Švarcsystém v roce 2012

Vydáno: 23 minut čtení

V letošním roce se opět stalo více populární téma švarcsystému, tedy postupu, kdy určitý ekonomický subjekt zajišťuje uskutečňování některých činností nikoliv svými zaměstnanci, ale podnikajícími fyzickými osobami. Tento postup přináší, zejména z pohledu subjektu, který tyto činnosti zajišťuje, celou řadu výhod, z nichž hlavní je zřejmě úspora na pojistném odváděném zaměstnavatelem. Ale není to jediným důvodem, pominout nelze určitě mnohem jednodušší ukončení smluvního vztahu, než kdyby se jednalo o zaměstnance, mnohem nižší administrativní zátěž, nevyplácení odstupného a celá řada dalších, vyplývajících zejména z ustanovení zákona č. 262/2006 Sb. , zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZP"), chránících zaměstnance vůči zaměstnavateli.

Švarcsystém v roce 2012
Ing.
Zdeněk
Morávek
daňový poradce
Důvodem, proč se o švarcsystému začalo opět intenzivněji hovořit, je zejména novela zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOZ“), provedená zákonem č. 367/2001 Sb., která přinesla nové vymezení nelegální práce. Tato práce je ZOZ zakázána a sankcionována.
Za nelegální práci
se podle této úpravy [§ 5 písm. e) tohoto zákona]
považuje
:
*
výkon závislé práce fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah,
*
pokud fyzická osoba-cizinec vykonává práci v rozporu s vydaným povolením k zaměstnání nebo bez tohoto povolení, je-li podle tohoto zákona vyžadováno, nebo v rozporu s povolením k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání ve zvláštních případech (tzv. zelená karta) nebo v rozporu s modrou kartou,
*
pokud fyzická osoba-cizinec vykonává práci pro právnickou nebo fyzickou osobu bez platného povolení k pobytu na území České republiky, je-li podle zvláštního právního předpisu vyžadováno.
 
Závislá práce
Pokud pomineme oblast zaměstnávání cizinců, která bude v případě neziskových subjektů spíše výjimkou, důležité je vymezení závislé práce a pracovněprávního vztahu.
Závislá práce je vymezena v § 2 ZP a jedná se o práci, která je vykonávána:
*
ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance,
*
jménem zaměstnavatele,
*
podle pokynů zaměstnavatele,
*
a zaměstnanec ji pro zaměstnavatele vykonává osobně.
Z této úpravy potom vyplývá, že aby se jednalo o závislou práci, všechny výše uvedené podmínky musí být splněny současně. Pokud tomu tak není, nejedná se o závislou práci, potom se ale také nemůže jednat o výkon závislé práce mimo pracovněprávní vztah a nemůže se jednat o nelegální práci ve smyslu ZO