Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů pohledem auditora

Vydáno: 11 minut čtení

Zákon č. 250/2000 Sb. , o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb. "), a jeho dodržování účetními jednotkami bývá často diskutovaným tématem. Plnění příjmů a výdajů rozpočtu je, v souladu s § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. , o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, jednou z oblastí, na kterou se auditor musí při provádění přezkoumání hospodaření povinně zaměřit.

Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů pohledem auditora
Mgr.
Martina
Smetanová
Deloitte Audit s.r.o.
Co by měla vědět účetní jednotka, jejíž hospodaření je přezkoumáno auditorem o postupech auditora při přezkoumání plnění příjmů a výdajů rozpočtu.
 
Jaké jsou cíle přezkoumání plnění příjmů a výdajů rozpočtu?
K základním cílům přezkoumání plnění příjmů a výdajů rozpočtu patří zejména ověření:
*
souladu rozpočtového procesu s požadavky zákona č. 250/2000 Sb.;
*
plnění rozpočtu, rozpočtového provizoria;
*
klasifikace jednotlivých druhů příjmů a výdajů, a to v souladu s vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů;
*
dodržování pravidel orgánů (tj. zastupitelstva a rady) účetní jednotky při schvalovacích procesech (např. při schvalování rozpočtu, rozpočtových opatřeních, závěrečného účtu apod.).
S jakými podklady
auditor
pracuje?
K podkladům, se kterými
auditor
při přezkoumání plnění příjmů a výdajů rozpočtu pracuje, patří např.:
*
výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí FIN 2-12M,
*
pravidla/zásady pro sestavování rozpočtu,
*
pravidla pro schvalování rozpočtu/rozpočtového provizoria
*
schválený rozpočet,
*
schválený rozpočtový výhled,
*
usnesení orgánů účetní jednotky,
*
schválené závazné ukazatele aj.
Jaké metodické předpisy
auditor
používá?
K metodickým předpisům, které
auditor
při přezkoumání plnění příjmů a výdajů rozpočtu používá, patří např.:
*
zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přezkoumání“);
*
zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“);
*
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů;
*
zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů;
*
vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.
Co nám říká zákon č. 250/2000 Sb.?
Zákon č. 250/2000 Sb. upravuje tvorbu, postavení, a funkce rozpočtů územních samosprávných celků (tj. obcí a krajů) a dobrovolných svazků obcí a stanovuje pravidla pro hospodaření s jejich finančními prostředky.
Finanční hospodaření obcí, krajů a dobrovolných svazků obcí (dále jen „účetní jednotky“) se řídí ročním rozpočtem a rozpočtovým výhledem.
 
Rozpočtový výhled
Rozpočtový výhled je pomocným nástrojem pro střednědobé finanční plánování hospodaření účetní jednotky. Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje rozpočet roční.
Obsahuje základní souhrnné údaje o příjmech a výdajích účetní jednotky (zejména o jejích dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a budoucích potřebách). U dlouhodobých závazků uvádí účetní jednotka informaci o jejich dopadu na hospodaření po celou dobu trvání daného závazku.
V podstatě každý rozpočtový výhled by měl obsahovat základní souhrnné ukazatele, kterými jsou: celkové příjmy a výdaje, celkové pohledávky a závazky a financování.
Platná
legislativa
ale neříká nic o tom, který orgán je oprávněn schvalovat rozpočtový výhled. Přesto se domnívám, že např. u obcí je tímto orgánem zastupitelstvo obce.
 
Rozpočet
Rozpočet účetní jednotky je jejím finančním plánem, kterým se řídí financování činností. Rozpočtový rok je shodný s rokem kalendářním. Sestavuje se zpravidla jako vyrovnaný, ale může být schválen i jako:
*
přebytkový (část příjmů daného roku bude využita až v letech následujících, nebo bude sloužit ke splácení jistin přijatých úvěrů).
*
schodkový, pokud účetní jednotka bude schopna schodek uhradit.
Obsahem rozpočtu jsou příjmy a výdaje a ostatní peněžní operace. Mimo rozpočet probíhají peněžní operace vztahující se k cizím a sdruženým prostředkům.
Vypracování rozpočtu se provádí v návaznosti na rozpočtový výhled a na základě informací ze státního rozpočtu nebo rozpočtu kraje. Pokud se účetní jednotka podílí na realizaci programu nebo projektu spolufinancovaného z prostředků Evropské unie, musí její rozpočet obsahovat i informaci o objemu těchto finančních prostředků.
Rozpočet zpracovávají účetní jednotky v třídění podle rozpočtové skladby. Orgány účetní jednotky projednávají rozpočet v třídění podle rozpočtové skladby tak, aby schválený rozpočet vyjadřoval závazné ukazatele, kterými se mají řídit.
 
Zveřejnění návrhu rozpočtu
Návrh rozpočtu zveřejní účetní jednotka na své úřední desce a způsobem umožňující dálkový přístup po dobu nejméně 15 dnů. Na úřední desce nemusí být uveden návrh rozpočtu v plném rozsahu. Způsobem umožňující dálkový přístup musí být zveřejněn návrh rozpočtu úplný, tj. v plném znění.
 
Rozpočtové provizorium
Není-li rozpočet schválen před 1. lednem rozpočtového roku, řídí se hospodaření účetní jednotky do schválení rozpočtu pravidly rozpočtového provizoria. Tato pravidla stanoví zastupitelstvo obce nebo kraje, u dobrovolného svazku obcí orgán odpovědný za jeho hospodaření. Příjmy a výdaje, které se uskuteční v době rozpočtového provizoria, se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.
 
Hospodaření účetní jednotky
Hospodaření provádí účetní jednotka v souladu se schváleným rozpočtem. Jeho kontrola pak probíhá v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.
 
Změny rozpočtu
Rozpočet může být po jeho schválení měněn, a to zejména z důvodu změn:
*
organizačních (změna v organizaci hospodaření),
*
metodických (změny právních předpisů)
*
věcných (objektivně působící skutečnosti).
Změny rozpočtu se provádějí rozpočtovými opatřeními, která musejí být evidována v časové posloupnosti.
 
Rozpočtovým opatřením je:
a)
přesun rozpočtových prostředků (celkový objem nebo schválený rozdíl celkových příjmů a výdajů se nemění);
b)
použití nových příjmů, k úhradě nových nezajištěných výdajů (změní se celkový objem rozpočtu, rozpočet se zvyšuje);
c)
vázání rozpočtových výdajů (neplnění rozpočtových příjmů, objem rozpočtu se snižuje).
 
Závěrečný účet
Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření účetní jednotky zpracují do závěrečného účtu. Hospodaření za uplynulý kalendářní rok si účetní jednotka musí dát přezkoumat.
Přezkoumání provádí: u obcí (krajský úřad nebo externí auditor/auditorská společnost), u hlavního města Prahy (Ministerstvo financí ČR nebo externí auditor/auditorská společnost a u městské části hlavního města Prahy (Magistrát hlavního města Prahy nebo externí auditor/auditorská společnost), a to v souladu se zákonem o přezkoumání.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je součástí závěrečného účtu při jeho projednání v orgánech účetní jednotky.
Účetní jednotka zveřejní návrh svého závěrečného účtu (včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření) po dobu nejméně 15 dnů před jeho projednáním na zasedání zastupitelstva, a to na své úřední desce a způsobem umožňující dálkový přístup.
 
Porušení rozpočtové kázně
Porušením rozpočtové kázně je každé neoprávněné použití nebo zadržení finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu (obce, kraje, městské části hlavního města Prahy, regionální rady regionu soudržnosti, dobrovolného svazku obcí).
Neoprávněné použití finančních prostředků je takové použití, kterým byla porušena povinnost stanovena právním předpisem, předpisem Evropské unie, smlouvou nebo rozhodnutím o poskytnutí prostředků.
Účetní jednotka je při porušení rozpočtové kázně povinna provést odvod za porušení rozpočtové kázně, často doprovázený i stanoveným penále.
 
Správní delikt
Účetní jednotky se mohou dopustit i správních deliktů např. tím, že nezpracují rozpočtový výhled, nehospodaří v souladu s pravidly rozpočtového provizoria, neprovádějí změny schváleného rozpočtu, nezajistí přezkoumání svého hospodaření apod. Za správní delikt jim hrozí pokuta až do výše 1 milionu Kč.
 
Jaká jsou nejčastější zjištění v oblasti přezkoumání plnění příjmů a výdajů rozpočtu?
Při ověřování souladu rozpočtového procesu s požadavky zákona č. 250/2000 Sb. jsou auditory zjišťovány např. tyto nedostatky:
 +----+--------+-------------------------+-------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+ | §| Odst. |     Oblast     |      Obsah       |      Zjištění      |     Popis nedostatku      | +----+--------+-------------------------+-------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+ |  |    |             |                |                |                  | | 3 |   1 | Rozpočtový výhled    | Sestavuje se na základě    | Rozpočtový výhled nebyl    | Účetní jednotka          | |  |    |             | uzavřených smluv a      | účetní jednotkou sestaven.  | nepostupuje v souladu       | |  |    |             | přijatých závazků       |                | s platnou legislativou.      | |  |    |             | na 2-5 let následujících   |                | Dopouští se správního       | |  |    |             | po roce, na který se     |                | deliktu, za který může       | |  |    |             | sestavuje roční rozpočet.   |                | být uložena pokuta až       | |  |    |             |                |                | do výše 1 mil. Kč.         | +----+--------+-------------------------+-------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+ | 3 |   2 | Rozpočtový výhled    | Výhled obsahuje souhrnné   | Rozpočtový výhled nebyl    | Účetní jednotka nepostupuje    | |  |    |             | základní údaje o příjmech   | účetní jednotkou sestaven.  | v souladu s platnou legislativou. | |  |    |             | a výdajích, zejména      |                | Dopouští se správního deliktu,   | |  |    |             | o závazcích a pohledávkách,  |                | za který může být uložena     | |  |    |             | finančních zdrojích atd.   |                | pokuta až do výše 1 mil. Kč.    | +----+--------+-------------------------+-------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+ | 13 |   1 | Rozpočtové provizorium | Nebude-li rozpočet      | Zastupitelstvo účetní     | Zastupitelstvo účetní       | |  |    |             | schválen před 1. 1.      | jednotky neschválilo     | jednotky neschválilo návrh     | |  |    |             | rozpočtového roku, řídí se  | na období od ... do      | rozpočtu. Od 1. 1. 201x      | |  |    |             | rozpočtové hospodaření    | roku 201x pravidla      | nehospodařila účetní        | |  |    |             | v době do schválení      | rozpočtového provizoria.   | jednotka podle schválených     | |  |    |             | rozpočtu pravidly       |                | pravidel rozpočtového       | |  |    |             | rozpočtového provizoria.   |                | provizoria. Dopouští se      | |  |    |             |                |                | správního deliktu, za který    | |  |    |             |                |                | může být uložena pokuta      | |  |    |             |                |                | až do výše 1 mil. Kč.       | +----+--------+-------------------------+-------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+ | 16 |   2 | Změny rozpočtu     | Změny rozpočtu se       | Zastupitelstvo účetní     | Změny rozpočtu nejsou       | |  |    |             | provádějí rozpočtovými    | jednotky neprovádí      | prováděny rozpočtovými       | |  |    |             | opatřeními, která se     | rozpočtová opatření.     | opatřeními evidovanými       | |  |    |             | evidují podle časové     | Rada účetní jednotky     | podle časové posloupnosti,     | |  |    |             | posloupnosti.         | provádí rozpočtová      | účetní jednotka se dopouští    | |  |    |             |                | opatření, která jí      | správního deliktu, za který    | |  |    |             |                | nebyla zastupitelstvem    | může být uložena pokuta      | |  |    |             |                | vymezena.           | až do výše 1 mil. Kč.       | |  |    |             |                | Změny rozpočtu byly v     |                  | |  |    |             |                | identifikovaných případech  |                  | |  |    |                 |                | provedeny před uskutečněným  |                  | |  |    |             |                | výdajem, nejednalo se však  |                  | |  |    |             |                | o živelní nebo jinou pohromu |                  | |  |    |             |                | apod.             |                  | +----+--------+-------------------------+-------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+ | 17 |   4 | Závěrečný účet     | Účetní jednotka je povinna  | Účetní jednotka        | Účetní jednotka nesdělila     | |  |    |             | dát si přezkoumat své     | nenahlásila do 30. 6.     | do stanoveného data krajskému   | |  |    |             | hospodaření za uplynulý    | (každého kalendářního     | úřadu nebo MF ČR, že si pro    | |  |    |             | kalendářní rok.        | roku, za který má být     | přezkoumání svého hospodaření   | |  |    |             |                | přezkoumání provedeno)    | zvolila auditora, dopouští se   | |  |    |             |                | příslušnému krajskému úřadu  | správního deliktu, za který    | |  |    |             |                | (hlavní město Praha oznamuje | může být uložena pokuta      | |  |    |             |                | tuto informaci Ministerstvu  | až do výše 1 mil. Kč.       | |  |    |             |                | financí ČR), že si zvolila  |                  | |  |    |             |                | pro přezkoumání svého     |                  | |  |    |             |                | hospodaření auditora.     |                  | +----+--------+-------------------------+-------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+ | 17 |   6 | Závěrečný účet     | Návrh závěrečného účtu    | Návrh závěrečného účtu    | Účetní jednotka nepostupovala   | |  |    |             | (včetně zprávy o výsledku   | nebyl zveřejněn oběma     | v souladu s platnou legislativou, | |  |    |             | přezkoumání hospodaření)   | stanovenými způsoby.     | dopouští se správního deliktu,   | |  |    |             | zveřejní účetní jednotka   | Návrh závěrečného účtu nebyl | za který může být uložena     | |  |    |             | po dobu nejméně 15 dnů    | zveřejněn nejméně po dobu   | pokuta až do výše 1 mil. Kč.    | |  |    |             | před dnem jejího projednání  | 15 dnů před jeho projednáním |                  | |  |    |             | v zastupitelstvu na      | v zastupitelstvu.       |                  | |  |    |             | své úřední desce a způsobem  | Do lhůty 15 dnů je      |                  | |  |    |             | umožňujícím dálkový přístup. | započítáván jak den      |                  | |  |    |             |                | vyvěšení, tak den sejmutí   |                  | |  |    |             |                | návrhu.            |                  | +----+--------+-------------------------+-------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+