Osvobozené příjmy a oznamovací povinnost

Vydáno: 18 minut čtení

S účinností od 1.1.2015 je zákonem č. 267/2014 Sb. , kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dále jen „zákon č. 267/2014 Sb. “), stanovena v ustanovení § 38v zákona České národní rady č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů (dále jen „ZDP“ nebo „zákon o daních z příjmů“) povinnost oznámení o osvobozených příjmech fyzických osob. Tato povinnost se vztahuje na všechny příjmy osvobozené od daně z příjmů fyzických osob, tj. jak na příjmy osvobozené podle ustanovení § 4 a 4a , tak také podle § 6 a 10 ZDP a platí pro příjmy přijaté od 1.1.2015.

Osvobozené příjmy a oznamovací povinnost
Ing.
Ivan
Macháček
Oznamovací povinnost poplatníka se však nevztahuje na jakoukoliv výši osvobozených příjmů. Zákon o daních z příjmů v § 38v stanoví, že
pokud poplatník daně z příjmů fyzických osob obdrží příjem, který je od daně z příjmů fyzických osob osvobozen a je vyšší než 5 000 000 Kč, je povinen oznámit správci daně tuto skutečnost
do konce lhůty pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém tento příjem obdržel. Tato oznamovací povinnost platí i pro poplatníky, kteří nemají povinnost podat za zdaňovací období daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob, ale obdrží příjem, který je od daně z příjmů osvobozen a je vyšší než 5 000 000 Kč.
Důležitá je skutečnost, že
limit 5 000 000 Kč se u poplatníka posuzuje vždy za jednotlivý příjem samostatně
. V případě dědictví je limitu 5 000 000 Kč pro oznamovací povinnost podroben jednotlivý osvobozený příjem z dědictví, nikoliv výsledná výše, o kterou se zvýšilo jmění dědice (tj. bezúplatné příjmy získané z dědictví po zohlednění dluhů zůstavitele).
 
Nejčastější případy osvobození od daně podléhající oznamovací povinnosti
K nejčastějším případům oznamovací povinnosti
přijatých osvobozených příjmů poplatníkem daně z příjmů fyzických osob patří bezúplatné příjmy:
-
z nabytí dědictví nebo odkazu dle § 4a písm. a) ZDP
-
a obmyšleného z majetku, který byl do svěřenského fondu vyčleněn
pořízením pro případ smrti nebo zvýšil majetek svěřenského fondu pořízením pro případ smrti dle §4a písm. b) ZDP,
-
v podobě majetkového prospěchu dle §4a písm. m) ZDP vydlužitele při bezúročné zápůjčce,
vypůjčitele při výpůjčce nebo výprosníka při výprose, pokud
tyto příjmy nejsou příjmy ze závislé činnosti,
a pokud se jedn