Školení a kvalifikační dohoda

Vydáno: 3 minuty čtení

Školení a kvalifikační dohoda
JUDr.
Jitka
Kocianová
Ing.
Zdeněk
Morávek
Je možné v případě účasti zaměstnance na školení uzavřít s ním kvalifikační dohodu? Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZP"), rozlišuje mezi prohlubováním kvalifikace a zvyšováním kvalifikace.
 
Odpověď
Školení zaměstnance je v souladu s § 230 ZP obvykle považováno za prohlubování kvalifikace. Prohlubováním kvalifikace se rozumí její průběžné doplňování, kterým se nemění její podstata a které umožňuje zaměstnanci výkon sjednané práce; za prohlubování kvalifikace se považuje též její udržování a obnovování. Zaměstnanec je povinen prohlubovat si svoji kvalifikaci k výkonu sjednané práce. Zaměstnavatel je oprávněn uložit zaměstnanci účast na školení a studiu nebo jiných formách přípravy k prohloubení jeho kvalifikace, popřípadě na zaměstnanci požadovat, aby prohlubování kvalifikace absolvoval i u jiné právnické nebo fyzické osoby. Účast na školení nebo jiných formách přípravy anebo studiu za účelem prohloubení kvalifikace se považuje za výkon práce, za který přísluší zaměstnanci mzda nebo plat. Náklady vynaložené na prohlubování kvalifikace je povinen hradit zaměstnavatel. Požaduje-li zaměstnanec, aby mohl absolvovat prohlubování kvalifikace ve finančně náročnější formě, může se na nákladech prohlubování kvalifikace podílet.
Zvýšením kvalifikace se dle § 231 ZP rozumí změna hodnoty kvalifikace; zvýšením kvalifikace je též její získání nebo rozšíření. Zvyšováním kvalifikace je studium, vzdělávání, školení nebo jiná forma přípravy k dosažení vyššího stupně vzdělání, jestliže jsou v souladu s potřebou zaměstnavatele.
V případě zvyšování kvalifikace uzavírá zaměstnavatel se zaměstnancem většinou kvalifikační dohodu, která musí obsahovat:
*
druh kvalifikace a způsob jejího zvýšení nebo prohloubení,
*
dobu, po kterou se zaměstnanec zavazuje setrvat u zaměstnavatele v zaměstnání po ukončení, zvýšení nebo prohloubení kvalifikace,
*
druhy nákladů a celkovou částku nákladů, kterou bude zaměstnanec povinen uhradit zaměstnavateli, pokud nesplní svůj závazek setrvat v zaměstnání.
Kvalifikační dohoda musí být uzavřena písemně.
Pokud jde o uzavření kvalifikační dohody, může být uzavřena za stejných podmínek jako u zvyšování kvalifikace i při prohlubování kvalifikace, jestliže předpokládané náklady dosahují alespoň 75 000 Kč; v takovém případě nelze prohloubení kvalifikace zaměstnanci uložit.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce