Definice stavebního pozemku dle zákona o DPH - kdo k ní drží klíč?

Vydáno: 22 minut čtení

Již několik let se oba pravidelně a aktivně účastníme různých diskusí na téma DPH dopadů převodu nemovitostí, a to jak v rámci oficiálních setkání s představiteli Finanční správy ČR, tak v rámci neformálních rozprav s členy odborné komunity. Jako celek je uvedené téma velmi komplexní a obsáhlé a naším cílem tak je poukázat pouze na jednu z dílčích otázek, která však je z pohledu běžné aplikační praxe poměrně zásadní. Touto otázkou je problematika vymezení stavebního pozemku pro účely DPH ve světle jeho formálních definičních znaků, tj. s ohledem na význam pojmů „správní úkony“ a „stavební povolení“ použité v § 56 zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“)1).

Definice stavebního pozemku dle zákona o DPH - kdo k ní drží klíč?
Ing.
Tomáš
Brandejs
daňový poradce č. osv. 3191, Deloitte Advisory, s.r.o.
Ing.
Michal
Dušek,
daňový poradce č. osv. 4056, Allen & Overy (Czech Republic) LLP, organizační složka
Stávající výklad definice stavebního pozemku vnímáme jako značně roztříštěný, přičemž k odstranění související nejistoty bohužel příliš nepřispívá ani Informace GFŘ komentující uplatňování zákona o DPH u nemovitých věcí po 1.1.2016.2) Poslední vývoj navíc nasvědčuje tomu, že se výklad definice stavebního pozemku uvedený v Informaci GFŘ bude i nadále posouvat. Tento článek tak považujeme za určitou sondu do vybraných nejasností ohledně vymezení stavebního pozemku pro účely DPH, přičemž zmíněnou nejistotu se snažíme demonstrovat na existenci dvou zcela odlišných názorových proudů, se kterými se lze v praxi setkat. Je zřejmé, že z dlouhodobého hlediska není takováto roztříštěnost výkladu zákona o DPH, jakožto normy veřejného práva, žádoucí a ani udržitelná, a proto věříme, že dojde v dohledné době k nalezení potřebné shody. Nijak se netajíme tím, že bychom byli rádi, pokud by ke zformování jednotného výkladu přispěl určitou měrou i tento článek.
 
1. Připomenutí tuzemského legislativního rámce
Pojem „stavební pozemek“ je dle aktuálně platného a účinného znění zákona o DPH vymezen takto:
„Stavebním pozemkem se pro účely zákona o dani z přidané hodnoty rozumí pozemek, na kterém
a)
má být zhotovena stavba pevně spojená se zemí a
1.
který je nebo byl předmětem stavebních prací, nebo správních úkonů za účelem zhotovení této stavby, nebo
2.
v jehož okolí jsou prováděny nebo byly provedeny stavební práce za účelem zhotovení této stavby, nebo
b)
může být podle stavebního povolení nebo udělení souhlasu s provedením ohlášené stavby podle stavebního zákona zhotovena stavba pevně spojená se zemí.“
3)
Jak již bylo zmíněno v úvodu, tento článek se omezuje na rozbor uvedené definice výlučně s ohledem na:
-
pojem „správních úkonů“4) (části 2 až 4 tohoto článku); a
-
pojem „stavebního povolení“5) (případně „udělení souhlasu s provedením ohlášené stavby“) (část 5 tohoto článku).
Důležitou komponentou definice stavebního pozemku pro účely DPH je i pojem „stavba“. S ohledem na věcné vymezení tohoto článku se výkladem uvedeného pojmu dále nezabýváme a pouze uvádíme, že pro účely tohoto článku považujeme - v souladu s EU DPH Směrnicí6) - za budovu (stavbu) jakoukoli konstrukci pevně spojenou se zemí nebo v zemi.7) Za budovu (stavbu) je možné považovat jakékoli dílo vytvořené procesem výstavby (např. brána, plot, vysílač GSM, meliorace), a to za předpokladu jeho pevného spojení se zemí, případně nachází-li se dané dílo v zemi (tento pohled je ostatně plně v souladu s Informací GFŘ, která v tomto ohledu přímo poukazuje na povinnost eurokonformního výkladu zákona o DPH8) ). V dalším textu tato stavební díla, která naplňují definici budov/staveb dle DPH legislativy, nazýváme „Konstrukce“.
 
2. Postoj Finanční správy ČR
Ze strany Generálního finančního ředitelství se vyskytují tendence vykládat definici stavebního pozemku ve výše uvedeném kontextu velmi široce. Toto lze demonstrovat na připravovaném metodickém materiálu, který by měl navazovat na již vydanou Informaci GFŘ a mít podobu otázek a odpovědí (dále jen „Otázky a odpovědi“). V pracovním návrhu Otázek a odpovědí je například bez hlubšího zdůvodnění uváděno, že vytvoření (existence) územního plánu, který v obecné rovině umožňuje (tj. nezakazuje) výstavbu staveb pevně spojených se zemí, je správním úkonem zakládajícím pro dotčené území DPH statut stavebního pozemku, a to automaticky bez potřeby splnění dalších (dále v tomto článku uvedených) podmínek.9)
Například tedy pozemek, který je v územním plánu obce veden jako plocha s možností výstavby s hlavním využitím pro individuální bydlení, je dle tohoto názoru právě a jen z důvodu obecné zastavitelnosti nutné při jeho převodu plátcem DPH (jednajícím v tomto postavení) podrobit dani z přidané hodnoty.10)
Níže dovozujeme, že takovýto názor není správný, tj. že obecná zastavitelnost plochy dle územního plánu11) nečiní z takovéto plochy sama o sobě stavební pozemek pro účely DPH. Podle našeho názoru tento nesprávný pohled na danou problematiku vznikl pravděpodobně proto, že jeho zastánci omezují své úvahy pouze na kategorii opláštěných/zastřešených budov sloužících pro bydlení, výrobu, služby, případně i na kategorii relativně rozsáhlých stavebních děl (mosty, překládkové rampy, pozemní komunikace apod.). S takovou představou pak akcentují roli územního plánu a dovozují, že vytvoření územního plánu, který umožňuje umisťování takových budov/staveb, v principu naplní obsah pojmu správní úkon použitého v rámci výše zmíněné definice12) a z dotčených pozemků učiní stavební pozemky. Koncept stavebního pozemku vycházející z pouhého faktu, že daný pozemek je obecně zastavitelný, je však nesprávný již z logiky věci. Měla-li by totiž obecná zastavitelnost jako vlastnost pozemku vést bez dalšího k tomu, že daný pozemek bude pro účely DPH považován za stavební, pak by stavebním pozemkem byl - s ohledem na definiční znaky Konstrukce - v zásadě jakýkoli pozemek na území České republiky.13) Pro názornost uveďme krátký ilustrativní příklad, reflektující obecnou zastavitelnost pozemků jako kritérium pro vznik stavebního pozemku a týkající se ploch určených pro zemědělské využití. Příklad zahrnuje dva zcela odlišné scénáře.
Příklad
1)
Pan Vonásek chová dobytek a má zájem postavit trvalé skladovací prostory pro píci a stelivo. Stavba by měla mít pevné základy, plášť a střechu, neměla by být napojena na žádné inženýrské sítě. Potřebnou plochu mu prodá samostatně hospodařící rolník pan Kolečko, vlastnící pozemky sousedící s pastvinami pana Vonáska. Regulatorní územně plánovací předpisy umožňují na ploše určené pro zemědělské využití tuto plánovanou stavbu realizovat. Jde o stavební pozemek pro účely DPH.
2)
Na druhé straně vsi by paní Abrhámová, která se živí pěstováním léčivých bylin, ráda rozšířila své záhonky, kde plánuje vysadit nové druhy bylin. Dohodla se tudíž s panem Kolečkem, který jí příslušnou plochu nevyužitou pro vlastní hospodaření pronajímá, že ji od něho odkoupí. Protože i na tomto pozemku lze dle regulatorních územně plánovacích předpisů bez dalšího budovat určité zemědělské stavby s pevným základem (např. skladovací prostory pro píci a stelivo), měl by být předmětný pozemek již čistě z tohoto titulu považován za stavební pozemek pro účely DPH.
Dle našeho názoru je upřednostňování obecné zastavitelnosti pozemku jako výlučného kritéria pro určení jeho DPH statusu nesprávné. Tím samozřejmě nechceme říci, že by kategorie správních úkonů (v obecné rovině zakládajících zastavitelnost pozemku) nebyla pro určení obsahu pojmu stavební pozemek důležitá. Její role je bezesporu významná, nicméně není sama o sobě určující. Jak se snažíme naznačit v další části tohoto článku, je pro účely vymezení stavebního pozemku nezbytné pracovat i s dalšími atributy (právními a skutkovými okolnostmi), které v kombinaci s relevantními správními úkony mohou (avšak nemusí) z určitého pozemku učinit stavební pozemek.
 
3. Pohled EU DPH Směrnice na koncept stavebního pozemku
Z ustálené judikatury Soudního dvora Evropské unie (dále jen „SDEU“) i tuzemských správních soudů jednoznačně vyplývá, že všechny orgány členského státu (včetně orgánů veřejné moci), jsou povinny vykládat vnitrostátní právo v souladu se směrnicemi vydanými Evropskou unií nebo aplikovat ustanovení těchto směrnic přímo.14) Uvedené zásady bezpochyby platí i pro zákon o DPH, a proto se v této části nejprve věnujeme konceptu stavebního pozemku z pohledu EU DPH Směrnice. V navazující části se pak zaměříme na výklad příslušných ustanovení zákona o DPH ve světle výše zmíněných výkladových zásad.
Podle článku 135 odst. 1 písm. k) EU DPH Směrnice osvobodí členské státy od daně dodání nezastavěného pozemku, kromě stavebního pozemku ve smyslu čl. 12 odst. 1 písm. b).
Podle článku 12 odst. 3 EU DPH Směrnice se „stavebním pozemkem“ rozumí jakýkoliv neupravený nebo upravený pozemek, který jako stavební pozemek vymezují členské státy.
Ve své judikatuře SDEU poukázal na to, že členské státy nemají při konstruování definice „stavebního pozemku“ takový prostor, jak by se mohlo na první pohled z článku 12 odst. 3 EU DPH Směrnice zdát. Zaprvé SDEU upozorňuje na to, že osvobodit od DPH lze pouze ta dodání nezastavěných pozemků, které nejsou určeny k tomu, aby nesly Konstrukci15). To znamená, že nezastavěné pozemky určené k tomu, aby nesly Konstrukci, by měly být „stavebními pozemky“. Zadruhé SDEU uvádí, že zdanitelnost/nezdanitelnost převodu pozemku (tedy posouzení, zda jde o dodání nezastavěného pozemku určeného k tomu, aby nesl Konstrukci), jsou kategorie odvislé od celkového posouzení okolností souvisejících s převodem, převládajících k datu dodání,
a to včetně úmyslu obou stran
, je-li podpořen objektivními poznatky.16) Jinak řečeno, vymezení stavebního pozemku zahrnuje kontextuální posouzení všech relevantních okolností (skutkových a právních otázek) ke konkrétně stanovenému časovému okamžiku17) s tím, že žádná z těchto okolností obvykle nebude sama o sobě rozhodná.18)
Je tak patrné, že samotná obecná zastavitelnost pozemku, coby důsledek dílčího správního úkonu, nemůže být bez dalšího rozhodná pro vymezení pozemku jakožto stavebního. Úmysl obou stran postavit Konstrukci na převáděném pozemku je
nedílnou
součástí rozhodovacího procesu o tom, zda převáděný pozemek je či není stavebním pozemkem, a nelze od něho v žádném případě odhlédnout. Právní názor ve prospěch toho, že by pouhá stavebně právní klasifikace pozemku mohla sama o sobě postačovat pro jeho podřazení pod definici stavebního pozemku pro účely DPH, zmínil ve svém stanovisku generální advokát SDEU.19) Soud však jeho názor nepřevzal a v pozdější judikatuře naopak silně akcentoval potřebu celkového kontextuálního posouzení, v rámci něhož hraje zásadní roli vůle stran.20)
Na základě těchto pravidel lze dovodit, že zdanitelný musí být převod pozemku, u něhož k datu dodání platí:
1.
kupující nabývá pozemek, protože má v úmyslu postavit na pozemku Konstrukci, přičemž prodávající o tomto úmyslu ví, respektive nemůže nevědět (v opačném případě by nešlo o úmysl
obou
stran);
2.
s ohledem na definici Konstrukce musí být zřejmé základní parametry plánovaného díla, tj. minimálně to, zda bude pevně spojeno se zemí nebo v zemi; a
3.
úmysl stran zapadá do rámce celkového posouzení všech rozhodných okolností souvisejících s převodem, tvořeného patřičnými objektivními poznatky (jako např. vydané územní rozhodnutí o umístění Konstrukce, probíhající vyhodnocení vlivů na životní prostředí plánované Konstrukce, existující územní plán umožňující umístění daného typu Konstrukce apod.).21)
Lze tak uzavřít, že úmysl obou stran k datu dodání vybudovat na převáděném pozemku Konstrukci je klíčovým aspektem pro to, aby pozemek mohl být stavebním pozemkem dle článku 12 odst. 3 EU DPH Směrnice. Množina objektivních okolností nasvědčující tomu, že konkrétní pozemek je převáděn se záměrem vybudovat na něm Konstrukci, může přirozeně nabývat různého rozsahu, a to v závislosti na specifikách plánované Konstrukce a na požadavcích členského státu, kde se daný pozemek nachází. Pozemek převáděný například za účelem výstavby výrobního závodu bude identifikován kupujícím jako atraktivní/vhodný pro daný záměr za zcela jiných okolností než pozemek převáděný za účelem výstavby GSM vysílače22) ; oba dva typy pozemků se pravděpodobně budou lišit množstvím správních povolení vyžadovaných právě danou členskou zemí EU, které pro kupujícího budou klíčové pro to, aby pořídil právě takový pozemek.
Dílčí závěr k části 3:
Úmysl obou stran k datu dodání vybudovat na převáděném pozemku Konstrukci je klíčovým aspektem pro to, aby pozemek mohl být stavebním pozemkem dle článku 12 odst. 3 EU DPH Směrnice. Množina objektivních okolností nasvědčující tomu, že konkrétní pozemek je převáděn se záměrem vybudovat na něm Konstrukci, je relativní a přizpůsobuje se tomu, jaká Konstrukce má na pozemku být vybudována.
Jak již bylo zmíněno v úvodu této části, ve světle uvedeného dílčího závěru pak v další části interpretujeme ustanovení § 56 odst. 2 písm. a) bod 1 zákona o DPH.
Stavebním pozemkem se dle § 56 odst. 2 písm. a) bodu 1 zákona o DPH rozumí pozemek
, „na kterém má být zhotovena stavba pevně spojená se zemí a který je nebo byl předmětem [...] správních úkonů za účelem zhotovení této stavby.“
Zákonnou definici stavebního pozemku je nezbytné vykládat prostřednictvím eurokonformního výkladu dle EU DPH Směrnice23). Neshledáváme přitom nic, co by bylo v citovaném ustanovení § 56 v rozporu se závěry učiněnými výše v předchozích částech, tj. platí, že:
-
použité spojení „má být zhotovena stavba pevně spojená se zemí“
vhodně vyjadřuje požadavek na úmysl obou stran postavit Konstrukci,
-
pojem „správní úkony za účelem zhotovení této stavby“ vyjadřuje potřebu objektivního zachycení tohoto úmyslu obou stran,
-
množinu správních úkonů přitom je obtížné vyčerpávajícím způsobem legislativně obecně vymezit, a to z těchto důvodů:
-
Pojem „správní úkon“ musí být pro účely § 56 odst. 2 písm. a) bodu 1 zákona o DPH interpretován velmi široce, tj. nejen jako jakýkoli projev vůle osoby vystupující jako orgán veřejné správy, kterým se zahajuje, modifikuje či ukončuje řízení v oblasti záležitostí veřejné správy týkající se výstavby staveb pevně spojených se zemí, ale obdobně i projev vůle jakékoli jiné osoby (např. žadatele o vydání územního rozhodnutí na umístění stavby).
-
Potenciálně
relevantní
správní úkony se nutně budou lišit dle plánované Konstrukce - v některých případech může být dostatečný územní plán, v některých dokonce již úkony ve fázích územního plánování předcházející tvorbě územního plánu, v jiných to budou úkony nahrazující územní plán či územnímu plánu teprve následné.24)
-
Teprve z celkového kontextu dané transakce převodu pozemku je možné určit, zda správní úkony existující ve vztahu k převáděnému pozemku a umožňující postavit Konstrukci objektivně jsou faktickým důvodem (případně alespoň jedním z faktických důvodů) pro realizování této transakce. Pokud ano, pak může být naplněna definice stavebního pozemku dle § 56 zákona o DPH.
-
Naopak správní úkony existující ve vztahu k převáděnému pozemku, které by neodpovídaly objektivně seznatelné vůli stran v okamžiku uskutečnění dodání pozemku, není možné považovat za
relevantní
. Může se jednat o tyto dva případy:
a)
správní úkony jsou pro výstavbu plánované Konstrukce zcela irelevantní, nebo
b)
kupující vůbec výstavbu Konstrukce neplánuje.
V obou variantách je věcí daňových subjektů, jaké důkazní prostředky si opatří k tomu, aby správci daně bylo prokázáno nenaplnění definice stavebního pozemku.
Vždy tak je nutné poměřovat správními úkony objektivizovanou možnost na pozemku stavět Konstrukce se skutečnou vůlí stran projevenou v okamžiku dodání konkrétního pozemku. Podle našeho názoru je tento přístup zcela v souladu s Informací GFŘ. I ona přiznává potřebu vykládat zákonnou definici stavebního pozemku prostřednictvím eurokonformního výkladu dle EU DPH Směrnice, a potvrzuje kauzalitu mezi objektivně doložitelnými správními úkony a záměrem výstavby na daném pozemku, která je z pohledu EU DPH Směrnice inherentní (tučně vyznačujeme):
„Stavebním pozemkem od 1.1.2016 je
s přihlédnutím k eurokonformnímu výkladu zákona o DPH
nutné rozumět pozemek, na kterém má být zhotovena stavba pevně spojená se zemí (s výjimkou výše uvedených příkladů drobných staveb),
protože
-
je nebo byl předmětem stavebních prací, nebo správních úkonů za účelem zhotovení této stavby, nebo
-
v jeho okolí jsou prováděny nebo byly provedeny stavební práce za účelem zhotovení této stavby, nebo
-
může být podle stavebního povolení nebo udělení souhlasu s provedením ohlášené stavby podle stavebního zákona zhotovena stavba pevně spojená se zemí.“
Spojka „protože“ vyjasňuje, že záměr se odvíjí od existujících správních úkonů, tzn. právě ony jsou faktickým důvodem (případně alespoň jedním z faktických důvodů) pro danou transakci převodu pozemku. V tomto ohledu tak je podle našeho názoru nepochopitelné, proč Generální finanční ředitelství v současnosti přehlíží potřebu poměřovat možnost na pozemku stavět Konstrukci (objektivizovanou správními úkony) se skutečnou vůlí stran projevenou v okamžiku dodání konkrétního pozemku, či dokonce explicitně vyjadřuje opak a považuje „obecnou zastavitelnost“ pozemku (blíže viz část 2) jako jediné kritérium pro vyhodnocení definice stavebního pozemku dle § 56 odst. 2 písm. a) bodu 1 zákona o DPH.
Dílčí závěr k části 4:
Úmysl obou stran k datu dodání vybudovat na převáděném pozemku Konstrukci je klíčovým aspektem pro to, aby pozemek mohl být stavebním pozemkem dle § 56 odst. 2 písm. a) bodu 1 zákona o DPH. Záměr se odvíjí od existujících správních úkonů25) ; jejich množina je relativní a přizpůsobuje se tomu, jaká Konstrukce má na pozemku být vybudována. Aby však byl jakýkoli správní úkon úkonem ve smyslu uvedeného ustanovení § 56, tak je nezbytné, aby korespondoval se skutečnou vůlí stran projevenou v okamžiku dodání.
Zákon o DPH bez dalšího určuje, že stavebním pozemkem je pozemek, na němž „
může být podle stavebního povolení nebo udělení souhlasu s provedením ohlášené stavby podle stavebního zákona zhotovena stavba pevně spojená se zemí.“.
Ve světle dílčího závěru k části 3 jde koncept, který nezohledňuje úmysl obou stran, nad rámec EU DPH Směrnice. Pokud bude prokázáno, že úmyslem obou stran nebylo na převáděném pozemku postavit Konstrukci, ačkoli by na něm mohla být podle stavebního povolení nebo udělení souhlasu s provedením ohlášené stavby podle stavebního zákona zhotovena, může být využit přímý účinek EU DPH Směrnice. Koncept stavebního pozemku vydefinovaný judikaturou SDEU naplňuje kritéria pro přímou aplikaci EU DPH Směrnice.
 
6. Závěr
Domníváme se, že s ohledem na interpretaci EU DPH Směrnice podanou SDEU je v článku prezentovaný názor Finanční správy ČR neudržitelný. Pokud v době publikace tohoto článku již její pracovníci dospěli k tomu, že „obecná zastavitelnost“ pozemku z něj nečiní stavební pozemek dle § 56 odst. 2 písm. a) bodu 1 zákona o DPH a že je to úmysl obou stran (objektivizovaný vždy dané Konstrukci relevantními správními úkony), pak bychom za takový názorový obrat byli jenom rádi.
Jsme si na druhou stranu vědomi toho, že názor Finanční správy ČR byl, je a vždy bude formován významnou měrou i potřebou snadné spravovatelnosti výběru daně a také snahou zabránit nekalým praktikám některých plátců. Uvědomujeme si, že koncept, který předložil SDEU, může na první pohled vypadat jako neslučitelný s myšlenkou jednoduché spravovatelnosti daně a že může doslova nabádat k tomu, aby plátci daně úmysl stavět Konstrukci zastírali (nebo naopak předstírali). Nicméně nevěříme v odůvodněnost takových obav a nemůžeme souhlasit s tím, aby docházelo k popření principů nastavených EU DPH Směrnicí. Podle našeho názoru by si Finanční správa ČR měla uvědomit, že důkazní břemeno o úmyslu (ne)zhotovit na pozemku Konstrukci spočívá na plátci daně, a že v tomto případě je takové tvrzení faktickým jádrem celé problematiky.
1 Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění účinném od 1.1.2016.
2 Informace Generálního finančního ředitelství k uplatňování zákona o DPH u nemovitých věcí po 1.1.2016 č. j. 6717/15/7000-20116-101206, ve znění dodatku čj. 162134/15/7100-20116-050485 (dále jen „Informace GFŘ“).
6 SMĚRNICE RADY 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty.
7 Viz např. anglické znění směrnice o DPH „any structure fixed to or in the ground“.
8 Viz Informace GFŘ:
„Tento pojem je nutno vykládat v souladu se Směrnicí Rady 2006/112/ES [...] Pojmem stavba/budova si nelze představit jen jako pouze opláštěný dům nebo halu se střechou a pevným základem, je třeba ho vnímat šířeji, v obecné rovině jako konstrukci/strukturu pevně spojenou se zemí, a to i jiným způsobem než jen pevným základem. Stavbou pevně spojenou se zemí může být i znehybněná a ke břehu pevně připoutaná loď2, stejně jako mobilní stavební buňka připojená na vodovodní, kanalizační a elektrickou rozvodnou síť a splňující kritérium dostatečně intenzívního „neoddělitelného“ spojení se zemí, nebo meliorační trubní zařízení.“
9 Protože v době přípravy tohoto článku nebyl text Otázek a odpovědí finální, nepovažujeme za vhodné citovat konkrétní pasáže z tohoto materiálu. Článek tak vymezuje příslušnou problematiku (a přibližuje nám dostupný názor Finanční správy ČR na ni) s využitím vlastních příkladů a vlastní terminologie.
10 Příklady mohou nabývat různých dalších podob, např. může jít o plochu s možností výstavby s hlavním využitím pro průmyslovou výrobu, pro smíšené využití apod.
11 Tj. pouhá možnost na dané ploše provádět výstavbu v souladu s regulemi územního plánu.
13 Například na plochách sídelní zeleně mohou být v souladu s územním plánem budovány drobné stavby pro sport a rekreaci. Na plochách veřejného prostranství mohou vyrůst konstrukce odpovídající účelu využití (zábradlí, pěší komunikace, mostky). Na plochách sloužících lesnímu hospodářství mohou bez dalšího vyrůstat stavby sloužící ochraně a využití lesa. Možnost zastavovat území Konstrukcemi (tj. budovami/stavbami v tak širokém významu, jaký tomuto pojmu přikládá DPH
legislativa
), mohou založit prakticky jakékoli územně plánovací podklady, jako například zásady územního rozvoje či vydání regulačního plánu, v jakékoli fázi územního plánování. To je dle našeho názoru
absurdní
stav, který jistě nebyl zákonodárcem zamýšlen.
14 Při splnění relevantních podmínek.
15 „Land which has not been built on and is not intended to support a building“ (viz např. C-461/08 Don Bosco, bod 43, C-468/93 Gemeente Emmen, bod 25) využíváme přitom pojmu Konstrukce zavedeného v části 1 KOOV.
16 Viz C-543/11 Woningstichting Maasdriel, body 35 a 36.
17 Jedná se o odraz zásady právní jistoty. Obdobně ohledně stanovení místa plnění u služeb viz čl. 25 Nařízení Rady (EU) č. 282/2011.
18 K vymezení stavebního pozemku může postačovat i řetězec nepřímých indicií, tedy ve svém souhrnu logický a ničím nenarušený okruh vzájemně se doplňujících a na sebe navazujících prvků, které jsou pro vznik stavebního pozemku dle příslušné právní úpravy v oblasti DPH rozhodné.
19 Stanovisko Generálního advokáta Fennellyho ve věci C-468/93 Gemeente Emmen, bod 51.
20 Např. rozhodnutí SDEU C-461/08 Don Bosco, C-326/11 Komen nebo C-543/11 Woningstichting Maasdriel.
21 S ohledem na rozsah článku se omezujeme pouze na příklady správních úkonů (v širokém významu tohoto pojmu, jak bylo výše vysvětleno), nicméně mezi další objektivní poznatky by mohly patřit stavební práce prováděné na pozemku, přivedení inženýrských sítí k pozemku apod.
22 Pevně spojeného se zemí.
23 Tj. co nejblíže smyslu a účelu EU DPH Směrnice.
24 Bylo by tak neúměrně obtížné sestavit konečný výčet takových správních úkonů, neboť by musel reflektovat všechny myslitelné druhy konkrétně plánovaných Konstrukcí.
25 Opět podotýkáme, že závěry činíme jen z perspektivy správních úkonů, abstrahujeme od jiných aspektů s výstavbou obvykle spojených (úprava pozemku, příprava staveniště, vybudování inženýrských sítí apod.).