Úroky ze zaviněného jednání správce daně

Vydáno: 46 minut čtení

Daňoví poplatníci se často setkávají se sankcemi ze strany správce daně za prohřešky, které způsobí. V praxi může ale nastat situace zcela opačná, tedy pochybit může naopak finanční úřad. V dnešním výběru z judikatury se budeme věnovat rozsudkům správních soudů týkajících se § 254 daňového řádu (zákon č. 280/2009 Sb. ) – úroků z neoprávněného jednání správce daně.

Úroky ze zaviněného jednání správce daně
Ing.
Zdeněk
Burda,
daňový poradce, BD Consult, s.r.o.
Daňový řád dává pro přiznání úroků z neoprávněného jednání správce daně několik pravidel.
1. Musí jít o
rozhodnutí správce daně o stanovení daně,
které je:
a)
zrušeno,
b)
změněno,
c)
prohlášena jeho nicotnost.
Důvody:
-
nezákonnost,
-
nesprávný úřední postup.
Dle důvodové zprávy k zákonu nepostačí k přiznání úroku jakékoli zrušení či změna rozhodnutí, ale musí k němu dojít v souvislosti s konstatací nezákonnosti původního rozhodnutí,
která je způsobena pochybením na straně správce daně (ať už konáním, či nekonáním).
2. Úrok náleží daňovému subjektu z částky,
která byla daňovým subjektem uhrazena na základě tohoto rozhodnutí nebo v souvislosti s tímto rozhodnutím.
Pokud tedy byla částka pouze neoprávněně vyměřena, ale nebyla uhrazena, úrok se nepřizná.
3. Výše úroku
Úrok náleží ročně ve výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o 14 procentních bodů, platné pro první den příslušného kalendářního pololetí.
Úrok by měl být počítán z částky, kterou na základě nebo v souvislosti s nezákonným rozhodnutí uhradil, a to za dobu od jejího uhrazení až do jejího vrácení. V této oblasti vznikají střety se správci daně.
 
Z judikatury
 
1. Úrok z neoprávněného jednání správce daně, jeho výše a odkdy se počítá
 
(podle rozsudku Nejvyššího správního soudu čj. 3 As 113/2014-47 ze dne 22. 12. 2015, zveřejněno ve Sbírce soudních rozhodnutí NSS 6/2016 pod č. 3399/2016)
 
Komentář k judikátu č. 1
Daňový řád je v části věnující se úroku z neoprávněného jednání správce daně nepříliš šťastně formulován. Jeho dikce totiž nabízí výklad, že v případě, kdy je daň správcem daně stanovena chybně jen částečně a platební výměr je následně odpovídajícím způsobem změněn, náležel by úrok z neoprávněného jednání správce daně z celé uhrazené částky, tedy i z té, která odpovídá „správně“ uhrazené dani. Takto zákonnou úpravu chápou i některé renomované komentáře k daňovému řádu. Nejvyšší správní soud však zaujal opačné stanovisko, kdy přiznal úrok z neoprávněného jednání správce daně jen ze zaplacené „nezákonné“ části. V další části rozsudku se řeší otázka, od kdy má být úrok počítán. Správce daně doručoval nesprávně jak zástupci daňového subjektu, tak daňovému subjektu samotnému. Ten platbu provedl v návaznosti na lhůtu odpovídající dříve doručenému rozhodnutí a od tohoto data také požadoval úrok. Tento požadavek by byl dle názoru soudu oprávněný za předpokladu, kdy by byla k takovému datu uhrazena celá částka (tedy včetně neoprávněně vyměřené). Pokud však je uhrazena jen „zákonná, správná“ částka, pak z ní není možno počítat sankční úroky správci dan.
   
Právní věty
I. Dojde-li ke změně rozhodnutí o stanovení daně (poplatku), náleží daňovému subjektu úrok z neoprávněného jednání správce daně (§ 254 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu) jen z částky zaplacené daně (poplatku), která převyšuje jeho zákonnou výši.
II. Dojde-li ke vzniku nároku na úrok z neoprávněného jednání správce daně (§ 254 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu) a v důsledku změny rozhodnutí o stanovení daně (poplatku) tento úrok vychází pouze z částky přesahující zákonnou výši daně (poplatku), pak rozhodným pro určení počátku doby, za níž úrok náleží, je den, kdy byl poplatek uhrazen ve výši přesahující zákonnou povinnost.
      
Shrnutí k judikátu
Spor se v projednávané věci týká výše úroku z neoprávněného jednání správce daně, který žalobci přísluší podle § 254 odst. 1 daňového řádu, neboť rozhodnutí, jímž byl žalobci stanoven správní poplatek za roky 2005 a 2006, byla finančním ředitelstvím změněna s tím, že žalobce uhradil poplatky ve vyšší než zákonné částce.
Sporná otázka spočívá jednak v určení základu pro výpočet daného úroku, a jednak v určení doby, za kterou má být tento úrok žalobci přiznán.
Relevantní
právní úpravu, jejíž výklad je mezi účastníky sporný, představuje v dané věci § 254 odst. 1 daňového řádu, podle něhož
„dojde-li ke zrušení, změně nebo prohlášení nicotnosti rozhodnutí o stanovení daně z důvodu nezákonnosti nebo z důvodu nesprávného úředního postupu správce daně, náleží daňovému subjektu úrok z částky, která byla daňovým subjektem uhrazena na základě tohoto rozhodnutí nebo v souvislosti s tímto rozhodnutím, který odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o 14 procentních bodů, platné pro první den příslušného kalendářního pololetí, a to ode dne následujícího po dni splatnosti nesprávně stanovené daně, nebo došlo-li k úhradě nesprávně stanovené daně později, ode dne její úhrady“.
Při řešení první ze shora vymezených sporných právních otázek vyšel krajský soud v napadeném rozsudku z toho, že pro určení základu pro výpočet úroku z neoprávněného jednání správce daně není rozhodující, zda došlo ke zrušení či změně rozhodnutí o stanovení poplatku (či k prohlášení jeho nicotnosti), a daňovému subjektu tak náleží úrok z celé jím uskutečněné platby. Na podporu tohoto závěru odkázal na názor zaujatý v jednom z komentářů k citovanému ustanovení daňového řádu (Baxa, J., Dráb, O., Kaniová, L., Lavický, P., Schillerová, A., Šimek, K., Žišková, M.:
Daňový řád.
Komentář. II. díl. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2011) a poukázal rovněž na to, že úmysl zákonodárce, jež mu přičítá stěžovatel, neplyne ani z důvodové zprávy, která mezi zrušením a změnou rozhodnutí taktéž nerozlišuje. K tomu Nejvyšší správní soud poznamenává, že zatímco důvodová zpráva výslovnou odpověď na popisovanou spornou právní otázku neposkytuje, citovaný komentář výslovně vychází z toho, že
„subjektu je vyplacen úrok z celé jím učiněné platby, bez ohledu na výši vratitelného přeplatku. To ovšem i za situace, kdy později bude takto revidovaná daň snížena např. z 1 mil. Kč o 100 Kč. Úrok ze zde uvedené částky 1 mil. Kč tak bude subjektu náležet za každý den ode dne její úhrady do dne vrácení. Daňovému subjektu náleží tedy úrok z celé učiněné platby, provedené na základě nezákonného rozhodnutí, aniž by tímto postupem vznikl vratitelný přeplatek, a v případě vzniku vratitelného přeplatku je mu tato částka vrácena v určené lhůtě patnácti dnů od účinnosti rozhodnutí o revizi původního rozhodnutí“.
V návaznosti na výše uvedené považuje zdejší soud za vhodné poukázat na to, že shora vymezený výklad § 254 odst. 1 daňového řádu není justiční praxí a odbornou veřejností přijímán zcela jednoznačně a názor, z něhož vychází argumentace stěžovatele v projednávané kasační stížnosti, není zcela ojedinělý.
Stanovisko výše citovaného komentáře, pokud jde o sporný výklad § 254 odst. 1 daňového řádu, pak nesdílí některé jiné komentáře k daňovému řádu, z nichž lze naopak dovodit příklon k názoru opačnému, podle něhož úrok dle § 254 odst. 1 daňového řádu
„vzniká daňovému subjektu, kterému v souvislosti s nezákonným rozhodnutím správce daně vznikla povinnost uhradit státu plnění nad rámec své zákonné povinnosti (odvedl v určitém čase státu více, než odvést měl, a to za dobu jejího uhrazení až do jejího vrácení“
(Matyášová, L., Grossová, M. E.:
Daňový řád s komentářem a judikaturou.
2. aktualizované a doplněné vydání podle stavu k 1. 8. 2015. Praha: Leges, 2015, str. 958-959). Upozorňuje-li pak žalobce v této souvislosti též na závěry dalšího z komentářů k daňovému řádu (Lichnovský, O., Ondrýsek, R. a kol.:
Daňový řád. Komentář.
Praha: C. H. Beck), skutečně je zde ve vztahu k § 254 odst. 1 daňového řádu uvedeno, že úročena je
„celková částka, kterou daňový subjekt uhradil“
, aniž by citovaný komentář rozlišoval mezi zrušením či změnou rozhodnutí o stanovení daně. Tento závěr se však dle kontextu komentáře k citovanému ustanovení zjevně týká toho, že „celkovou částkou“ je zde míněna jak daň, tak její příslušenství, aniž by zde (byť třeba jen nepřímo) byla řešena sporná otázka určení základu pro výpočet úroku při „pouhé“ změně rozhodnutí o stanovení daně.
Zatímco v případě zrušení rozhodnutí o stanovení daně (poplatku) či prohlášení jeho nicotnosti je zjevné, že vzniklá škoda odpovídá celé uhrazené částce, čemuž by měl odpovídat i úrok přiznaný podle § 254 odst. 1 daňového řádu z celé uhrazené částky, v případě „pouhé“ změny rozhodnutí o stanovení daně (poplatku) je tomu jinak.
V případě změny rozhodnutí o stanovení daně totiž nedošlo ke vzniku újmy v důsledku nezákonného rozhodnutí ohledně celé uhrazené částky. Pokud by totiž daňový subjekt již na základě prvotního rozhodnutí zaplatil daň (poplatek) ve správné výši, ohledně této (správné) částky by mu nepochybně žádná újma nevznikla a ani vzniknout nemohla.
Není proto důvod k tomu, aby prostřednictvím úroku z neoprávněného jednání správce daně byla daňovému subjektu jakkoliv kompenzována úhrada daně (poplatku) v zákonné výši, neboť ke vzniku újmy v tomto rozsahu fakticky nedochází.
S ohledem na výše uvedené lze tedy uzavřít, že kasační námitka týkající se posouzení základu pro výpočet úroku z neoprávněného jednání správce daně podle § 254 odst. 1 daňového řádu je v dané věci důvodná. Citované ustanovení je nutno v případě změny rozhodnutí o stanovení daně (poplatku) vykládat tak, že
tento úrok náleží daňovému subjektu jen z částky zaplaceného poplatku (daně), která převyšuje jeho zákonnou výši.
Ve vztahu ke zbývající sporné otázce, která se týká určení počátku doby, za níž žalobci úrok dle § 254 odst. 1 daňového řádu náleží, je nutno připomenout, že původní rozhodnutí finančního úřadu, jímž byl žalobci (jeho právnímu předchůdci) vyměřen správní poplatek za rok 2006 (v nezákonné výši) byl doručen jednak přímo žalobci (dne 4. 4. 2007) a jednak jeho zástupci (dne 7. 6. 2007), přestože toto rozhodnutí mělo být doručováno pouze zástupci žalobce (srov. § 17 odst. 7 ZSDP). Finanční úřad v tomto rozhodnutí žalobci mimo jiné uložil, aby vyměřený poplatek uhradil do 15 dnů ode dne doručení daného rozhodnutí. Mezi účastníky je pak dále nesporné to (žalobce tuto skutečnost plynoucí z rozhodnutí finančního ředitelství nezpochybnil), že správní poplatek za rok 2006 dle původního rozhodnutí finančního úřadu žalobce uhradil ve třech splátkách (dne 19. 4. 2007 uhradil splátku ve výši 10 000 000 Kč, dne 8. 6. 2007 ve výši 4 219 454 Kč a ještě téhož dne ve výši 11 000 000 Kč).
Ustanovení § 254 odst. 1 daňového řádu, pokud jde o dobu, za níž úrok z neoprávněného jednání správce daně daňovému subjektu náleží, určuje její počátek dnem následujícím po dni splatnosti nesprávně stanovené daně, nebo došlo-li k její úhradě později, dnem její úhrady. Krajský soud v napadeném rozsudku dospěl k závěru, že žalobci byla s ohledem na doručení rozhodnutí o vyměření poplatku za rok 2006 přímo jemu stanovena povinnost uhradit poplatek do 19. 4. 2007, a pokud takto stanovenou povinnost splnil, nelze ji vnímat tak, že ji plnil jen o své vůli. Stěžovatel je naopak toho názoru, že žalobci lze úrok přiznat až od 8. 6. 2007, kdy dokončil úhradu správního poplatku v celé výši.
Nejvyšší správní soud jeho toho názoru, že i ve vztahu k této sporné právní otázce nelze odhlédnout od smyslu institutu úroku z neoprávněného jednání správce daně, jak jej soud vyložil v předchozí části tohoto rozsudku. Nejvyšší správní soud se ztotožňuje s napadeným rozsudkem krajského soudu v tom, že nelze klást k tíži žalobce, jestliže vycházel z již doručeného rozhodnutí finančního úřadu a poplatek uhradil ještě před řádným doručením takového rozhodnutí jeho zástupci. Jinak řečeno, pokud by žalobce zaplatil poplatek v celé výši (včetně nezákonně stanovené části), a to ve lhůtě splatnosti odvíjející se od prvotního doručení rozhodnutí o vyměření poplatku (tedy dne 19. 4. 2007), bylo by mu nutno dát za pravdu v tom, že mu úrok dle § 254 odst. 1 daňového řádu náleží již od uvedeného data.
V projednávané věci však nelze přehlédnout, že žalobce uhradil v takto stanovené lhůtě splatnosti pouze 10 000 000 Kč, tedy tu část správního poplatku, která byla i po dalším průběhu správního (soudního) řízení shledána zákonnou. Ostatně sám žalobce uvedl v odvolání proti rozhodnutí finančního úřadu, jímž mu byl vyměřen správní poplatek za rok 2006 v nezákonné výši, že tento poplatek měl být vyměřen pouze ve výši 10 000 000 Kč. Žalobce tedy ve lhůtě splatnosti uhradil tu část poplatku, o které se domníval, že byla zákonná, a která ostatně byla zákonnou shledána i na základě dalšího průběhu správního řízení. Zbývající část správního poplatku (nezákonně přesahující částku 10 000 000 Kč) žalobce uhradil až později (konkrétně dne 8. 6. 2007) a počínaje tímto dnem také finanční ředitelství v žalobou napadeném rozhodnutí úrok žalobci přiznalo.
Pokud Nejvyšší správní soud v předchozí části tohoto rozsudku dovodil, že žalobci náleží úrok podle § 254 odst. 1 daňového řádu pouze z té části uhrazeného poplatku, která převyšuje jeho zákonnou výši, je z povahy věci vyloučeno, aby mu byl tento úrok přiznán i za dobu, kdy uhradil poplatek právě a pouze v zákonné výši.
I druhou kasační námitku je tedy nutno označit za důvodnou, přičemž nelze souhlasit s krajským soudem v tom, že by rozhodným pro určení počátku doby, za níž žalobci úrok náleží, zde byl den splatnosti vycházející z prvotního doručení původního rozhodnutí finančního úřadu žalobci (tedy 19. 4. 2007). Přestože se Nejvyšší správní soud neztotožňuje s argumentací stěžovatele, podle něhož doba pro výpočet úroku počala běžet dnem, „kdy došlo k celkové úhradě správního poplatku“, je nutno konstatovat, že ve výsledku postupovalo finanční ředitelství při určení doby rozhodné pro výpočet úroku správně, neboť jím uváděný den se shoduje se dnem, kdy žalobce uhradil část poplatku přesahující jeho zákonnou výši. Jinak řečeno, pokud dojde ke vzniku nároku na úrok z neoprávněného jednání správce daně dle § 254 odst. 1 daňového řádu a v důsledku změny rozhodnutí o stanovení daně (poplatku) tento úrok vychází z částky přesahující zákonnou výši daně (poplatku), pak rozhodným pro určení počátku doby, za níž úrok náleží, je den, kdy byl poplatek uhrazen ve výši přesahující zákonnou poplatkovou povinnost.
 
2. Změna konkludentního rozhodnutí a úrok z neoprávněného jednání správce daně
 
(podle rozsudku Nejvyššího správního soudu čj. 7 Afs 94/2014-53 ze dne 28. 8. 2014, zveřejněno ve Sbírce rozhodnutí NSS 9/2015 pod č. 3260/2015)
 
Komentář k judikátu č. 2
Daňový subjekt podal daňové přiznání, vůči kterému správce daně nevyjádřil žádné pochybnosti. Daň byla konkludentně vyměřena i včas uhrazena. Následně daňový subjekt podal odvolání, díky kterému chtěl daň snížit a bylo mu vyhověno. Následně požadoval po správci daně úroky z neoprávněného jednání správce daně, neboť „původní“ daň byla nesprávná. Finanční orgány ani soudy však tento požadavek neakceptovaly. Daň sice byla původně konkludentně vyměřena v nesprávné výši, ale nikoli z důvodů ležících na straně správce daně. Nová výše daně byla vyměřena až na základě dokazování plynoucího z odvolání daňového subjektu. Správce daně tedy nijak nepochybil, když původně vyměřil daň v souladu s daňovým přiznáním poplatníka a na úrok není nárok.
   
Právní věty
I. Zrušení či změna konkludentního rozhodnutí správce daně (§§ 46 odst. 5 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků) v odvolacím řízení nejsou – oproti rozhodnutí podle §§ 46 odst. 4 a 7 téhož zákona – způsobilé svou povahou naplnit podmínku nezákonného či nicotného rozhodnutí, popřípadě rozhodnutí vydaného z důvodu nesprávného úředního postupu, ve smyslu § 254 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.
II. Uhradí-li daňový subjekt finančnímu úřadu daň ve výši, v jaké ji vyčíslil ve svém daňovém přiznání (tvrzení), nečiní tak na základě konkludentního rozhodnutí nebo v souvislosti s tímto rozhodnutím (§ 254 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád), ale ze zákona (§§ 40 odst. 1, § 41 odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků). V takovém případě není naplněna ani druhá z podmínek § 254 odst. 1 daňového řádu.
      
Shrnutí k judikátu
Z obsahu spisového materiálu i z předložených listin jednoznačně vyplývá, že
daň byla žalobkyni nejprve vyměřena konkludentně na základě jí podaných daňových přiznání.
Vzhledem k tomu potom správce daně neměl důvod k tomu, aby pochyboval o správnosti podaných přiznání.
Byl to naopak sám daňový subjekt (žalobkyně), kdo ve lhůtě pro podání odvolání zjistil, že jí přiznaná výše daně je nesprávně vyšší oproti dani zákonné, pokud neuplatnil veškeré výdaje
. Tuto skutečnost (vlastní pochybení) proto nelze spravedlivě přičítat na vrub jednání správních orgánů, jak předpokládá daňový řád v případě přiznání úroku. Situace, kdy dojde ke konkludentnímu vyměření daně na základě daňového přiznání podaného daňovým subjektem, je zcela odlišná od skutkových okolností, na které dopadá § 254 daňového řádu, s nimiž je spojen vznik nároku na úrok. Tak tomu je v případech, kdy byla nesprávně stanovená daň výsledkem činnosti správního orgánu (daň byla vyměřena odlišně od daně vyčíslené daňovým subjektem), a takto stanovená daň byla posléze měněna či zrušena ve prospěch daně původně přiznané.
Ustanovení § 254 odst. 1 daňového řádu spojuje vznik nároku na úrok (slovo „náleží“ nedává prostor správnímu uvážení) s kumulativním splněním dvou alternativně vymezených podmínek. Prvou je existence rozhodnutí o stanovení daně [např. platební výměr, rozhodnutí o odvolání], které bylo zrušeno nebo změno, či prohlášeno za nicotné, a to buď z důvodu jeho nezákonnosti, nebo z důvodu nesprávného úředního postupu, popřípadě z obou důvodů současně. Druhou nezbytnou podmínkou je, že na základě tohoto rozhodnutí nebo v souvislosti s ním došlo k úhradě peněžitých částek (daně). Pokud by totiž tyto částky nebyly uhrazeny, nebylo by zde žádného rozumného důvodu k úhradě úroku. (dále jen „úrok“) tak
představuje satisfakci osobám, které byly – z titulu nezákonných rozhodnutí nebo z titulu nesprávného úředního postupu – povinny uhradit finanční částky, které by jinak, nebýt nezákonného rozhodnutí či nesprávného úředního postupu, hradit nemusely.
O tento případ, jak správně dovodil městský soud i správní orgány, v projednávané věci nejde.
Z prostého a zjednodušeného jazykového výkladu by se mohlo jevit, že ke vzniku nároku na úrok, kromě provedené úhrady, postačí jakékoliv zrušené, změněné či prohlášené za nicotné daňové rozhodnutí. Takový výklad by ale byl nejen v rozporu se samotnou dikcí tohoto ustanovení, ale i se smyslem a účelem jednotlivých ustanovení daňového řádu.
Zcela nezbytnou podmínkou pro přiznání úroku je totiž i podmínka, že ona platební povinnost daňového subjektu (úhrada) byla provedena na základě tohoto rozhodnutí správce daně nebo v jeho souvislosti.
Současně je třeba přisvědčit správním orgánům i městskému soudu, pokud dospěly k závěru, že v právních věcech stěžovatelky nebyla naplněna již prvá kumulativní podmínka § 254 odst. 1 daňového řádu. Tedy, že by se v případě konkludentních rozhodnutí o stanovení daně stěžovatelce (za rok 2008 a 2009) i v případě následného rozhodnutí správce daně podle § 49 odst. 1 ZSDP, o částečném vyhovění odvolání ve věci daně za rok 2008, jednalo o změnu či zrušení rozhodnutí z důvodu jejich nezákonnosti (rozporu se zákonem) nebo z důvodů nesprávného úředního postupu správce daně.
Jak zcela přiléhavě uvedl již městský soud,
nebylo možno v projednávaných věcech považovat zmíněná rozhodnutí správce daně za nezákonná,
ani za vydaná na základě nesprávného úředního postupu (což ani stěžovatelka netvrdila) ani na základě jiné nezákonnosti spočívající v porušení hmotného či procesního práva.
Je tomu tak proto, že správce daně bez jakýchkoliv pochybností bezvýhradně akceptoval údaje o základu daně a dani stěžovatelky. Při tomto (konkludentním) stanovení daně nedošlo a ani nemohlo dojít k jakékoliv nezákonnosti.
Odvoláním proti konkludentnímu rozhodnutí totiž není napadeno reálné rozhodnutí správce daně, které by bylo založeno na skutkovém stavu věci zjišťovaném správcem daně, ale vychází výlučně z údajů poskytnutých správci daně stěžovatelkou v daňovém přiznání. Výsledek konkludentního vyměření tedy není odvislý od skutkových a právních úvah správce daně.
Aby bylo vůbec možno dovozovat, že rozhodnutí podle § 49 odst. 1 ZSDP naplnilo prvou podmínku dispozice § 254 odst. 1 daňového řádu,
muselo by se jednat např. o rozhodnutí vydané po vytýkacím řízení
za posuzované zdaňovací období roku 2008, kde by rozhodnutí o částečném vyhovění odvolání (§ 49 odst. 1 zákona o správě daní a poplatků) následovalo po rozhodnutí o stanovení daně stěžovatelce jinak (nad rámec jí přiznané daně – daň vyměřená by byla vyšší než daň přiznaná). O tento případ však v projednávané věci nešlo.
U všech posuzovaných rozhodnutí správce daně však nebyla naplněna ani druhá podmínka nezbytná k tomu, aby správce daně mohl stěžovatelce přiznat úrok podle § 254 odst. 1 daňového řádu. Neobstojí totiž názor, že k úhradě stěžovatelkou zaplacených částek došlo na základě těchto rozhodnutí nebo v souvislosti s nimi. Je tomu tak proto, že částky, u nichž se stěžovatelka v projednávané věci domáhala přiznání úroku z neoprávněného jednání správce daně, nebyly stěžovatelkou uhrazeny do státního rozpočtu na základě těchto rozhodnutí o stanovení daně, ale výlučně na základě zákona (srov. § 40 odst. 1 a § 46 odst. 5 ZSDP), resp. v důsledku povinnosti vyplývající ze zákona, a nikoliv na základě poukazovaných rozhodnutí nebo v souvislosti s nimi.
Nejvyšší správní soud tedy uzavírá, že rozhodnutí správce daně podle § 46 odst. 5 ZSDP, která by byla posléze k odvolání daňového subjektu změněna, zrušena nebo prohlášena nicotnými, nezakládají nárok na úrok podle § 254 odst. 1 daňového řádu. Totéž pak platí i pro rozhodnutí správce daně podle § 49 odst. 1 ZSDP, vydávaná a navazující bezprostředně na rozhodnutí o konkludentním vyměření daně dle § 46 odst. 5 ZSDP.
 
3. Nárok na úrok od správce daně při neuplatnění námitky
 
(podle rozsudku Nejvyššího správního soudu čj. 2 Afs 234/2014-43 ze dne 10. 6. 2015, zveřejněno ve Sbírce NSS 11/2015 pod č. 3290/2015)
 
Komentář k judikátu č. 3
Daňovému subjektu byl vyplacen úrok z neoprávněného jednání správce daně nižší, než požadoval. Na tuto skutečnost však upozornil až s časovým odstupem. Finanční orgány vyhodnotily jeho postup jako opožděně podanou námitku a odmítli se jí zabývat. Nejvyšší správní soud došel k názoru, že včasné podání námitky není v tomto případě nutné, nárok daňového subjektu nezaniká a finanční orgány se jím měly zabývat.
 
Právní věta
„Nárok daňového subjektu na vyplacení úroku z neoprávněného jednání správce daně ve správné výši neuplatněním námitky podle § 254 odst. 5 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, nezaniká. V takovém případě jsou úkony správce daně učiněné v souvislosti s vyplacením tohoto úroku (či jeho části) neformální, nepředstavují rozhodnutí ve smyslu § 65 s. ř. s., a lze tak proti nim (stejně jako proti nečinnosti správce daně) brojit pouze žalobou proti nezákonnému zásahu podle § 82 a násl. s. ř. s.
      
Shrnutí k judikátu
Stěžovatelka uvedla
, že při auditním prověřování zjistila,
že jí byl přiznán úrok z neoprávněného jednání správce daně pouze částečně, v neúplné výši.
V tomto podání také vyjádřila přesvědčení, že dodatečnému přiznání úroku nebrání, že proti citovaným sdělením nebyla podána námitka podle § 159 daňového řádu, neboť zákon nestanovuje, že by nepodáním námitky mohlo dojít k zániku zákonného nároku. Správce daně žádost stěžovatelky v souladu s § 70 odst. 2 daňového řádu posoudil dle § 159 daňového řádu jako námitky proti výše citovaným sdělením a řízení o nich zastavil rozhodnutím ze dne 19. 3. 2013, s odůvodněním, že tyto námitky byly podány opožděně. Správnost postupu správce daně pak potvrdil žalovaný v napadeném rozhodnutí.
Stěžovatelka proti postupu daňových orgánů brojila ve správním soudnictví, přičemž k domožení se svého nároku zvolila dvě odlišné procesní cesty: jednak
žalobu proti rozhodnutí
správního orgánu podle § 65 a násl. s. ř. s., již krajský soud zamítl napadeným rozsudkem, jednak
žalobu na ochranu proti nečinnosti
správního orgánu podle § 79 a násl. s. ř. s., která navazovala na stěžovatelkou podaný podnět na ochranu před nečinností podle § 38 daňového řádu. Tuto žalobu zamítl krajský soud rozsudkem ze dne 13. 11. 2014, č. j. 29 A 20/2013-69, a na základě kasační stížnosti stěžovatelky se jí zabýval také Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 5. 2. 2015, č. j. 7 As 254/2014-48.
V tomto rozsudku se tak podrobně věnoval otázce, kterou stěžovatelka vznesla i v nyní posuzované věci, tj.
zda je správce daně při postupu podle § 254 daňového řádu povinen vydat rozhodnutí ve smyslu § 65 s. ř. s. Nejvyšší správní soud přitom dospěl k závěru, že správce daně žádné takové rozhodnutí nevydává
. Daňový řád totiž pro jeho postup nestanoví žádné formalizované správní řízení, které by mělo být zakončeno vydáním formalizovaného aktu obsahujícího stanovené náležitosti. Zároveň daňový řád zakotvuje prostředek, jímž se může daňový subjekt domoci „zprocesnění“ postupu správce daně; tímto prostředkem jsou námitky podle § 254 odst. 5 daňového řádu, na základě nichž je správce daně již povinen vydat rozhodnutí, proti kterému lze brojit odvoláním a následně i žalobou ve správním soudnictví. Možnost, že by proti sdělení odrážejícímu postup správce daně dle § 254 daňového řádu bylo možné brojit odvoláním i námitkami (a následně odvoláním proti rozhodnutí o námitkách), se nejeví jako logická ani vhodná. Ustanovení § 254 odst. 1 daňového řádu tedy nezakotvuje postup, jehož výsledkem by mělo být uložení povinnosti nebo přiznání práva anebo prohlášení práva či povinnosti stanovené zákonem, a proto nelze o případném písemném výstupu, informujícím o postupu správce daně podle § 254 daňového řádu, hovořit jako o rozhodnutí dle § 101 daňového řádu.
Dle Nejvyššího správního soudu je z úvah krajského soudu patrné, že za rozhodující pro počátek běhu lhůty pro podání námitky považoval den 31. 10. 2011. V tento den došlo k doručení všech tří sdělení správce daně o přiznání úroku. Pokud stěžovatelka namítla, že adresát se s doručovanou písemností nemusí skutečně (fakticky) seznámit v okamžiku jejího doručení, pak se tato
premisa
v nyní posuzované věci neuplatní, neboť stěžovatelka (resp. její tehdejší zástupce) sdělení správce daně dne 30. 11. 2011 aktivně převzala (nedošlo tak např. k fikci doručení).
Nejvyšší správní soud však stěžovatelce přisvědčuje v tom, že správce daně a žalovaný neměli její žádost o předepsání zbylé části úroku z neoprávněného jednání správce daně posoudit jako opožděné podání námitek podle § 254 odst. 5 daňového řádu.
V této souvislosti Nejvyšší správní soud zdůrazňuje, že smyslem a účelem daňového řízení je stanovení a vybrání daně ve správné výši.
Správce daně je tedy po zrušení rozhodnutí o stanovení daně z důvodu nezákonnosti nebo z důvodu nesprávného úředního postupu
ex offo
povinen stanovit úrok z neoprávněného jednání správce daně ve správné výši. Pokud tak z jakéhokoli důvodu neučiní, Nejvyšší správní soud neshledává žádnou právní překážku pro to, aby své pochybení nemohl také z vlastní iniciativy napravit. Pokud správce daně takovou překážku vytvořil výkladem § 254 odst. 5 ve spojení s § 159 daňového řádu, upřednostnil tím formalistický výklad práva před samotným účelem daňového řízení. V daňovém řádu je přitom zakotvena celá řada institutů, při jejichž realizaci postupují daňové orgány neformálně (fakticky); pokud zákon dává možnost daňovému subjektu domoci se podáním námitky „zprocesnění“ takového postupu (jak je tomu podle § 254 odst. 5 daňového řádu), nelze z toho zároveň dovozovat, že by neuplatněním námitky jeho právo na vyplacení úroku z neoprávněného jednání správce daně ve správné výši zaniklo.
Daňový řád totiž v žádném svém ustanovení nestanoví, že by neuspokojené nároky daňových subjektů při placení daní zanikaly jinak než marným uplynutím lhůty pro placení daně, která činí 6 let
(srov. § 155 odst. 7 a § 164 odst. 3 daňového řádu); naopak v jeho § 20 odst. 2 se výslovně uvádí, že daňový subjekt má práva a povinnosti při placení daně po dobu, ve které lze požadovat placení nedoplatku (srov. § 160 odst. 1 daňového řádu).
Lze tedy uzavřít, že
správce daně a žalovaný pochybili, když se žádostí stěžovatelky o předepsání zbylé části úroku z neoprávněného jednání správce daně odmítli zabývat z ryze formálních procesních důvodů a neposoudili ji jako podnět k provedení toho, k čemu byli
ex offo
povinni.
K tomu lze dodat, že stěžovatelka opírala svou žádost mimo jiné o to, že samy orgány finanční správy si byly vědomy nesprávnosti své tehdejší praxe při stanovení výše úroku z neoprávněného jednání správce daně; tím spíše se daňové orgány měly pokusit svá předchozí pochybení z vlastní iniciativy napravit, resp. v případě, že by shledaly žádost stěžovatelky nedůvodnou, stěžovatelku o tom přinejmenším uvědomit, nikoli se s poukazem na procesní ustanovení vyhnout věcnému posouzení její žádosti.
Pokud se stěžovatelka domnívala, že správce daně nepřiznal úrok z neoprávněného jednání správce daně v plné výši, správně uplatnila podnět na ochranu před nečinností podle § 38 daňového řádu; úkony správce daně učiněné v souvislosti s případným doplacením zbylé části tohoto úroku jsou však neformální (faktické) a nepředstavují rozhodnutí
ve smyslu § 65 s. ř. s.
Proti takovým úkonům (stejně jako proti případné nečinnosti) správce daně lze tedy brojit pouze žalobou proti nezákonnému zásahu podle § 82 a násl. s. ř. s.
(srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 10. 2014, č. j. 2 As 127/2014-32, publ. pod č. 3180/2015 Sb. NSS, a tam citovanou judikaturu, zejména usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 11. 2010, č. j. 7 Aps 3/2008-98, publ. pod č. 2206/2011 Sb. NSS).
 
4. Úroky v případě zajištění daně
 
(podle rozsudku Nejvyššího správního soudu čj. 2 Afs 140/2015-70 ze dne 21. 10. 2015)
 
Komentář k judikátu č. 4
Daňový subjekt rozporoval výši zajištění daně, jeho odvolání bylo zamítnuto, ale krajským soudem zrušeno pro nepřezkoumatelnost. Nové rozhodnutí již vydáno nebylo, protože důvod zajištění mezitím pominul, další řízení bylo zastaveno. Nikdy tak nebylo zrušeno prvostupňové rozhodnutí o zajištění, soud zrušil pouze rozhodnutí o odvolání.
Daňový subjekt situaci vyhodnotil tak, že díky zrušení rozhodnutí o odvolání soudem má nárok na úrok ze zajišťované částky. Svůj názor však neobhájil.
Následně totiž žaloval pouze neposkytnutí úroku, ten mu však nebyl přiznán mj. právě proto, že prvostupňové rozhodnutí nebylo nikdy zrušeno a nebránil se dostatečně proti zastavení řízení v této oblasti.
      
Shrnutí k judikátu
Rozhodnutím Celního ředitelství Hradec Králové (dále jen „celní ředitelství“) ze dne 21. 3. 2007, nepovolilo celní ředitelství k žádosti stěžovatelky snížení zajištění spotřební daně na jí provozovaný daňový sklad, a
zároveň stanovilo celkovou výši zajištění daně pro období od 1. 4. 2007 do 31. 3. 2008 na částku 13 000 000 Kč, oproti částce zajištění daně ve výši 10 000 000 Kč, stanovené na období předcházející
(tj. 1. 4. 2006 až 31. 3. 2007). Rozhodnutím ze dne 30. 7. 2007 zamítl žalovaný odvolání stěžovatelky proti posledně označenému rozhodnutí celního ředitelství. Toto
rozhodnutí žalovaného bylo následně ke stěžovatelčině žalobě zrušeno rozsudkem městského soudu pro nepřezkoumatelnost
, a věc byla vrácena žalovanému k dalšímu řízení.
Žalovaný následně
rozhodnutím ze dne 7. 8. 2009,
řízení zastavil, neboť odpadl důvod řízení.
Dne 23. 12. 2010 byla celnímu ředitelství doručena stěžovatelčina žádost o zaplacení zákonného úroku z přeplatku dle § 64 odst. 6 ZSDP. Stěžovatelka nárokovala úrok z přeplatku na zajištění daně, který zavinilo celní ředitelství, a to za období od okamžiku odepsání částky 3 000 000 Kč z bankovního účtu stěžovatelky dne 1. 4. 2007 do dne vrácení přeplatku 30. 6. 2009, v celkové výši 1 147 243,10 Kč.
Rozhodnutím ze dne 18. 1. 2011 (dále jen „prvostupňové rozhodnutí“), celní ředitelství zamítlo stěžovatelčinu žádost o zaplacení úroku z přeplatku s odůvodněním, že se nejedná o daňový přeplatek, se kterým by byl spojen nárok na zaplacení úroku. Nadto celní ředitelství konstatovalo, že v daném případě by nebyla naplněna ani podmínka zavinění vzniku přeplatku správcem daně.
Stěžovatelka v kasační stížnosti uvádí, že ve věci jsou klíčové dvě právní otázky, a to jednak posouzení, zda lze zajištění spotřební daně dle § 21 zákona č. 353/2003 Sb. považovat za daň, jednak též
posouzení povahy pochybení správce daně a žalovaného při rozhodování o žádosti stěžovatelky o snížení zajištění daně.
Stěžovatelka má za to, že zajištění daně dle § 21 zákona č. 353/2003 Sb. lze kvalifikovat jako daň, na které může vzniknout přeplatek, ze kterého by pak stěžovatelce náležel úrok v případě, že by vznik takového přeplatku zavinil správce daně. Ze zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 30. 7. 2007 pro jeho nepřezkoumatelnost pak dovozuje zaviněné pochybení správce daně, na základě kterého jí vznikl přeplatek na zajištění daně. Městskému soudu přitom stěžovatelka vytýká, že nezodpověděl otázku, zda lze zajištění daně kvalifikovat jako daň a zda se na jeho správu vztahuje daňový řád.
Dle stěžovatelky je třeba ustanovení § 254 odst. 1 daňového řádu vztáhnout rovněž na jednání správce daně, na jejichž základě je daňový subjekt povinen vyplatit nezákonně stanovenou částku na zvýšení zajištění daně.
  
Názor Nejvyššího správního soudu
Kasační stížnost není důvodná.
Dle § 254 odst. 1 daňového řádu
„[d]ojde-li ke zrušení, změně nebo prohlášení nicotnosti rozhodnutí o stanovení daně z důvodu nezákonnosti nebo z důvodu nesprávného úředního postupu správce daně, náleží daňovému subjektu úrok z částky, která byla daňovým subjektem uhrazena na základě tohoto rozhodnutí nebo v souvislosti s tímto rozhodnutím, který odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o 14 procentních bodů, platné pro první den příslušného kalendářního pololetí, a to ode dne následujícího po dni splatnosti nesprávně stanovené daně, nebo došlo-li k úhradě nesprávně stanovené daně později, ode dne její úhrady.“
Z citovaného ustanovení vyplývá, že
žadatel musí svůj nárok zakládat na zrušení, změně nebo prohlášení nicotnosti toliko takového rozhodnutí, kterým mu byla správcem daně stanovena daň.
Příčina změny, zrušení či prohlášení nicotnosti takového
rozhodnutí přitom musí spočívat v jeho nezákonnosti nebo v nesprávném postupu správce daně
. Dále z citovaného ustanovení vyplývá, že aby žadateli (daňovému subjektu) náležel úrok z částky, která jím byla uhrazena, musí být uvedené podmínky splněny současně.
Městský soud v odůvodnění napadeného rozsudku mj. uvedl, že spor mezi účastníky lze posuzovat, aniž by bylo nutné určit, zda lze stěžovatelkou označený přeplatek kvalifikovat jako daň. V dané věci totiž dle městského soudu nejsou dány důvody pro závěr, že se předmětná částka stala přeplatkem a že žalobkyně má nárok na úrok z této částky v důsledku jednání celního ředitelství. V rozsudku městského soudu ze dne 6. 5. 2009, č. j. 9 Ca 322/2007-116, totiž nebyla hodnocena správnost výše zajištění daně, rozhodnutí celního ředitelství nebylo zrušeno, a nelze tak dovozovat, že by stěžovatelkou určená částka mohla být přeplatkem na dani ani v případě, kdy by bylo lze zajištění daně kvalifikovat jako daň.
K rozhodnutí žalovaného ze dne 7. 8. 2009, kterým bylo zastaveno řízení o odvolání stěžovatelky proti rozhodnutí celního ředitelství o snížení zajištění daně, Nejvyšší správní soud toliko na okraj poznamenává, že ačkoli hlavním důvodem (a zároveň důvodem odpadnuvším) odvolacího řízení bylo zjevně dosažení vydání příznivějšího rozhodnutí o zajištění daně, nelze odhlédnout i od dalšího důvodu, kterým byl v tomto případě oprávněný zájem stěžovatelky na zrušení nebo změnu tehdy napadeného rozhodnutí celního ředitelství pro potřeby následného nároku na zaplacení zákonného úroku z přeplatku dle § 64 odst. 6 ZSDP.
Jelikož však stěžovatelka neučinila rozhodnutí o zastavení řízení předmětem soudního přezkumu, nemohl městský soud zmíněný nedostatek usnesení žalovaného o zastavení řízení nikterak zohlednit.
 
5. Úrok ze zaviněného jednání správce daně při použití přeplatků na dani na úhradu neoprávněného penále
 
(podle rozsudku Nejvyššího správního soudu čj. 5 Afs 170/2015-28 ze dne 3. 6. 2016)
 
Komentář k judikátu č. 5
Daňovému subjektu bylo předepsáno penále, které na jehož žádost bylo hrazeno ve splátkách. Později bylo rozhodnutí o penále zrušeno. Daňový subjekt požadoval úroky od správce daně ve dvojnásobné výši, tedy ve výši odpovídající neoprávněné exekuci. Soudy však nesouhlasily s jeho názorem, že podmínky splátkování později zrušeného platebního výměru na penále odpovídají exekuci, dvojnásobné úroky tedy není možno přiznat.
   
Právní věty
I. Podmínkou
sine qua non
pro přiznání úroku ze zaviněného jednání správcem daně dle § 254 odst. 2 daňového řádu, je, že bylo zahájeno vymáhací řízení, resp. bylo na daňovém subjektu zákonem stanoveným způsobem vymáháno, a poté bylo vymáhání prohlášeno za nezákonné.
II. Pokud § 254 odst. 2 daňového řádu, spojuje přiznání úroku ve výši dvojnásobku výslovně pro případ, že bylo na daňovém subjektu vymáháno neoprávněně, nelze dovozovat, že tomu tak je v celé rovině platební, tedy ve všech případech spadajících pod celou Hlavu V (část třetí) citovaného zákona, nazvanou „Placení daní“. Pokud by zákonodárce podmínky pro přiznání úroku z neoprávněného jednání správce daně v § 254 odst. 2 daňového řádu hodlal nastavit jinak, resp. i pro jiné případy, musel by to vtělit do textu zákona.
III. Vymáhací řízení (§ 175 a násl. daňového řádu) je jedním z několika možných řízení, která mohou probíhat v rovině platební, má svá zákonem stanovená pravidla a postupy, které nelze bez zákonné opory
promiscue
vztahovat i na případy ostatní, byť se odehrávají v rovině platební, a byť mohou mít pocitově i fakticky pro daňový subjekt obdobný dopad jako „nucený“ výkon rozhodnutí.
IV. Daň, která není uhrazena včas (tj. ke dni splatnosti), je sice nedoplatkem, vykonatelnost platební povinnosti k úhradě dlužné částky však je odložena prostřednictvím rozhodnutí o posečkání (§ 156 a násl. zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu); jinými slovy posečkanou daň nelze vymáháním postihnout.
      
Shrnutí k judikátu
Stěžovatel poukazuje na to, že správce daně povolil posečkání se zaplacením nedoplatků na daňovém penále pouze pod podmínkou, že jakýkoliv přeplatek bude použit na úhradu tohoto nedoplatku. Podle názoru stěžovatele mu tím správce daně vnutil způsob, kterým bude hrazen nedoplatek, který stěžovatel odmítal uhradit, protože jej měl za nezákonně vzniklý. Správce daně pak každý přeplatek převáděl na úhradu nedoplatku, stejně jako by postupoval, kdyby vedl exekuční řízení. Z tohoto důvodu považuje stěžovatel za potřebné postavit tento způsob vymožení úhrady nedoplatku naroveň s nedoplatkem vymoženým exekučně a v případě, že se nedoplatek později ukáže stanoveným nezákonně, musí jej správce daně odškodnit dvojnásobnou sazbou úroku stejně, jak by byl vymožen exekučně.
  
Názor Nejvyššího správního soudu
Zásadním předpokladem exekučního řízení je exekuční titul; může jím být jen to, co je jako způsobilý podklad
exekuce
zákonem výslovně uznáno, to je listina vydaná správcem daně, která má předepsanou formu a ve které se ukládá daňovému dlužníkovi v určité době zaplatit daň. Existence exekučního titulu však přitom sama o sobě ještě nezpůsobuje samotné vymáhání, resp. výkon rozhodnutí. Vymáhání lze zahájit až teprve tehdy, je-li s exekučním titulem spojeno vydání exekučního příkazu (viz § 178 daňového řádu: Daňová
exekuce
se nařizuje vydáním exekučního příkazu, čímž je zahájeno exekuční řízení.).
Daňovou exekuci lze provést pouze zákonem stanovenými způsoby, a to a) srážkami ze mzdy, přikázáním pohledávky z účtu u poskytovatele platebních služeb, přikázáním jiné peněžité pohledávky, postižením jiných majetkových práv, prodejem movitých nebo nemovitých věcí.
Tak tomu však v případě stěžovatele nebylo, nebyl vydán exekuční příkaz.
Byť původně existoval exekuční titul (platební výměry na penále), nebyl vydán žádný exekuční příkaz, exekuční řízení nebylo zahájeno, a vzhledem k povolenému posečkání na nedoplatky na penále ani zahájeno být nemohlo. Daň, která není uhrazena včas (tj. ke dni splatnosti), je sice nedoplatkem, vykonatelnost platební povinnosti k úhradě dlužné částky však je odložena právě prostřednictvím rozhodnutí o posečkání. Jinými slovy posečkanou daň nelze vymáháním postihnout.
Nejvyšší správní soud především nesdílí názor stěžovatele, že stanovením podmínek v rozhodnutí o posečkání mu správce daně vnutil způsob, kterým bude hrazen nedoplatek, který stěžovatel odmítal uhradit, protože jej měl za nezákonně vzniklý; z toho dovozuje obdobu nuceného výkonu rozhodnutí. Nutno podotknout, že to byl stěžovatel, kdo o povolení posečkání požádal.
Je třeba předeslat, že předmětem nyní vedeného řízení není přezkum rozhodnutí o posečkání daně; nicméně je třeba konstatovat, že správce daně postupoval v intencích § 156 odst. 3 daňového řádu, které umožňuje vázat posečkání na blíže nespecifikované podmínky; uvedené ustanovení explicitně nebrání tomu, aby správce daně stanovil jako podmínku, že případné přeplatky na jiné dani budou využity (započteny) i na nedoplatek na dani, jejíž úhrada je posečkána. Pokud stěžovatel měl za to, že taková podmínka není v souladu se zákonem, resp. s účelem institutu posečkání, resp. správce daně jejím stanovením vybočil z mezí zákona, měl možnost využít přípustného prostředku obrany. Zpochybňuje-li nyní postup správce daně při povolení posečkání, resp. z něj dovozuje vynucený postup, který vedl obdobně jako při vymáhání k odejmutí části jeho majetku, činí tak v nyní vedeném řízení zcela nepřípadně. Podmínkou
sine qua non
pro přiznání úroku ze zaviněného jednání správcem daně dle § 254 odst. 2 daňového řádu je, že bylo zahájeno vymáhací řízení, resp. bylo na daňovém subjektu zákonem stanoveným způsobem vymáháno, a poté bylo vymáhání prohlášeno za nezákonné. To se v případě stěžovatele nestalo.
 
6. Způsob rozhodnutí o úrocích, možnost odvolat se proti vyřízení námitky
 
(podle rozsudku Nejvyššího správního soudu čj. 8 Afs 15/2013-54 ze dne 31. 10. 2013)
 
Komentář k judikátu č. 6
Správce daně nesprávně poučil daňový subjekt o tom, že proti rozhodnutí o námitce nelze podat odvolání. Proti rozhodnutí o námitce proti postupu správce daně při přiznání úroku z neoprávněného jednání správce daně se však lze odvolat. Kromě toho správce daně nesprávně všechny žádosti vyřizoval podle daňového řádu, přičemž jejich část měl řešit ještě podle zrušeného ZSDP.
      
Shrnutí k judikátu
Z obsahu správního spisu vyplynulo, že správce daně doměřil žalobci daň z přidané hodnoty rozhodnutími ze dne 15. 12. 2010 za zdaňovací období červen a červenec 2009 a rozhodnutími ze dne 11. 1. 2011 za zdaňovací období srpen a září 2009. Stěžovatel následně požádal o přiznání úroků z neoprávněného jednání správce daně za období od 16. 2. 2010 do zaplacení. Správce daně reagoval na žádosti stěžovatele sděleními, ve kterých uvedl, že úrok z neoprávněného jednání správce daně stěžovateli nepřizná, protože nedošlo ke zrušení, změně nebo prohlášení nicotnosti rozhodnutí o stanovení daně z důvodu nezákonnosti nebo z důvodu nesprávného úředního postupu správce daně. Správce daně poučil stěžovatele, že proti postupu správce daně podle § 254 odst. 1 až 4 daňového řádu může uplatnit námitku podle § 159 téhož zákona. Stěžovatel podal námitky proti všem sdělením správce daně. Správce daně námitky zamítl, protože neshledal ve svém postupu žádná pochybení.
Poučil stěžovatele, že proti rozhodnutím o námitkách nelze uplatnit opravné prostředky podle § 159 odst. 4 daňového řádu.
Lhůta stanovená pro vrácení vratitelného přeplatku započala běžet do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, postupuje se při jeho vracení podle dosavadních právních předpisů, tj. podle ZSDP. Lhůta pro vrácení vratitelného přeplatku, který vznikl v důsledku vyměření nadměrného odpočtu, je třicetidenní a běží ode dne vyměření nadměrného odpočtu (viz § 105 odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty).
Z uvedeného vyplývá, že lhůta pro vrácení vratitelného přeplatku začala pro zdaňovací období červen a červenec 2009 běžet dne 15. 12. 2010 a pro zdaňovací období srpen a září 2009 dne 11. 1. 2011, kdy byly vydány platební výměry. Při posuzování žádostí stěžovatele o přiznání úroku za zdaňovací období červen a červenec 2009 měl tedy správce daně v souladu s přechodným ustanovením § 264 odst. 10 daňového řádu postupovat podle ZSDP, protože daňový řád nabyl účinnosti až dne 1. 1. 2011.
V případě žádostí vztahujících se ke zdaňovacím obdobím srpen a září 2009 měl postupovat podle daňového řádu. Správce daně pochybil, pokud podle daňového řádu posoudil i žádosti týkající se zdaňovacích období červen a červenec 2009.
Procesní režim posuzování žádostí o přiznání úroku, resp. vrácení vratitelného přeplatku je v ZSDP a v daňovém řádu upraven odlišně. Podle § 64 ZSDP správce daně rozhoduje o žádosti o přiznání úroku rozhodnutím, proti kterému je přípustné odvolání. O odvolání rozhoduje správce daně nebo odvolací orgán (viz § 49 a násl. ZSDP). Oproti tomu právní úprava úroku z neoprávněného jednání správce daně podle daňového řádu nepožaduje, aby správce daně vydal o žádosti o přiznání úroku rozhodnutí. Postačuje, aby správce daně vyřídil žádost daňového subjektu například sdělením jako v posuzované věci. Podle § 254 odst. 5 daňového řádu platí, že proti postupu správce daně podle odstavců 1 až 4 může daňový subjekt uplatnit námitku. O námitce musí správce daně rozhodnout, proti tomuto rozhodnutí je přípustné odvolání (viz § 254 odst. 5 daňového řádu
in fine
).
Již shora bylo uvedeno, že správce daně měl v případě žádostí vztahujících se
k platebním výměrům vydaným do 31. 12. 2010 postupovat podle ZSDP. O žádostech stěžovatele měl vydat rozhodnutí obsahující poučení o možnosti podat proti tomuto rozhodnutí odvolání. Vyřídil-li tyto žádosti „pouhými“ sděleními, ve kterých stěžovatele poučil o možnosti uplatnění námitky podle § 159 daňového řádu, pochybil.
Ačkoliv stěžovatel v žalobě nenamítl, že správce daně postupoval podle nesprávného právního předpisu, krajský soud měl zkoumat, zda použitý právní předpis skutečně dopadal na posuzovanou věc.
Již shora bylo uvedeno, že správce daně měl správně postupovat podle ZSDP, který oproti daňovému řádu stanoví odlišný procesní režim posuzování žádosti o úrok – o žádosti o vrácení přeplatku, resp. přiznání úroku správce daně vydává rozhodnutí, proti kterému se lze odvolat. V posuzované věci však správce daně nesprávně vypořádal žádost stěžovatele sdělením a k námitkám stěžovatele vydal rozhodnutí.
Popsané procesní postupy podle ZSDP a daňového řádu přitom mohly mít vliv na výsledek řízení před krajským soudem z hlediska posouzení splnění podmínek řízení a vyčerpání opravných prostředků ve správním řízení. Shledal-li by krajský soud, že správce daně postupoval nesprávně podle daňového řádu a že měl vydat rozhodnutí podle § 64 ZSDP, bylo by namístě rozhodnutí o námitkách zrušit. Pokud by však krajský soud dovodil, že správce daně postupoval správně podle daňového řádu, musel by žaloby odmítnout z důvodu nevyčerpání opravných prostředku (viz § 254 odst. 5 daňového řádu a argumentaci níže). Z uvedeného je zřejmé, že použití nesprávného právního předpisu mělo vliv na řízení před krajským soudem. Pokud by soud shledal, že správce daně nesprávně postupoval podle daňového řádu, výsledek soudního řízení by byl zcela odlišný.
Vzhledem k tomu, že použití nesprávného právního předpisu mohlo mít vliv na zákonnost napadeného rozsudku a nebylo možné usoudit, že by výsledek řízení před krajským soudem byl týž i při užití odpovídajícího práva, bylo na místě zrušit rozsudek krajského soudu ve vztahu k žalobám týkajícím se platebních výměrů vydaných za účinnosti ZSDP.
Žádosti o přiznání úroku vztahující se ke zdaňovacím obdobím srpen a září 2009 správce daně posuzoval správně podle daňového řádu,
protože lhůta k vrácení vratitelného přeplatku začala běžet až za účinnosti tohoto právního předpisu (dne 11. 1. 2011).
I v těchto případech se však správce daně dopustil pochybení.
Jak bylo popsáno výše,
správce daně nevyhověl žádostem o přiznání úroku sděleními, proti kterým stěžovatel brojil námitkami podle § 254 odst. 5 ve spojení s § 159 daňového řádu. Správce daně námitky zamítl a poučil stěžovatele, že proti rozhodnutím o zamítnutí námitek nelze uplatnit opravné prostředky podle § 159 odst. 4 daňového řádu.
Toto poučení nebylo správné.
Podle § 254 odst. 5 daňového řádu se proti rozhodnutí o námitce proti postupu správce daně při přiznání úroku z neoprávněného jednání správce daně
lze odvolat. Toto ustanovení je vůči § 159 odst. 4 daňového řádu pravidlem speciálním, uplatní se tudíž zásada
lex specialis derogat legi generali
.
Obecnou právní úpravu nepřípustnosti odvolání proti rozhodnutí o námitce podle § 159 odst. 4 daňového řádu proto nelze aplikovat. Lze tedy uzavřít, že správce daně se dopustil pochybení i v případě žádostí o přiznání úroku za zdaňovací období srpen a září 2009, protože nesprávně poučil stěžovatele,
že proti rozhodnutí o námitce nelze uplatnit opravné prostředky. Stěžovatel totiž mohl podat proti rozhodnutí o námitce odvolání
.
Nejvyšší správní soud proto napadený rozsudek zrušil a vrátil věc krajskému soudu k dalšímu řízení.