Vybrané slevy na daních z příjmů ve zdaňovacím období roku 2016

Vydáno: 31 minut čtení
Vybrané slevy na daních z příjmů ve zdaňovacím období roku 2016
Ing.
Jiří
Vychopeň
Slevy na daních z příjmů jsou zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), stanovené částky, o které lze snížit vypočtenou daň. Pokud celková výše slev na dani, kterou lze uplatnit za zdaňovací období, převýší vypočtenou daň, lze slevy na dani v tomto zdaňovacím období uplatnit jen do výše vypočtené daně, přičemž neuplatněná částka slev se nepřevádí do dalších zdaňovacích období.
Podle současného znění ZDP mohou poplatníci daní z příjmů ve zdaňovacím období roku 2016 uplatňovat za stanovených podmínek tyto slevy:
-
slevu na dani z titulu zaměstnání osob se zdravotním postižením (§ 35 ZDP),
-
slevu na dani z titulu poskytnutí příslibu investiční pobídky (§ 35a a 35b ZDP),
-
základní slevu na poplatníka [§ 35ba odst. 1 písm. a) ZDP],
-
slevu na manžela [§ 35ba odst. 1 písm. b) ZDP],
-
základní nebo rozšířenou slevu na invaliditu [§ 35ba odst. 1 písm. a) a d) ZDP],
-
slevu na držitele průkazu ZTP/P [§ 35ba odst. 1 písm. e) ZDP],
-
slevu na studenta [§ 35ba odst. 1 písm. f) ZDP],
-
slevu za umístění dítěte [§ 35ba odst. 1 písm. f) a § 35bb ZDP],
-
slevu na evidenci tržeb [§ 35ba odst. 1 písm. h) ZDP a § 35bc ZDP],
-
daňové zvýhodnění na vyživované dítě ve formě slevy na dani (§ 35c ZDP).
Sleva na dani z titulu zaměstnání osob se zdravotním postižením
Podle § 35 odst. 1 ZDP se poplatníkům daně z příjmů fyzických osob a poplatníkům daně z příjmů právnických osob snižuje daň za zdaňovací období, kterým je kalendářní rok, nebo za zdaňovací období kratší než nepřetržitě po sobě jdoucích dvanáct měsíců spadajících do kalendářního roku, anebo za část uvedených zdaňovacích období, za kterou se podává daňové přiznání, a to o:
a)
částku 18 000 Kč za každého zaměstnance se zdravotním postižením, s výjimkou zaměstnance s těžším zdravotním postižením, a poměrnou část z této částky, je-li výsledkem průměrného ročního přepočteného počtu těchto zaměstnanců podle odst. 2 desetinné číslo,
b)
částku 60 000 Kč za každého zaměstnance s těžším zdravotním postižením a poměrnou část z této částky, je-li výsledkem průměrného ročního přepočteného počtu těchto zaměstnanců podle odst. 2 desetinné číslo.
Osobami se zdravotním postižením jsou podle § 67 odst. 2 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zaměstnanosti“), fyzické osoby, které jsou orgánem sociálního zabezpeče