nastávají problémy s dokazováním, zda se jednalo o dar nebo sponzorování vzhledem k faktu, že je nesnadné stanovit hranici, kdy se již v souvislosti se zveřejňováním informací o poskytovateli jedná o jeho propagaci - reklamu. P