Dotazy a odpovědi: Rekodifikace

Vydáno: 28 minut čtení
Rekodifikace
Připravujeme ve spolupráci s časopisem Rekodifikace & praxe, nakladatelství Wolters Kluwer ČR.
1. Kdy vzniká a kdy zaniká členovi obchodní
korporace
neomezené ručení za její dluhy?
JUDr. Tomáš Dočkal
ODPOVĚĎ
Neomezené ručení člena obchodní
korporace
za její dluhy existuje jen u určitých forem obchodní
korporace
. První je veřejná obchodní společnost, za jejíž dluhy ručí neomezeně všichni její společníci (§ 95 odst. 1 z. o. k.). Další formou je komanditní společnost, za jejíž dluhy ručí neomezeně někteří společníci, a to komplementáři (§ 118 odst. 1 druhá alternativa z. o. k.). Poslední formou je evropské hospodářské zájmové sdružení, za jehož dluhy ručí všichni jeho členové (čl. 24 odst. 1 nař. o
e. h.
z. s.).
Pro vymezení neomezeného ručení člena obchodní
korporace
za její dluhy je určující stanovení toho, kdo ručí, za co se ručí a od kdy do kdy se ručí. První zmíněné určení toho, kdo ručí, je upraveno zvlášť pro každou formu obchodní
korporace
, které se týká. Naproti tomu vše ostatní, tedy určení toho, za co se ručí a od kdy do kdy se ručí, je jednotné a pro všechny formy obchodních korporací, u nichž existuje, totožné. Přesněji, je uvedené upraveno u veřejné obchodní společnosti, přičemž u ostatních forem je na tuto úpravu odkazováno (§ 119 z. o. k. pro neomezené ručení komplementáře za dluhy komanditní společnosti a čl. 24 odst. 1 věta druhá nař. o
e. h.
z. s. ve spojení s § 7 zák. o
e. h.
z. s. pro neomezené ručení člena evropského hospodářského zájmového sdružení za dluhy evropského hospodářského zájmového sdružení).
To, za co se ručí, plyne již ze samotného označení, přesněji ze slova „neomezené“. Člen obchodní
korporace
v takovém případě ručí za to, že obchodní
korporace
splní všechny své dluhy. Ručí tedy za splnění každého dluhu, který obchodní korporaci tíží, a to v jeho plné výši. Samozřejmě ručí v každém okamžiku jen za ty dluhy, které obchodní korporaci platně vznikly a které ještě nezanikly (např. jejich splněním). Rozsah ručení, tedy to, že se jedná o ručení neomezené, je stanoveno pro veřejnou obchodní společnost v § 95 odst. 1 in fine z. o. k., pro komanditní společnost v § 118 odst. 1 druhá alternativa z. o. k. a pro evropské hospodářské zájmové sdružení v čl. 24 odst. 1 větě první nař. o
e. h.
z. s.
Určení toho, od kdy členové těchto forem obchodních korporací neomezeně ručí, vychází z pravidla, že neomezené ručení vzniká k okamžiku, kdy se určitý právní subjekt stal členem obchodní
korporace
, za jejíž dluhy její členové neomezeně ručí. Platí přitom, že právní subjekt se může stát členem obchodní
korporace
buď při jejím vzniku, nebo později. Z toho lze snadno dovodit, že neomezené ručení vzniká společníkovi veřejné obchodní společnosti, komplementáři komanditní společnosti, jakož i členovi evropského hospodářského zájmového sdružení buď k okamžiku, kdy ona obchodní
korporace
vznikla (všechny tři formy obchodní
korporace
vznikají okamžikem zápisu do veřejného rejstříku; § 126 obč. zák.), nebo později, a to k okamžiku přistoupení společníka do veřejné obchodní společnosti (§ 110 odst. 1 první alternativa z.