Veřejná správa a poplatky

Vydáno: 6 minut čtení

Veřejná správa a poplatky
Mgr.
Jan
Břeň
Mnohé státní orgány po nás požadují poskytnutí různých dokumentů (posudky atd.), což nás jako malou obec velmi zatěžuje. Můžeme si stanovit poplatky za provádění takovýchto úkonů?
Odpověď:
Za „základní“ úpravu vztahů mezi obcemi, kraji a státem v oblasti vzájemného poskytování údajů a informací lze považovat ustanovení § 13 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obecní zřízení“).
Podle § 13 odst. 2 obecního zřízení poskytují státní orgány a orgány kraje obci na požádání bezplatně údaje a informace pro výkon její působnosti, přičemž tuto povinnost mají naopak i obce vůči státním orgánům a orgánům kraje. Toto ustanovení je v mnohém obdobné § 8 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), podle něhož správní orgány (kterými jsou i obce, resp. orgány obce) vzájemně spolupracují v zájmu dobré správy. Příkladem spolupráce správních orgánů může být právě vzájemné (a bezplatné) poskytování informací nezbytných pro výkon působnosti správního orgánu. Ust. § 13 odst. 2 obecního zřízení se týká bezplatného poskytování informací v oblasti samostatné i přenesené působnosti, a to jak ze strany státu a kraje vůči obcím, tak i naopak ze strany obce směrem ke státním orgánům a orgánům kraje. S odkazem na § 13 odst. 2 obecního zřízení tak nelze zpoplatňovat úkony související s poskytováním informací, a to bez ohledu na to, zda tyto informace poskytuje obec kraji nebo státnímu orgánu, anebo naopak kraj či státní orgán obci.
Souvislost s popisovaným ust. § 13 odst. 2 obecního zřízení vykazuje -vedle uvedeného § 8 odst. 2 správního řádu - rovněž nařízení vlády č. 364/1999 Sb., kterým se upravuje součinnost orgánů státní správy s obcemi při zajišťování povinností obcí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „n. v. 364/1999 Sb.“). Podle § 1 odst. 1 nařízení vlády č. 364/1999 Sb. platí, že pokud se obec v souvislosti se zabezpečováním postupu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, obrátí se žádostí o součinnost na příslušný orgán státní správy, je tento orgán v souladu se žádostí obce povinen obci poskytnout taxativně zde vyjmenované informace (u některých i podklady pro jejich zpracování) a rovněž metodickou pomoc.
V širším slova smyslu je k dané problematice užitečné zmínit osvobození obcí od správních poplatků za provádění správních úkonů podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 634/2004 Sb.“).
Podle § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 634/2004 Sb. jsou od správních poplatků osvobozeny územní samosprávné celky (obce a kraje) a jejich orgány, požadují-li provedení úkonů souvisejících s výkonem státní správy, kterým jsou pověřeny. Podle tohoto ustanovení je tedy obec osvobozena od platby jakéhokoliv správního poplatku, pakliže požaduje provedení takového správního úkonu, který souvisí s výkonem státní správy, kterým je tato obec zákonem pověřena, resp. jinými slovy -- obec je osvobozena od správního poplatku v případě, kdy vykonává přenesenou působnost (obec má ze zákona povinnost vykonávat svěřenou státní správu), pro jejíž řádné zabezpečení vyžaduje provedení správního úkonu, který jinak správnímu poplatku podléhá. V souladu s § 8 odst. 2 písm. c) zákona č. 634/2004 Sb. jsou od správních poplatků osvobozeny úkony pro orgány územního samosprávného celku, prováděné úřadem téhož územního samosprávného celku. Bude-li např. obec potřebovat ověřit pravost podpisu na „vlastní“ kupní smlouvě, bude tato obec od platby správního poplatku (30 Kč za každý podpis) osvobozena pouze v situaci, kdy tento správní úkon (ověření pravosti podpisu) provádí obecní úřad této obce (viz příloha č. 1 vyhlášky č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů, která obsahuje seznam obecních úřadů, které provádějí vidimaci a legalizaci). Nepůjde-li o tento případ (tj. obecní úřad této obce neprovádí ověřování pravosti podpisu), obec není osvobozena od platby tohoto správního poplatku podle § 8 odst. 2 písm. c) zákona č. 634/2004 Sb. Obec však nebude osvobozena od platby daného správního poplatku ani podle § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 634/2004 Sb., neboť se v popisovaném případě nejedná o úkon související s výkonem státní správy, který byl na obec přenesen - ověření pravosti podpisu na soukromoprávní smlouvě totiž souvisí s výkonem samostatné (a nikoliv přenesené) působnosti obce.
V dané souvislosti lze zmínit i § 11 odst. 2 písm. b) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého se od soudního poplatku osvobozují územní samosprávné celky (obce a kraje) v případech, kdy se spor týká výkonu státní správy, který je na ně přenesen.
Závěrem je vhodné poukázat na § 13 odst. 3 obecního zřízení, podle něhož jsou obce při výkonu své působnosti (samostatné i přenesené) oprávněny využívat bezplatně údajů katastru nemovitostí. Toto ustanovení, které svým způsobem pouze konkretizuje obecné pravidlo uvedené v § 13 odst. 2 obecního zřízení, tak plně koresponduje s § 22 odst. 5 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, z něhož vyplývá, že údaje katastru nemovitostí České republiky se poskytují územně samosprávným celkům (obcím a krajům) k výkonu jejich působnosti bezúplatně.