Užití prostředků ušetřené daně z příjmu při použití odčitatelné položky pro NO

Vydáno: 16 minut čtení

Zákon č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), umožňuje neziskovým organizacím uplatňovat na snížení základu daně odčitatelnou položku, kterou podnikatelé uplatnit nemohou. V zákoně není zvláštně pojmenovaná a mezi zasvěcenými se občas označuje jako „možnost odečíst 300 tis. od základu daně“ (§ 20 odst. 7 ZDP). Označím ji v tomto článku jako odčitatelnou položku pro neziskové organizace (dále také „OPN“). Tato položka částečně kompenzuje daňovou nevýhodu neziskových organizací, které narozdíl od podnikatelů, mohou jen velmi omezeně kompenzovat ztrátu z jedné činnosti se zisky z činností jiných.

Užití prostředků ušetřené daně z příjmu při použití odčitatelné položky pro NO1)
RNDr.
Petr
Beránek
2)
OPN mohou využít občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní společnosti, nadace a nadační fondy, společenství vlastníků, vysoké školy, vědeckovýzkumné organizace, zdravotní a školská zařízení,
pokud nejsou založeny jako obchodní společnost (s. r. o. nebo a. s.),
příspěvkové organizace
a řada dalších. Naopak nemohou jí využít např. bytová družstva a případně i jiné organizace, které sice nebyly založeny za účelem podnikání, ale jejichž právní forma je založena na zákoně č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti, komanditní společnosti, veřejné obchodní společnosti a družstva).
 
Princip OPN
Princip OPN spočívá v tom, že nezisková organizace, které vychází kladný základ daně nižší než 300 tis. Kč, si může tento základ daně snížit na nulu a neplatit žádnou daň. Pokud má nezisková organizace základ daně vyšší než 300 tis. korun, může si jej snížit o 30 % nebo o 300 tis. korun - podle toho, co je pro ni výhodnější, avšak nejvýše o 1 milion Kč.
Vysoké školy a vědeckovýzkumné instituce mají výjimku a mohou si odečíst bez omezení částku až do hodnoty 1 mil. Kč (tedy snížit daňový základ do 1 mil. Kč na nulu, vyšší základ o 1 mil. Kč) anebo o 30 %, přičemž snížení může činit maximálně 3 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že tyto dva naposledy uvedené typy organizací mohou zároveň kompenzovat ztráty z jednotlivých činností se zisky z jiných činností, jsou na tom z hlediska zdanění neziskových organizací nejlépe.