Opatrnost při insolvenčním řízení

Vydáno: 13 minut čtení

Opatrnost je vlastnost, která je účetním profesionálům buď vrozená, anebo si ji velmi rychle vypěstují. Opatrnost také patří k významným účetním zásadám, kterou zvýraznila reforma účetnictví po 1. lednu 2010 pro vybrané účetní jednotky. Některé účetní jednotky s touto zásadou měly zkušenost již předtím - příspěvkové organizace a nevýdělečné organizace.

Opatrnost při insolvenčním řízení
Doc. Ing.
Hana
Březinová
CSc.
Bankovní institut vysoká škola, a.s.,
auditor
, č. osvč. KAČR 968
 
Insolvence
Při své činnosti se každý subjekt musí snažit o takové ekonomické chování, aby se nedostal do platební neschopnosti, aby byl schopen plnit svoje peněžité závazky. Pokud by se totiž dostal do úpadku nebo mu úpadek hrozil, je nezbytné postupovat v souladu se zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „insolvenční zákon“).
Na koho se z vybraných účetních jednotek a nevýdělečných organizací insolvenční zákon nevztahuje? Insolvenční řízení
nemůže být vyhlášeno na
*
stát,
*
územní samosprávné celky,
*
veřejné vysoké školy,
*
právnickou osobu, jestliže stát nebo vyšší územní samosprávní celek před zahájením insolvenčního řízení převzal všechny její dluhy nebo se za ně zaručil,
*
politickou stranu nebo politické hnutí v době vyhlášených voleb.
U příspěvkových organizací, politických stran a politických hnutí mimo dobu vyhlášených voleb, občanských sdružení, církví a náboženskýc