Postupy dle zákona o veřejných zakázkách po novele z 31. 1. 2012, 1. část

Vydáno: 9 minut čtení

Dlouho očekávaná novela (obecně nazývaná proti korupční) zákona č. 137/2006 Sb. , o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále také „ZVZ"), spatřila schválením v poslanecké sněmovně dne 31. 1. 2012 světlo světa. Do vydání ve Sbírce zákonů a přidělení čísla se označuje jako sněmovní tisk 370/6 schválený usnesením Poslanecké sněmovny č. 977 hlasováním č. 29 ze dne 31. 1. 2012. Novela v obecné rovině napravuje a dolaďuje něco málo technických ustanovení, ale zároveň poměrně výrazně nabrala protikorupční rysy, pozitivně postoupila při vytváření podmínek rovné soutěže a transparentnosti postupů. Je patrné, že novelu připravovali odborníci znalí věci.

Postupy dle zákona o veřejných zakázkách po novele z 31. 1. 2012 – I. část
Mgr.
Pavel
Bláha
Změny postupů ZVZ
Novela zpřísňuje postavení dotovaného zadavatele, kdy osoby které přijaly více než 50 % hodnoty nebo pokud peněžní prostředky poskytnuté na veřejnou zakázku z těchto zdrojů přesahují 200 000 000 Kč (tedy se nemusí jednat v celku o více než 50 % hodnoty zakázky) z ceny zakázky z veřejných zdrojů, musejí zadávat nejen všechny nadlimitní i podlimitní veřejné zakázky (to zůstalo zachováno - viz § 2 odst. 5 ZVZ).
Veřejný zadavatel v případě zakázek, kde převažovala
relevantní
činnost, postupoval podle pravidel vztahujících se na sektorové zadavatele. Novela však tento postup ruší u veřejného zadavatele v případě veřejných zakázek (dále také „VZ“) v oblasti vodárenství. Nadále bude jeho postup regulován přísnějšími pravidly pro veřejného zadavatele. V ostatních oblastech
relevantní
činnosti není vzhledem k charakteru prostředí nutné regulovat přísněji tak, aby veřejný zadavatel byl vůči sektorovým znevýhodňován.
Novela dále řeší situaci (§ 2 odst. 11), kdy veřejný zadavatel ve sdružení postupoval společně se zahraničním veřejným zadavatelem. Za dosavadního stavu bylo nutné zakázku důsledně dělit podle hraničního principu, což v mnoha případech naráželo na obtížnou realizovatelnost. Nově je tedy určujícím faktorem převažující část zakázky, případně lze zvolit jako rozhodné právo České republiky. Členové sdružení se mohou na tom, právo jakého státu bude rozhodné, dohodnout.
Nová zásada doplněná do § 6 ZVZ jako odst. 2
posiluje princip zákazu diskriminace vůči dodavatelům
, kteří mají sídlo v členském státě Evropské unie a ostatních státech, které mají s Českou republikou či Evropskou unií uzavřenu mezinárodní smlouvu zaručující přístup dodavatelů z těchto států k zadávané veřejné zakázce. Na druhou stranu lze omezit účast dodavatelů ze zbylých států, které nejsou v předmětném ustanovení vymezeny. Jde o státy, které také neumožňují tuzemským dodavatelům, aby mohli vstoupit do veřejných zakázek těchto států.
Novela výrazně snížila prahovou hranici pro všechny druhy zakázek malého rozsahu a zároveň v případě zakázek na stavební práce i hodnotu, do které lze užít zjednodušené podlimitní řízení.
Novela zpřísňuje prahovou hranici pro veřejné zakázky malého rozsahu s odloženou účinností od 1. 1. 2014.
Hranice se pak dále sjednotí pro veřejné zakázky na dodávky, služby a stavební práce. Do určení hodnot veřejných zakázek však od 1. 1. 2012 vstoupila i novela nařízení vlády č. 447/2011 Sb. (dále jen „NV č. 447/2011 Sb.“), která na základě nařízení komise EU č. 1251/2011 ze ne 30. listopadu 2011, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES, 2004/18/ES a 2009/81/ES ohledně prahových hodnot používaných při postupech zadávání zakázek, přinesla z důvodu přepočtu i změnu pro dolní hranici nadlimitní veřejné zakázky.
Uvedenými změnami nastala poměrně nepřehledná situace ohledně platných variant, kterou se pokusíme vysvětlit v následujících tabulkách:
1. VZ na dodávky a služby dle předpokládané hodnoty VZ do 31. 12. 2011
 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Dodávky a služby dle přílohy č. 1 ZVZ                                      | +-----+------------------------+-----+------------------------+----------------------------------------------------+ | Od |      0 Kč     | Do |  1 999 999 Kč     | Veřejná zakázka malého rozsahu           | | Od |  2 000 000 Kč     | Do |  3 236 000 Kč     | Podlimitní veřejná zakázka             | | Od |  3 236 000 Kč     | Do |            | Nadlimitní veřejná zakázka             | +-----+------------------------+-----+------------------------+----------------------------------------------------+ | Služby dle přílohy č. 2 ZVZ                                           | +-----+------------------------+-----+------------------------+----------------------------------------------------+ | Od |      0 Kč     | Do |  1 999 999 Kč     | Veřejná zakázka malého rozsahu           | | Od |  2 000 000 Kč     | Do |  4 997 000 Kč     | Podlimitní veřejná zakázka             | | Od |  4 997 000 Kč     |   |            | Nadlimitní veřejná zakázka             | +-----+------------------------+-----+------------------------+----------------------------------------------------+ 
2. VZ dle předpokládané hodnoty VZ od 1. 1. 2012 (NV č. 447/2011 Sb.) nejpozději do 31. 3. 2012 Nařízení Komise (EU) č 1251/2011 ze dne 30. listopadu 2011, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES, 2004/18/ES a 2009/81/ES ohledně prahových hodnot používaných při postupech zadávání zakázek
 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Dodávky a služby a dle přílohy č. 1 ZVZ                                     | +-----+------------------------+-----+------------------------+----------------------------------------------------+ | Od |      0 Kč     | Do |  1 999 999 Kč     | Zakázka malého rozsahu               | | Od |  2 000 000 Kč     | Do |  3 255 999 Kč ^    | Podlimitní veřejná zakázka             | | Od |  3 256 000 Kč ^    | Do |            | Nadlimitní veřejná zakázka             | +-----+------------------------+-----+------------------------+----------------------------------------------------+ | Služby dle přílohy č. 2 ZVZ                                           | +-----+------------------------+-----+------------------------+----------------------------------------------------+ | Od |      0 Kč     | Do |  1 999 999 Kč     | Veřejná zakázka malého rozsahu           | | Od |  2 000 000 Kč     | Do |  5 009 999 Kč ^    | Podlimitní veřejná zakázka             | | Od |  5 010 000 Kč ^    |   |            | Nadlimitní veřejná zakázka             | +-----+------------------------+-----+------------------------+----------------------------------------------------+ 
3. VZ na dodávky a služby dle předpokládané hodnoty VZ od 1. 1. 2014
 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Dodávky a služby a dle přílohy č. 1 ZVZ                                     | +-----+------------------------+-----+------------------------+----------------------------------------------------+ | Od |      0 Kč     | Do |   999 999 Kč     | Zakázka malého rozsahu               | | Od |  1 000 000 Kč     | Do | … upřesní NV      | Podlimitní veřejná zakázka             | | Od | … upřesní NV      | Do |            | Nadlimitní veřejná zakázka             | +-----+------------------------+-----+------------------------+----------------------------------------------------+ | Služby dle přílohy č. 2 ZVZ                                           | +-----+------------------------+-----+------------------------+----------------------------------------------------+ | Od |      0 Kč     | Do |   999 999 Kč     | Veřejná zakázka malého rozsahu               | | Od |  1 000 000 Kč     | Do | … upřesní NV      | Podlimitní veřejná zakázka             | | Od | … upřesní NV      |   |            | Nadlimitní veřejná zakázka             | +-----+------------------------+-----+------------------------+----------------------------------------------------+ 
4. VZ na stavební práce dle předpokládané hodnoty VZ – stavební práce r. 2011 a 2012 (NV č. 447/2011 Sb.) nejpozději do 31. 3. 2012
 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Stavební práce do 31. 12. 2011                                          | +-----+------------------------+-----+------------------------+----------------------------------------------------+ | Od |      0 Kč     | Do |  5 999 999 Kč     | Zakázka malého rozsahu               | | Od |  6 000 000 Kč     | Do | 124 450 999 Kč     | Podlimitní veřejná zakázky             | |   |            | Do | 19 999 999 Kč     | Lze použít zj. podlim. řízení [§ 25 písm. b) ZVZ] | | Od | 125 451 000 Kč     |   |            | Nadlimitní veřejná zakázka             | +-----+------------------------+-----+------------------------+----------------------------------------------------+ | Stavební práce od 1. 1. 2012 do 31. 3. 2012                                   | +-----+------------------------+-----+------------------------+----------------------------------------------------+ | Od |      0 Kč     | Do |  5 999 999 Kč     | Veřejná zakázka malého rozsahu           | | Od |  6 000 000 Kč     | Do | 125 264 999 ˇ     | Podlimitní veřejná zakázka             | | Od |  6 000 000 Kč     | Do | 19 999 999 Kč     | Lze použít zj. podlim. řízení [§ 25 písm. b) ZVZ] | | Od | 125 265 000 Kč ˇ    |   |            | Nadlimitní veřejná zakázka             | +-----+------------------------+-----+------------------------+----------------------------------------------------+ 
5. VZ na stavební práce dle předpokládané hodnoty VZ od 1. 4. 2012
 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Stavební práce od 1. 4. 2012 do 31. 12. 2013                                   | +-----+------------------------+-----+------------------------+----------------------------------------------------+ | Od |      0 Kč     | Do |  2 999 999 Kč ˇ    | Zakázka malého rozsahu               | | Od |  3 000 000 Kč ˇ    | Do | r. 2012        | Podlimitní veřejná zakázka             | |   |            |   | 125 264 999 Kč     |                          | |   |            |   | Od r. 2013 upřesní NV |                          | | Od |      0 Kč     | Do |  9 999 999 Kč ˇ    | Lze použít zj. podlim. řízení [§ 25 písm. b) ZVZ] | | Od | 125 451 000 Kč     | Do |            | Nadlimitní veřejná zakázka             | |   | od r. 2013 upřesní NV |   |            |                          | +-----+------------------------+-----+------------------------+----------------------------------------------------+ 
6. VZ na stavební práce dle předpokládané hodnoty VZ od 1. 1. 2014
 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Stavební práce nejpozději od 1. 1. 2014                                     | +-----+------------------------+-----+------------------------+----------------------------------------------------+ | Od |      0 Kč     | Do |   999 999 Kč ˇ    | Zakázka malého rozsahu               | | Od |  1 000 000 Kč ˇ    |   | …upřesní NV      | Podlimitní veřejná zakázky             | |   |            | Do |  9 999 999 Kč     | Lze použít zj. podlim. řízení [§ 25 písm. b) ZVZ] | | Od | …upřesní NV      |   |            | Nadlimitní veřejná zakázka             | +-----+------------------------+-----+------------------------+----------------------------------------------------+ 
Jak je z tabulek výše patrno, veřejný zadavatel bude muset poměrně bedlivě sledovat limit veřejné zakázky s ohledem nejen na její předmět, ale zejména dále i s ohledem na datum účinnosti u jednotlivých limitů veřejné zakázky. To by však měl být jeden z nejmenších problémů. Zásadních změn ZVZ nastalo mnohem více.
 
Významná veřejná zakázka
Ve vztahu k hodnotě veřejné zakázky ZVZ nově přináší i další podstatnou změnu to ve zřízení institutu Významné veřejné zakázky. Novela zavádí novou kategorii významných veřejných zakázek. Hranice se stanovuje podle statutu veřejného zadavatele, popřípadě u obcí podle počtu obyvatel. Pro významné veřejné zakázky novela dále zavádí obecně přísnější režim. Stanovení prahových hodnot je shodné s již zavedenou kategorizací tzv. významných koncesních smluv v zákoně č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Významnými veřejnými zakázkami jsou zakázky, které zadává:
1.
Zadavatel podle:
a)
§ 2 odst. 2 písm. a)
Česká republika
. To znamená všechny subjekty vyjmenované v zákonu č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jeho vystupování v právních vztazích v platném znění. Především se jedná o organizační složky státu, nebo
b)
§ 2 odst. 2 písm. b) -
Státní příspěvkové organizace
, nebo
c)
podle § 2 odst. 2 písm. d) - jiná právnická osoba, je-li Česká republika ve vztahu k této osobě v postavení podle § 2 odst. 2 písm. d) bod 2; to znamená, že: - je financována převážně státem či jiným veřejným zadavatelem nebo je státem či jiným veřejným zadavatelem ovládána, - přičemž předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí
nejméně 300 000 000 Kč
.
2.
Zadavatel podle:
a)
§ 2 odst. 2 písm. c) -
územní samosprávný celek nebo příspěvková organizace, u níž funkci zřizovatele vykonává územní samosprávný celek
nebo
b)
§ 2 odst. 2 písm. d) - jiná právnická osoba
, je-li zadavatel podle § 2 odst. 2 písm. c) ve vztahu k této osobě v postavení podle § 2 odst. 2 písm. d) bodu 2
-
je financována převážně státem či jiným veřejným zadavatelem nebo je státem či jiným veřejným zadavatelem ovládána,
-
přičemž předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí
nejméně 50 000 000 Kč
.
 
Pojmy
Z důvodů posílení objektivnosti hodnocení a zásady rovného zacházení se hodnocení těchto zakázek budou povinně muset účastnit hodnotitelé zapsaní v seznamu hodnotitelů MMR, kteří musí mít zvláštní kvalifikaci (viz dále některá ustanovení § 74 a celý § 74a ZVZ).
V části zákona, který upravuje pojmy (§ 17), také došlo k několika změnám. Mají různou povahu od ryze technických až po pojmy s dopadem do postupů zadavatele zásadnějším.
Ke změnám technické povahy patří obecně se zákonem prolínající změna dodavatele informačního systému veřejných zakázek v ČR.
Nově je užíván pojem Věstník veřejných zakázek.
V příštím vydání časopisu UNES budeme pokračovat nejen novým výkladem pojmů.