Doporučené vzory písemností ve zdravotním pojištění

Vydáno: 6 minut čtení

Ve zdravotním pojištění nastávají situace, ve kterých musí zaměstnavatel nebo zaměstnanec dokladovat určité (rozhodné) skutečnosti ve formě smlouvy, dohody, vystavení potvrzení nebo Čestného prohlášení zaměstnance apod. Pouze na základě těchto dokumentů může zaměstnavatel zabezpečit odvod pojistného v souladu se zákonem, proto je kontrolními orgány zdravotních pojišťoven jejich předložení vyžadováno.

Doporučené vzory písemností ve zdravotním pojištění
Ing.
Antonín
Daněk
Vždy je nutné mít na zřeteli, že žádný vzor nemůže komplexně postihnout celou šíři řešené problematiky a různorodost situací, které přináší praxe. V následujícím textu předkládám jako námět vzory některých dokumentů, resp. jejich doporučenou podobu. Zaměstnavatel si může tyto vzory upravit přiměřeně podle svých potřeb a konkrétních podmínek jak v rámci platné právní úpravy, tak s ohledem na individuální charakter řešené záležitosti.
1)
Žádost zaměstnance o provedení dopočtu pojistného do minimálního vyměřovacího základu
Ve smyslu ustanovení § 3 odst. 10 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, se tímto obracím na svého zaměstnavatele (Název, sídlo, IČ) se žádostí o provedení dopočtu a doplatku pojistného na zdravotní pojištění do minimálního vyměřovacího základu 8 000 Kč. Prohlašuji, že jsem současně zaměstnán u zaměstnavatele (zaměstnavatelů) .....
Varianta A:
Za účelem provedení dopočtu pojistného (viz výše) kontaktujte, prosím, odpovědného pracovníka firmy ....., Jméno, Příjmení, telefon, e-mail.
Varianta B:
Za účelem provedení dopočtu pojistného (viz výše) zabezpečím doručení dokladu o výši zúčtovaného hrubého příjmu u zaměstnavatele ... za příslušný měsíc, a to nejpozději do .... dne následujícího měsíce.
V ................... dne ...................
......................
zaměstnanec
2)
Potvrzení zaměstnavatele, že odvádí za zaměstnance pojistné alespoň z minimálního vyměřovacího základu
(§ 3 odst. 6 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů)
Potvrzujeme, že za našeho zaměstnance p., jméno, příjmení, datum narození nebo rodné číslo, trvalé bydliště, je odváděno pojistné na zdravotní pojištění nejméně z minimálního vyměřovacího základu.
V ................... dne ...................
......................
zaměstnavatel
3)
Úhrada pojistného z neplaceného volna - pracovního volna bez náhrady příjmu (zaměstnanci je poskytnuto neplacené volno, přičemž se na zaměstnance a jeho zaměstnavatele vztahuje povinnost platit pojistné z takto poskytnutého neplaceného volna)
Smlouva
o úhradě (části) pojistného na základě poskytnutého pracovního volna bez náhrady příjmu, uzavřená ve smyslu ustanovení § 9 odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami
Název zaměstnavatele
Sídlo
Zapsán v
(dále jen zaměstnavatel)
a
Jméno, Příjmení, Titul
Datum narození (rodné číslo)
Trvalé bydliště
(dále jen zaměstnanec)
 
I.
Smluvní strany se dohodly, že zaměstnavatel poskytne zaměstnanci na základě podané žádosti pracovní volno bez náhrady příjmu (neplacené volno) v období od ... do ..., tedy celkem ... kalendářních dnů. Pojistné z takto poskytnutého pracovního volna bez náhrady příjmu (neplaceného volna) činí ... Kč (viz § 3 odst. 5 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů).
 
II.
Varianta A:
Zaměstnanec uhradí zaměstnavateli celou částku pojistného z titulu pracovního volna bez náhrady příjmu (neplaceného volna) ve výši ... Kč
Varianta B:
Z celkové částky pojistného z titulu pracovního volna bez náhrady příjmu (neplaceného volna) ve výši ... Kč uhradí zaměstnanec ... Kč, zbývající část pojistného ve výši ... Kč zaplatí zaměstnavatel ze svých prostředků.
 
III.
Úhrada částky ... Kč bude provedena srážkou ze mzdy zaměstnance za měsíc .... 2011.
 
IV.
Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že takto sjednané pracovní volno bez náhrady příjmu (neplacené volno) bude čerpáno v jiném rozsahu nebo nebude čerpáno vůbec, pozbývá tato smlouva účinnosti.
 
V.
Smlouva je zpracována ve dvou vyhotoveních, každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
V ................... dne ...................
......................
zaměstnanec
......................
zaměstnavatel
Poznámka:
Situace, kdy se pojistné z poskytnutého neplaceného volna neplatí, jsou vyjmenovány v ustanovení § 3 odst. 5 písm. a)-c) zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
4)
Prohlášení zaměstnance, že je současně OSVČ a v rámci této své samostatné výdělečné činnosti platí alespoň minimální měsíční zálohy na pojistné jako OSVČ
Čestné prohlášení
Čestně prohlašuji, že samostatná výdělečná činnost je hlavním zdrojem mých příjmů a jako osoba samostatně výdělečně činná pravidelně platím ve zdravotním pojištění alespoň minimální zálohy na pojistné jako OSVČ.
Pokud nebudu jako OSVČ platit ve zdravotním pojištění zálohy na pojistné alespoň v minimální povinné výši, oznámím zaměstnavateli tuto skutečnost nejpozději do osmi dnů od data splatnosti poslední zálohy, která je vyšší než minimální zákonná výše nebo je jí rovna.
V ................... dne ...................
......................
zaměstnanec
5)
Čestné prohlášení osoby „pečující“ o dítě (děti)
Čestné prohlášení
Čestně prohlašuji, že splňuji podmínky celodenní osobní a řádné péče alespoň o jedno dítě do 7 let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku, stanovené v § 3 odst. 8 písm. c) zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Jako součást tohoto prohlášení přikládám rodný list (rodné listy) mého dítěte ..., narozeného dne ... Dále prohlašuji, že tento nárok současně neuplatňuje žádná jiná osoba.
Zaměstnavateli oznámím veškeré změny, které mají vliv na zařazení do této kategorie, a to nejpozději do 8 dnů ode dne této změny.
V ................... dne ...................
......................
zaměstnanec
 
Závěr
Pokud některé z výše uvedených dokladů ve mzdové evidenci zaměstnavatele scházejí, nemá kontrolní orgán v podstatě jinou možnost, než doměřit zaměstnavateli dlužné pojistné včetně penále. Takový postup však může být současně poučením či varováním, aby se zjištěné nedostatky již více nevyskytly.