Daňové přiznání k dani silniční za rok 2016

Vydáno: 17 minut čtení
JUDr.
Zdeňka
Tesařová
LLM
Daňové přiznání k dani silniční za rok 2016
Termín pro podání daňového přiznání k dani silniční se blíží, proto si na praktickém příkladu ukážeme, jak toto přiznání vyplnit, na co nezapomenout, a zodpovíme některé dotazy. Úvodem si připomeňme, že daň silniční je upravena zákonem č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani silniční“).
Daňové přiznání k dani silniční podává poplatník daně, jemuž vznikla, resp. trvala, daňová povinnost podle § 8 odst. 1 zákona o dani silniční. Povinnost podat daňové přiznání k dani silniční neplatí pouze pro ty poplatníky, kteří ve zdaňovacím období provozovali pouze vozidlo, u něhož lze uplatnit ve smyslu § 6 odst. 9 zákona o dani silniční snížení sazby daně o 100 %, nemají-li daňovou povinnost u jiného vozidla.
Je předmětem daně silniční zvláštní vozidlo, které bylo dodatečně schváleno k provozu na pozemních komunikacích?
Zvláštní vozidlo ve smyslu § 2 odst. 2 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů příslušné prováděcí vyhlášky (dále jen „zákon č. 56/2001 Sb.“), není předmětem daně silniční, a to ani v případě, že bylo vozidlo dodatečně schváleno k provozu na pozemních komunikacích. Základní druhy zvláštních vozidel jsou například zemědělské nebo lesnické traktory a jejich přípojná vozidla, pracovní stroje samojízdné, pracovní stroje přípojné a další (viz § 3 odst. 3 zákona č. 56/2001 Sb.).
Předmětem
daně silniční
dále nejsou
vozidla, která nesplňují podmínky stanovené v § 2 odst. 1 nebo 3 zákona o dani silniční, speciální pásové automobily, vozidla, kterým byla přidělena zvláštní registrační značka dle zákona č. 56/2001 Sb., a ostatní vozidla ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb..
U vozidel
vzniká daňová povinnost
počínaje kalendářním měsícem, v němž byly, resp. jsou, splněny skutečnosti stanovené v § 2 odst. 1 nebo 3 zákona o dani silniční, a zaniká v kalendářním měsíci, v němž tyto rozhodné skutečnosti pominou.
Dle § 2 odst. 1 zákona o dani silniční jsou předmětem této daně silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla, jsou-li u vozidla naplněny tři kumulativní podmínky, tj. vozidlo je
registrováno
a
provozováno
v České republice a současně
používáno
poplatníkem daně z příjmů právnických osob (s výjimkou používání k činnosti veřejně prospěšného poplatníka daně z příjmů právnických osob, pokud příjmy z této jeho činnosti nejsou předmětem daně z příjmů), nebo poplatníkem daně z příjmů fyzických osob k činnosti nebo v přímé souvislosti s činností, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti ve smyslu § 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o daních z příjmů“).
Dle § 2 odst. 3 zákona o dani silniční jsou předmětem této daně vždy vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny určená k přepravě nákladů, která jsou registrovaná v České republice.
V říjnu 2016 jsem požádal dle § 12 zákona č. 56/2001 Sb. o vyřazení nákladního automobilu s největší povolenou hmotností nad 6 tun z provozu. Vozidlo bylo registrováno v České republice, avšak ke dni 19. 10. 2016 bylo vyřazeno z provozu, což trvalo do konce roku 2016. Je povinností za toto vozidlo platit silniční daň?
V uvedeném případě jde o vozidlo, které je předmětem daně dle § 2 odst. 3 zákona o dani silniční. V případě, že je vozidlo vyřazeno z provozu dle § 12 zákona č. 56/2001 Sb., není povinností za toto vozidlo platit silniční daň, a to po dobu, kdy trvá vyřazení vozidla z provozu. V uvedeném případě, nejedná-li se o vozidlo osvobozené dle § 3 zákona o dani silniční a byly-li rozhodné skutečnosti v období leden až říjen naplněny, je třeba zaplatit za toto vozidlo daň silniční za měsíce leden až říjen. Vzhledem k datu vyřazení vozidla a jeho trvání do konce roku 2016 není třeba za měsíce listopad a prosinec platit silniční daň.
Obdobně platí také v případě vyřazení vozidla z provozu, které je předmětem daně silniční podle § 2 odst. 1 zákona o dani silniční; po dobu trvání vyřazení vozidla z provozu není povinnost k dani silniční.
Je-li vozidlo vyřazeno z provozu podle § 12 zákona č. 56/2001 Sb. po celé zdaňovací období, do daňového přiznání se neuvádí (není předmětem daně).
Vozidlo bylo vyřazeno z provozu podle § 12 zákona č. 56/2001 Sb. pouze na část zdaňovacího období. Jak tuto skutečnost uvést v daňovém přiznání k dani silniční?
Bylo-li vozidlo vyřazeno z provozu podle uvedených ustanovení pouze po dobu jen některých kalendářních měsíců či měsíce, uvádí se za takový celý kalendářní měsíc (takové kalendářní měsíce) v daňovém přiznání k dani silniční nula.
Je speciální automobil předmětem daně silniční?
Speciální automobil je předmětem daně silniční, pokud se nejedná o speciální pásový automobil a jsou-li u tohoto vozidla naplněny rozhodné skutečnosti stanovené v § 2 odst. 1 zákona o dani silniční.
Daňové přiznání k dani silniční se podává po uplynutí příslušného zdaňovacího období nejpozději do 31. 1. kalendářního roku následujícího po uplynutí zdaňovacího období. V případě daňového přiznání k dani silniční za rok 2016 je posledním dnem této lhůty 31. 1. 2017.
Do kdy je povinností podat daňové přiznání k dani silniční, zpracovává-li jej daňový poradce?
Povinnost podat daňové přiznání nejpozději do 31. 1. kalendářního roku následujícího po uplynutí zdaňovacího období platí i v případě, kdy za poplatníka
zpracovává přiznání k dani silniční daňový poradce. Stejně tak platí i v případě, jde-li o poplatníka, který je v insolvenčním řízení ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Jak zjistím, u kterého finančního úřadu mám daňové přiznání k dani silniční podat?
Při určení místní příslušnosti se postupuje dle § 13 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, tj. místně příslušný je finanční úřad (správce daně), v jehož územním obvodu má v době podání daňového přiznání právnická osoba sídlo (tj. adresa, pod kterou je zapsána v obchodním rejstříku nebo v obdobném veřejném rejstříku, případně kde sídlí skutečně, nezapisuje-li se do nich) a fyzická osoba místo pobytu (adresa místa trvalého pobytu občana ČR nebo adresa hlášeného místa pobytu cizince, případně místo na území ČR, kde se převážně zdržuje).
Je povinností podat daňové přiznání k dani silniční vždy elektronicky?
Povinnost podat daňové přiznání k dani silniční elektronicky je upravena § 72 odst. 4 daňového řádu. Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen řádné daňové tvrzení, popř. dodatečné daňové tvrzení, učinit pouze elektronicky datovou zprávou, a to ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně odeslanou způsobem uvedeným v § 71 odst. 1 daňového řádu, a to:
-
datovou zprávou podepsanou uznávaným elektronickým podpisem; datovou zprávou odeslanou prostřednictvím datové schránky, nebo
-
datovou zprávou s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.
V ostatních případech, kdy není zákonem stanovena povinnost elektronického podání, lze daňové přiznání k dani silniční podat rovněž elektronicky (formou datové zprávy ve formátu a struktuře definované správcem daně a za podmínek zveřejněných Ministerstvem financí ČR), nebo v listinné podobě, tj. na tiskopise vydaném Ministerstvem financí, nebo na tiskovém výstupu z počítačové tiskárny, který má údaje, obsah i uspořádání údajů shodné s tímto tiskopisem (§ 72 odst. 1 daňového řádu). Příslušné tiskopisy jsou veřejnosti k dispozici na internetových stránkách Finanční správy ČR (http://www.financnisprava.cz), popř. na každém územním pracovišti příslušného finančního úřadu. V případě elektronického podání lze datovou zprávu odeslat prostřednictvím datové schránky nebo Daňového portálu (www.daneelektronicky.cz), avšak v tomto případě je nezbytná jednoznačná identifikace podatele. Pro tyto účely je možné využít uznávaný elektronický podpis, nebo přihlašovací údaje do datové schránky (ověření identity podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky), anebo dodatečné potvrzení nebo opakování podání písemnou nebo ústní formou ve lhůtě do 5 dnů od původního podání (tzv. e-tiskopis).
Do kdy je třeba daň silniční zaplatit?
Poplatník je povinen v daňovém přiznání daň silniční sám vypočítat a zaplatit ji místně příslušnému správci daně ve lhůtě pro podání přiznání (za zdaňovací období 2016 nejpozději do 31. 1. 2017), resp. v této lhůtě uhradit případný rozdíl mezi výší daně a výší již dříve zaplacených záloh. Podrobné informace o placení daní finančním úřadům jsou uveřejněny na internetu Finanční správy ČR. Pro úplnost lze upozornit, že v případě bezhotovostní platby se za den platby daně považuje až den připsání této platby na účet správce daně, a to ať již byla platba prováděna prostřednictvím poskytovatelů platebních služeb, nebo provozovatelů poštovních služeb.
Jaká vozidla se v daňovém přiznání k dani silniční neuvádějí?
Do daňového přiznání k dani silniční se neuvádějí vozidla, která nejsou předmětem daně, vozidla, která jsou po celé zdaňovací období vyřazena z provozu, a dále vozidla osvobozená od daně silniční dle § 3 písm. a) a b) zákona o dani silniční, tj. vozidla zapsaná v technickém průkazu vozidla jako kategorie L, včetně jejich přípojných vozidel, a dále vozidla diplomatických misí a konzulárních úřadů, je-li zaručena vzájemnost.
V roce 2016 jsem provozoval vozidla na LPG. Musím v daňovém přiznání k dani silniční vozidla uvést?
Ano, nárok na osvobození dle § 3 písm. f) zákona o dani silniční je třeba uplatnit v daňovém přiznání, proto je třeba takové vozidlo v daňovém přiznání uvést a vyplnit příslušné písmeno § 3 zákona o dani silniční (sloupec 25 daňového přiznání).
Obdobně platí v případě vozidel osvobozených od daně silniční dle § 3 písm. c) až h). Nárok na tato osvobození je třeba uplatnit v daňovém přiznání.
Vymezení
základu daně silniční i výše sazeb
této daně platí i pro rok 2016 beze změny. Základem daně silniční je:
-
u osobních automobilů (s výjimkou osobních automobilů na elektrický pohon) zdvihový objem motoru v cm3,
-
u návěsů součet největších povolených hmotností na nápravy v tunách a počet náprav,
-
u ostatních vozidel největší povolená hmotnost v tunách a počet náprav.
Sazby daně silniční jsou uvedeny v § 6 odst. 1 a 2 zákona o dani silniční. Příslušná roční sazba daně silniční se zjišťuje pro každé jednotlivé vozidlo podle údajů uvedených v technických dokladech k vozidlu.
Dle § 6 odst. 5 zákona o dani silniční může osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je-li poplatníkem daně silniční, uplatnit
snížení roční sazby daně
o 25 %, jsou-li splněny zákonné předpoklady. Snížení sazby daně dle § 6 odst. 6 zákona o dani silniční lze uplatnit u všech vozidel, přičemž příslušná výše snížení sazby daně závisí na datu první registrace vozidla a může činit 48, 40 nebo 25 %. Naopak bez ohledu na datum první registrace je možné uplatnit snížení sazby daně dle § 6 odst. 9 zákona o dani silniční o 100 % a dle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční o 48 %; předpokladem je však naplnění všech zákonných podmínek. Blíže viz § 6 zákona o dani silniční.
Je možné v případě použití denní sazby daně silniční uplatnit snížení sazby daně dle § 6 odst. 6 zákona o dani silniční?
Není, snížení sazby daně dle § 6 odst. 6 zákona o dani silniční se vztahuje pouze k roční sazbě daně stanovené v § 6 odst. 1 a 2 zákona o dani silniční.
Kdy lze použít denní sazbu daně silniční?
Denní sazbu daně silniční ve výši 25 Kč lze použít v případě, kdy je poplatníkem daně silniční zaměstnavatel, který vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci za použití osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla, pokud daňová povinnost nevznikla již provozovateli vozidla.
Jak bylo výše uvedeno, v některých případech je
poplatníkem
daně silniční
zaměstnavatel
. V převážné většině případů je však poplatníkem daně silniční
provozovatel vozidla
(tj. ten, kdo je zapsán v technickém průkazu vozidla jako provozovatel vozidla).
Uživatel
, resp. ten, kdo užívá vozidlo, je poplatníkem v případě užívání vozidla, v jehož technickém průkazu je zapsána jako provozovatel osoba, která zemřela, zanikla nebo byla zrušena. A dále také osoba, která používá vozidlo registrované a určené jako mobilizační rezerva nebo pohotovostní zásoba. Poplatníkem daně silniční je rovněž
organizační složka osoby
se sídlem nebo trvalým pobytem v zahraničí; pro účely daně silniční se za organizační složku považuje také stálá provozovna podle zákona o daních z příjmů osoby se sídlem nebo trvalým pobytem v zahraničí.
Došlo-li v průběhu zdaňovacího období roku 2016 ke změně v osobě poplatníka daně silniční, zaniká (resp. zanikla) daňová povinnost původnímu poplatníkovi uplynutím kalendářního měsíce, který předchází (resp. předcházel) kalendářnímu měsíci vzniku daňové povinnosti nového poplatníka.
Jak mám postupovat, pokud zjistím, že v daňovém přiznání jsem udělal chybu?
Jestliže poplatník zjistí, že před uplynutím lhůty pro podání přiznání udělal chybu ve svém daňovém přiznání, může nahradit původní přiznání opravným daňovým přiznáním. V takovém případě se k původně podanému přiznání nepřihlíží (§ 138 daňového řádu).
Pokud však poplatník zjistí, že udělal chybu ve svém daňovém přiznání, resp. zjistí, že daň má být vyšší než poslední známá daň, je povinen podat do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém tuto skutečnost zjistil, dodatečné daňové přiznání a ve stejné lhůtě rozdílnou částku také uhradit (§ 141 daňového řádu). Tato povinnost trvá, pokud běží lhůta pro stanovení daně. Ve stejné lhůtě je poplatník oprávněn podat dodatečné daňové přiznání na daň nižší, než je poslední známá daň, jestliže byla daň stanovena v nesprávné výši (§ 141 odst. 2 daňového řádu).
Na závěr lze dodat, že
formulář daňového přiznání k dani silniční
zůstává shodný jako pro rok 2015
(tiskopis 25 5407 MFin 5407 –
vzor č. 16
). Pozor však na to, aby v záhlaví bylo uvedeno správné zdaňovací období, za které se daňové přiznání podává, tj. rok 2016. Stejně tak platí v případě
přílohy
daňového přiznání k dani silniční (tiskopis 25 5407/1 MFin 5407/1 –
vzor č. 15
), rovněž zůstává beze změny. Je třeba nezapomenout uvést příslušné daňové identifikační číslo DIČ (IČ), resp. rodné číslo, a pořadové číslo přílohy. Pouze k drobným úpravám a upřesnění došlo v tiskopisu
pokynů k vyplnění
daňového přiznání k dani silniční (tiskopis 25 5408 MFin 5408 –
vzor č. 24
), avšak bez zásadních změn.
Příklad 1
Fyzická osoba – podnikatel s příjmy dle § 7 zákona o daních z příjmů provozoval v roce 2016 tři vozidla: nákladní automobil s přívěsem a osobní automobil. Podnikatel provozoval všechna tři vozidla po celý rok 2016. V technických průkazech vozidel byly uvedeny tyto údaje:
1. vozidlo
Druh vozidla: nákladní automobil – valník
Kategorie vozidla: N2
Datum první registrace: 23. 10. 2011
Největší povolená hmotnost: 7490 kg
Počet náprav: 2
2. vozidlo
Druh vozidla: přípojné vozidlo – přívěs
Kategorie vozidla: O2
Datum první registrace: 9. 6. 2013
Největší povolená hmotnost: 3500 kg
Počet náprav: 3
3. vozidlo
Druh vozidla: osobní automobil
Kategorie vozidla: M1
Datum první registrace: 15. 8. 2007
Objem motoru: 1896 ccm
Výpočet daně
1. vozidlo:
Datum 1. registrace: 10/2011 (sl. 15a DAP)
Kód druhu vozidla: nákladní – 5 (sl. 16 DAP)
Základ daně: 2 (sl. 18 DAP), 7,49 (sl. 19 DAP)
Roční sazba daně: 7 200 Kč (sl. 20 DAP)
Vozidlo bylo předmětem daně po celé zdaňovací období, tj. leden až prosince 2016.
Snížení sazby daně dle § 6 odst. 6 zákona o dani silniční: leden až prosinec o 40 % (ve sl. 21 DAP „6“). Podnikatel je poplatníkem za toto vozidlo v období od ledna do prosince: 3-3-3-2-1 (sl. 23 DAP).
7 200 × 0,6 = 4 320 (roční sazba po snížení) (4 320 / 12 = 360/měsíc) × 12 = 4 320
Celkem činí daň za toto vozidlo
4 320 Kč
(sl. 24 a 29 DAP).
Zálohy:
1. Q: (4 320 / 12) × 3 = 1 080 Kč
2. Q: (4 320 / 12) × 3 = 1 080 Kč
3. Q: (4 320 / 12) × 3 = 1 080 Kč
4. Q: (4 320 / 12) × 2 = 720 Kč
2. vozidlo:
Datum 1. registrace: 6/2013 (sl. 15a DAP)
Kód druhu vozidla: přívěs – 6 (sl. 16 DAP)
Základ daně: 3 (sl. 18 DAP), 3,5 (sl. 19 DAP)
Roční sazba daně: 2 400 Kč (sl. 20 DAP)
Vozidlo bylo předmětem daně po celé zdaňovací období, tj. leden až prosinec 2016.
Snížení sazby daně dle § 6 odst. 6 zákona o dani silniční: leden až květen o 48 %, červen až prosinec o 40 % (ve sl. 21 DAP „6“).
Podnikatel je poplatníkem za toto vozidlo v období od ledna do prosince: 3-3-3-2-1 (sl. 23 DAP).
2 400 × 0,52 = 1248 (roční sazba po snížení) (1 248 / 12 = 104/měsíc) × 5 = 520
2 400 × 0,6 = 1440 (roční sazba po snížení) (1 440 / 12 = 120/měsíc) × 7 = 840
Celkem činí daň za toto vozidlo
1 360 Kč
(sl. 24 a 29 DAP).
Zálohy:
1. Q: (1 248 / 12) × 3 = 312 Kč
2. Q: {(1 248 / 12) × 2} + {(1 440 / 12) × 1} = 328 Kč
3. Q: (1 440 / 12) × 3 = 360 Kč
4. Q: (1 440 / 12) × 2 = 240 Kč
3. vozidlo:
Datum 1. registrace: 8/2007 (sl. 15a DAP)
Kód druhu vozidla: osobní automobil – 1 (sl. 16 DAP)
Základ daně: 1 896 (sl. 17 DAP)
Roční sazba daně: 3 000 Kč (sl. 20 DAP)
Vozidlo bylo předmětem daně po celé zdaňovací období, tj. leden až prosinec 2016.
Snížení sazby daně dle § 6 odst. 6 zákona o dani silniční: leden až červenec o 25 % (ve sl. 21 DAP „6“). V období srpen až prosinec již nárok na snížení sazby není.
Podnikatel je poplatníkem za toto vozidlo v období od ledna do prosince: 3-3-3-2-1 (sl. 23 DAP).
3 000 × 0,75 = 2 250 (roční sazba po snížení) (2 250 / 12) × 7 = 1 313
(3000 / 12) × 5 = 1 250
Celkem činí daň za toto vozidlo
2 562,5 Kč
(sl. 24 a 29 DAP).
Zálohy:
1. Q: (2 250 / 12) × 3 = 563 Kč
2. Q: (2 250 / 12) × 3 = 563 Kč
3. Q: {(2 250 / 12) × 1} + {(3 000 / 12) × 2} = 688 Kč
4. Q: (3 000 / 12) × 2 = 500 Kč
Celkem daňová povinnost poplatníka za všechna tři vozidla ve zdaňovacím období 2016 činí
8 243 Kč
.
Poplatník zaplatil na zálohách částku 7 514 Kč, zbývá proto doplatit 729 Kč.