Odpočet na podporu odborného vzdělávání

Vydáno: 18 minut čtení

Kalendářní rok 2016 je sice již definitivně za námi, práce na zdaňovacím období 2016 ovšem pravděpodobně teprve začínají. Je čas zamyslet se nad tím, jak ještě v rámci mezí daných zákonem snížit naši daňovou povinnost. Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů “) nabízí poměrně širokou nabídku, jak odčitatelnými položkami a nezdanitelnými částmi základu daně snížit základ daně, a tím i daňovou povinnost. Tentokrát zaměříme naši pozornost na odpočet na podporu odborného vzdělávání.

Odpočet na podporu odborného vzdělávání
Ing.
Matěj
Nešleha
 
Položky odčitatelné od základu daně
Položky odčitatelné od základu daně upravují § 34 a násl. zákona o daních z příjmů. Odčitatelnými položkami jsou daňová ztráta dle § 34 odst. 1 zákona o daních z příjmů a odpočet na podporu výzkumu a vývoje nebo odpočet na podporu odborného vzdělávání dle § 34 odst. 4 zákona o daních z příjmů. Daňové ztrátě se dále věnovat nebudeme. Vzhledem k tomu, že všechny výše uvedené odpočty jsou upraveny až ve třetí části zákona o daních z příjmů, vztahují se odčitatelné položky jak na právnické, tak na fyzické osoby.
Příklad 1 – Pořadí uplatnění odčitatelných položek
Právnická osoba právě připravuje přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2016, ve zdaňovacím období 2015 vykázala daňovou ztrátu 100 000 Kč, dále víme, že v roce 2016 vynaložila na výzkum nových technologií částku 250 000 Kč, a na závěr víme, že právnická osoba si může jako odpočet na podporu odborného vzdělávání uplatnit částku 50 000 Kč. Základ daně z příjmů právnických osob za rok 2016 činí 300 000 Kč.
Vzhledem k tomu, že zákon o daních z příjmů v současném znění neupravuje pořadí uplatnění odčitatelných položek, je plně na rozhodnutí daňového subjektu, jaké bude pořadí uplatněných odpočtů.
Pokud není možné odpočet na podporu výzkumu a vývoje nebo odpočet na podporu odborného vzdělávání odečíst z důvodu nízkého základu daně nebo daňové ztráty, lze je odečíst