Skončení pracovního poměru v době rodičovské dovolené

Vydáno: 6 minut čtení

Skončení pracovního poměru v době rodičovské dovolené
JUDr.
Jitka
Kocianová
Ing.
Zdeněk
Morávek
U svého zaměstnavatele mám pracovní poměr na dobu neurčitou. V návaznosti na ukončenou mateřskou dovolenou mi zaměstnavatel určil čerpání řádné dovolené, v průběhu které mi zaslal výpověď z pracovního poměru dle § 52 písm. c) -- pro nadbytečnost. V průběhu čerpání řádné dovolené, o kterou jsem já nepožádala, jsem zaslala žádost o čerpání rodičovské dovolené v návaznosti na ukončení čerpané řádné dovolené. Zaměstnavatel mi v průběhu rodičovské dovolené zaslal dodatek k výpovědi z pracovního poměru, kde mi skončí výpovědní doba současně s rodičovskou dovolenou [odvolává se na § 54 písm. b) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZP"): byla-li dána zaměstnankyni výpověď před nástupem rodičovské dovolené tak, že by výpovědní doba uplynula v době rodičovské dovolené, skončí výpovědní doba současně s rodičovskou dovolenou - v mém případě do tří let věku dítěte]. Taktéž mi bylo zasláno oznámení o zrušení pracovního místa bez data vystavení tohoto dokladu a zpětně žádost o čerpání dovolené, kterou po mně chtějí se zpětným datem podepsat. Co s žádostí, oznámením a jak mám postupovat, když nechce zaměstnavatel nechat plynout výpovědní dobu až po skončení rodičovské dovolené.
 
Odpověď
Nejdříve k určování nástupu na dovolenou. Dobu čerpání dovolené je povinen zaměstnavatel určit podle písemného rozvrhu čerpání dovolené vydaného s předchozím souhlasem odborové organizace a rady zaměstnanců tak, aby dovolená mohla být vyčerpána zpravidla vcelku a do konce kalendářního roku, ve kterém právo na dovolenou vzniklo, pokud v tomto zákoně není dále stanoveno jinak. Při určení rozvrhu čerpání dovolené je nutno přihlížet k provozním důvodům zaměstnavatele a k oprávněným zájmům zaměstnance. Poskytuje-li se zaměstnanci dovolená v několika částech, musí alespoň jedna část činit nejméně dva týdny vcelku, pokud se zaměstnanec se zaměstnavatelem nedohodne na jiné délce čerpané dovolené.
Určenou dobu čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen písemně oznámit zaměstnanci alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodne se zaměstnancem na kratší době. Zaměstnavatel nesmí určit čerpání dovolené na dobu, kdy zaměstnanec vykonává vojenské cvičení nebo výjimečné vojenské cvičení, kdy je uznán dočasně práce neschopným podle zvláštního právního předpisu, ani na dobu, po kterou je zaměstnankyně na mateřské nebo rodičovské dovolené a zaměstnanec na rodičovské dovolené. Na dobu ostatních překážek v práci na straně zaměstnance smí zaměstnavatel určit čerpání dovolené jen na jeho žádost. Požádá-li zaměstnankyně zaměstnavatele o poskytnutí dovolené tak, aby navazovala bezprostředně na skončení mateřské dovolené, a zaměstnanec zaměstnavatele o poskytnutí dovolené tak, aby navazovala bezprostředně na skončení rodičovské dovolené do doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, je zaměstnavatel povinen jejich žádosti vyhovět.
Z uvedeného plyne, že zaměstnavatel ve vašem případě nemohl určit nástup na dovolenou. Teprve kdybyste o dovolenou požádala tak, aby bezprostředně navazovala na konec mateřské dovolené, byl by zaměstnavatel povinen vaší žádosti vyhovět. Nicméně dovolenou jste začala čerpat. Správně jste reagovala, že jste požádala o rodičovskou dovolenou, tím došlo k přerušení běhu výpovědní doby.
V době, kdy je zaměstnankyně těhotná nebo kdy zaměstnankyně čerpá mateřskou dovolenou nebo kdy zaměstnankyně nebo zaměstnanec čerpají rodičovskou dovolenou (tzv. ochranná doba), nesmí dát zaměstnavatel tomuto zaměstnanci výpověď (zákaz výpovědi). Dále platí, že byla-li dána zaměstnanci výpověď před počátkem ochranné doby tak, že by výpovědní doba měla uplynout v ochranné době, ochranná doba se do výpovědní doby nezapočítává; pracovní poměr skončí teprve uplynutím zbývající části výpovědní doby po skončení ochranné doby, ledaže zaměstnanec sdělí zaměstnavateli, že na prodloužení pracovního poměru netrvá.
Takže ve vašem případě by správně měl pracovní poměr skončit teprve uplynutím zbývající části výpovědní doby. Vysvětlím: výpovědní doba je dva měsíce, počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi. Od této doby si odečtete dobu dovolené do nástupu na rodičovskou dovolenou. Také můžete prohlásit, že na prodloužení pracovního poměru netrváte.
K výpovědi nemůže být vyhotoven žádný dodatek, ani nemůže být dodatečně měněn výpovědní důvod [viz nejprve § 52 písm. c) ZP, tj. nadbytečnost, a najednou § 52 písm. b) ZP, tj. přemístění zaměstnavatele nebo jeho části, kdy právě u tohoto výpovědního důvodu skončí pracovní poměr zároveň s koncem rodičovské dovolené].
 
Shrnutí
1)
nástup na dovolenou vám měl zaměstnavatel sdělit 14 dnů předem (před koncem mateřské dovolené) a vy jste měla právo říct, ne nechci dovolenou, budu čerpat rodičovskou dovolenou (§ 217 ZP),
2)
když už se stalo, že jste dovolenou čerpala, a pak jste požádala o rodičovskou dovolenou, pak platí, že se běh výpovědní doby přerušuje a máte právo ji „dočerpat“ po návratu zpět z rodičovské dovolené (§ 52 odst. 2 ZP); toto zaměstnavateli sdělte a také že trváte na prodloužení výpovědní doby, tj. že po skončení rodičovské dovolené požadujete přidělovat práci podle platné pracovní smlouvy,
3)
dostala jste výpověď dle § 52 písm. c) ZP, není možné tento výpovědní důvod dodatečně měnit (§ 50 odst. 4 ZP),
4)
žádost o dovolenou nepodepisujte, protože jste o ni nežádala.
Všechno toto zaměstnavateli napište s odvoláním na povinnost zaměstnavatele dodržovat ZP.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce