Daňové povinnosti související s koncem roku u neziskových poplatníků

Vydáno: 22 minut čtení

V tomto příspěvku bych chtěl upozornit na některé povinnosti související s koncem roku, které se týkají neziskových poplatníků jako daňových subjektů. Cílem je, aby se neziskový poplatník vyhnul případným sankcím, které by za opomenutí či podcenění těchto povinností mohli následovat. I z toho důvodu se nejvíce chci zaměřit na povinnosti související s podáním daňových přiznání u jednotlivých daní.

Daňové povinnosti související s koncem roku u neziskových poplatníků
Ing.
Zdeněk
Morávek
daňový poradce
 
Darovací daň (ZDDPN)
Dary, ať už peněžní či nepeněžní, ať jsou nazývány sponzorské, finanční či jiné, jsou v případě neziskových subjektů relativně častým příjmem do rozpočtu těchto právnických osob. Důležité ale je, že od darů je nutné důsledně odlišit případy reklamy, propagace a podobných aktivit, tyto příjmy nejsou potom předmětem darovací daně, ale daně z příjmů. Aby se jednalo o dar, který je předmětem daně darovací1, musí se jednat o bezúplatné nabytí majetku na základě právního úkonu nebo v souvislosti s právním úkonem. Příslušné prostředky, ať už v peněžní či nepeněžní podobě, tak musí být poskytnuty bez jakéhokoliv protiplnění, protože jinak by nebylo možné toto nabytí majetku podřadit pod daň darovací.
Stejně tak je nutné od darů odlišit příspěvky, podpory či
dotace
z veřejných rozpočtů a obdobných zdrojů, protože tyto příjmy, i když by je bylo možné také považovat za bezúplatné nabytí majetku, nejsou v souladu s § 6 odst. 4 písm. d) ZDDPN předmětem daně darovací. A nejsou ani předmětem daně z příjmů.
Pokud se tedy jedná dar jako o bezúplatné nabytí majetku, které je předmětem darovací daně, potom platí, že neziskové subjekty jsou jako obdarovaný v převážné většině případů osvobozeny od darovací daně, příslušná úprava je obsažena zejména v § 20 odst. 1 a odst. 4 ZDDPN. Přesto je nutné upozornit, že v souladu s § 21 odst. 1 písm. d) ZDDPN je řada těchto subjektů
povinna podat daňové přiznání k darovací dani
, a to 30 dnů ode dne, v němž uplynul příslušný kalendářní rok, a do tohoto přiznání uvést veškerý majetek nabytý v tomto období, na který se příslušné osvobození vztahuje. Tato povinnost se týká právnických osob založených nebo zřízených k zabezpečování činnosti v oblasti kultury, školství, výchovy a ochrany dětí a mládeže, vědy, výzkumu, vývoje, vzdělávání, zdravotnictví, sociální péče, ekologie, ochrany opuštěných zvířat nebo ohrožených druhů zvířat, tělovýchovy, sportu a požární ochrany, dále státem registrovanou církví, náboženskou společností, obecně prospěšnou společností, politických stran a politických hnutí, nadací a nadačních fondů a zdravotních pojišťoven. Nepodání daňového přiznání neznamená zánik osvobození, ale přicházejí v úvahu sankce podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "DŘ").
Příklad
Příspěvková