Problematika správních poplatků v praxi NNO

Vydáno: 5 minut čtení

Nestátní neziskové organizace (dále jen „NNO") veřejně prospěšným charakterem své činnosti přispívají k rozvoji celé společnosti a tudíž mohou využívat i různé úlevy od daní a poplatků, které jim stát nabízí. Jedním z příkladů je i osvobození od správních poplatků. S přenesením určitých působností, resp. oprávnění k výkonu správních činností, na jiné subjekty než jsou organizace státu, vznikají situace, kdy nestátní neziskové organizace přicházejí o své úlevy a osvobození jim není přiznáváno.

Problematika správních poplatků v praxi NNO
Ing.
Jan
Stejskal
Ph. D.
Celou problematiku správních poplatků upravuje zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění (dále jen „zákon o správních poplatcích“). Ten podává velmi rozsáhlý přehled o správních poplatcích za různé správní a jiné úkony. Konkrétně v § 8, odst. 4 se uvádí, že od poplatků jsou osvobozeny i jiné osoby, které jsou určeny přílohami k jednotlivým správním úkonům. Tedy ten, kdo se chce přesvědčit o nároku na osvobození musí vyhledat uvedený zákon, dále v jeho příloze konkrétní správní úkon (například ověření podpisu či vidimaci listiny) a zde vyhledat výčet těch organizací, které jsou od poplatku osvobozeny.
 
Ukázka
Položka 5
a)
ověření podpisu nebo otisku razítka na listině nebo na jejím stejnopisu (...) 30 Kč za každý podpis nebo otisk razítka
Osvobození (...) 2. Od poplatku podle písm. a) této položky jsou osvobozeny nadace a nadační fondy, občanská sdružení a odborové organizace a obecně prospěšné společnosti založené k poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany životního prostředí, ochrany mládeže, ochrany zvířat, sociální péče a pomoci v hmotné nouzi, zdravotnictví, ochrany života a zdraví osob, kultury, tělovýchovy a sportu, vědy a výzkumu, vzdělávání a výchovy, požární ochrany a ochrany památek, souvisí-li prováděný úkon s činností, pro níž byly tyto subjekty založeny.
Mezi osvobozené správní poplatky pro vybrané NNO patří především:
*
položka 3 - vydání stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředních spisů, ze soukromých spisů v úřední úschově, z rejstříků, z registrů;
*
položka 4 - ověření stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředních spisů, z rejstříků, z registrů, z knih, ze záznamů, z evidencí, z listin nebo z dalšího písemného a obrazového materiálu; provedení autorizované
konverze
dokumentů do elektronické podoby a provedení autorizované
konverze
dokumentů;
*
položka 5 - ověření podpisu nebo otisku razítka;
*
položka 119 - vydání výpisu nebo opisu z katastru nemovitostí, vydání kopie katastrální mapy, vydání ověřeného opisu nebo kopie listin, ze sbírky listin katastru nemovitostí a sbírky listin pozemkové knihy;
*
položka 120 - přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí, přijetí návrhů na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí na základě listin, které souvisejí s výstavbou veřejně prospěšné stavby, pokud jde o úkony spojené s převodem nemovitého majetku z vlastnictví České republiky.
Před samotnou žádostí o osvobození je vhodné nahlédnout do příslušné přílohy a seznámit se s tím, které typy NNO jsou osvobozeny a zda se na právě zamýšlený správní poplatek osvobození vztahuje.
 
Kam za správními úkony
Správní úkony se vyřizují na příslušných správních úřadech. Nejčastěji jsou to obecní, místní městské úřady, magistráty, případně další zvláštní orgány a instituce (např. Katastrální úřady) apod.
Některé nejčastěji realizované úkony či výpisy je však možné vyřídit i na CzechPointech, na přepážkách České pošty a případně u notářů. Rozsah poskytovaných úkonů se však výrazně liší.
CzechPointy
představují dislokovaná pracoviště úřadů (obcí a krajů), které běžně poskytují správní úkony, například:
*
výpis z katastru nemovitostí,
*
výpis z obchodního rejstříku,
*
výpis z rejstříku trestů,
*
žádost o výpis nebo opis z rejstříku trestů,
*
výpis z insolvenčního rejstříku,
*
datové schránky,
*
autorizovaná
konverze
dokumentů.
Za tyto služby inkasují poplatky podle zákona o správních poplatcích. Pokud tomu tak je, pak je možné požádat o osvobození od správního poplatku. Je však třeba prokázat, že správní úkon se vztahuje k výkonu NNO (je většinou zjevné z obsahu dokumentu či úkonu). Pro potvrzení právní formy je vhodné s sebou přinést stanovy či zřizovací dokumenty. Paradoxně však stačí mnohdy přinést razítko organizace. To často stačí k prokázání nároku na osvobození.
Pobočky
České pošty
také poskytují služby CzechPoint, ale zde je situace jiná. Různé zákony totiž umožňují tzv. autorizovaným osobám provádět či poskytovat správní úkony a vybírat za ně poplatky. Tyto poplatky však nejsou vybírány podle uvedeného zákona o správních poplatcích, nýbrž podle vlastních ceníků. Pokud v těchto cenících není uvedené, že NNO jsou od poplatků osvobozeny, pak na toto osvobození nemají nárok. To je právě typické u ověřování listin a podpisů na přepážkách České pošty, kde pošta odmítá uznávat nárok na osvobození neziskových organizací při výkonu služeb běžně poskytovaných CzechPointy.
Poslední jmenovaní jsou
notáři
, u kterých je možné také nechat ověřit listiny či podpisy. Notáři však mají zvláštní vyhlášku o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví, která jim dává oprávnění vybírat za správní úkony příslušný poplatek. Ve vyhlášce žádný nárok na osvobození od tohoto poplatku uveden není.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích