Pomocný analytický přehled a křížová kontrola

Vydáno: 31 minut čtení

Dne 26. září 2012 MF zveřejnilo na svých webových stránkách v sekci státní pokladny Metodiku křížových kontrol výkazu PAP. Jedná se mimo jiné o odsouhlasení detailního přehledu položek dle IČ partnerů ve smyslu, že pokud je u některého IČ partnera uvedena určitá hodnota syntetického účtu, případně u typu změny a syntetického účtu, tak tento partner bude mít uvedenu u "zrcadlového účtu" stejnou hodnotu ve vztahu k IČ vykazující účetní jednotky. Îe se tyto vazby budou kontrolovat, se dalo očekávat, ale s ohledem na zkušební provoz výkazu a s přihlédnutím k nedořešeným účetním postupům a nenastaveným informačním tokům, v neposlední řadě i s přihlédnutím k chybám výkazu PAP, bude pravděpodobně výsledkem "KRK" velmi vysoká chybovost. K těmto kontrolám se přistoupilo bez řádné předchozí přípravy.

Pomocný analytický přehled a křížová kontrola
Ing.
Ivana
Schneiderová
auditorka, č. osvč. KAČR 1840
Ing.
Zdeněk
Nejezchleb
auditor
, č. osvč. KAČR 1940
Za třetí čtvrtletí 2012 bude mít informace o vzniklé chybě pro účetní jednotku jen informační charakter, ale zahájení komunikace s partnerskou účetní jednotkou (dále jen "ÚJ") o důvodu vzniklé chyby je žádoucí, včetně zaslání opraveného výkazu do Centrálního systém účetních informací státu (dále jen "CSÚIS"). Bohužel za 4. čtvrtletí to bude chyba blokující končené uznání výkazu PAP.
Výkaz PAP bude do CSÚIS propuštěn, chyba se dá zjistit až po předání výkazu všemi povinnými účetními jednotkami k PAP. Účetní jednotka obdrží informaci o chybě "KRK"; v nové webové aplikaci případně na portálu IISSP bude možné získat o chybě detailní přehled.
Dopady Metodiky "KRK" si rozdělíme do několika bodů:
1.
Časové hledisko a související termíny
2.
Přehled vazeb KRK
2.1
Transfery obecně a pojem finanční vypořádání
2.2
Nákup majetku použitého
2.3
Ocenění bezúplatných převodů
2.4
Ostatní KRK
3.
Doporučené postupy k zajištění shodnosti
 
1. Časové hledisko a související termíny
Právní rámec:
Inventury musí být dokončeny nejpozději do konce února následujícího roku [novela § 30 odst. 6 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZU")].
Inventarizační rozdíly musí být proúčtovány do účetní závěrky – termín předání do CSÚIS 20. 2. následujícího roku.
Nová vyhláška ke schvalování účetních závěrek územních samosprávných celků (dále jen "ÚSC") a příspěvkových organizací (dále jen "PO") v návrhu neomezuje počáteční datum schvalování.
Příklad
ÚJ "obec" předá výkazy do CSÚIS do 20. 2. 2013. Některé vybrané účetní jednotky mají termín do 25. 2. 2013. V Metodice KRK není uveden termín, do kdy se musí detailní přehled chyb zobrazit pro vybrané ÚJ, dejme tomu, že se stihne do 28. 2. 2013 (optimistický předpoklad). Určitou dobu si vyžádá i řešení těchto chyb s partnery (diskuse s poskytovateli transferů typu ministerstev a státních fondů a hlavně diskuse o ocenění majetku s pozemkovým fondem může trvat týdny) a určitou dobu si vyžádá i zpracování oprav. Vzniknou inventarizační rozdíly, které se mají proúčtovat do účetní závěrky. Opravou chyb se samozřejmě změní další výkazy účetní závěrky, tedy bude muset být umožněno vkládání opravených výkazů do CSÚIS, termíny na opravy zatím nejsou nikde v předpisech určeny. Jedná se o termíny tzv. uzamčení výkazů. Pravděpodobně se jedná o interní termíny MF. Závěrka pak