K živnostenskému podnikání

Vydáno: 40 minut čtení
K živnostenskému podnikání
prof. JUDr.
Karel
Marek,
CSc.
Živnostenské podnikání je jedním ze základních druhů podnikání. V období opětovného rozvoje podnikání ho určoval mezi základní druhy podnikání obchodní zákoník, tj. zákon č. 513/1991 Sb., který prováděl i obecnou definici podnikatele a podnikání. Dnes definici podnikatele upravuje občanský zákoník, tj. zákon č. 89/2012 Sb. Živnostenské podnikání upravuje v našem právním řádu zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ze kterého dále vycházíme; novely tohoto zákona se přitom počítají v desítkách, jedná se již o více než sto novel.
1 Pojem živnosti a činnosti vyloučené ze živnostenského podnikání
Živností rozumíme oprávnění fyzických i právnických osob provozovat vymezené činnosti za určených podmínek. Jedná se o oprávnění veřejnoprávní.
V předválečném období upravoval živnosti všeobecný obchodní zákoník. Tehdy se vycházelo z toho, že podnikáním po živnostensku se rozumí podnikání za účelem získání obživy.
Na úseku živnostenského podnikání je správním úřadem živnostenský úřad. Vykonává činnost povolovací, evidenční, preventivní a kontrolní i represivní, a to v souladu se zákonem.
Živnostenské úřady vedou určené údaje v živnostenském rejstříku.
Počet živnostníků v České republice se blíží jednomu milionu osob. Každoročně pak stovky až tisíce nových živností vznikají a stovky až tisíce zanikají. Proto nadepsané téma považujeme za aktuální.
Živností je
soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem.
Živností není:
-
provozování činnosti vyhrazené zákonem státu nebo určené právnické osobě,
-
využívání výsledků duševní tvůrčí činnosti, chráněných zvláštními zákony, jejich původci nebo autory,
-
výkon kolektivní správy práva autorského a práv souvisejících s právem autorským podle zvláštního právního předpisu,
-
restaurování kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi,
-
provádění archeologických výzkumů.
Živností dále není v rozsahu zvláštních zákonů činnost fyzických osob:
-
lékařů, zubních lékařů a farmaceutů, nelékařských zdravotnických pracovníků při poskytování zdravotních služeb a přírodních léčitelů,
-
veterinárních lékařů, dalších veterinárních pracovníků včetně pracovníků veterinární asanace a osob vykonávajících odborné práce při šlechtitelské a plemenářské činnosti v chovu hospodářských zvířat,
-
advokátů, notářů a patentových zástupců a soudních exekutorů,
-
znalců a tlumočníků,
-
auditorů a daňových poradců,
-
burzovních dohodců,
-
zprostředkovatelů a rozhodců při řešení kolektivních sporů a rozhodců při rozhodování majetkových sporů,
-
úředně oprávněných zeměměřických inženýrů,
-
autorizovaných architektů a autorizovaných inženýrů činných ve výstavbě, kteří vykonávají svoji činnost jako svobodní architekti a svobodní inženýři,
-
autorizovaných inspektorů, kteří vykonávají svoji činnost jako svobodné povolání,
-
auditorů bezpečnosti pozemních komunikací,
-
zapsaných mediátorů podle zákona o mediaci.
Živností dále není:
-
činnost bank, poskytování platebních služeb, vydávání elektronických peněz, provozování platebních systémů s neodvolatelností zúčtování, směnárenská činnost, činnost pojišťoven, zajišťoven, pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí a odpovědných pojistných matematiků, penzijních fondů, penzijních společností, spořitelních a úvěrních družstev, komoditních burz, organizátorů regulovaných trhů, obchodníků s cennými papíry a jejich vázaných zástupců a činnost osob zabývajících se obhospodařováním nebo administrací investičního fondu anebo zahraničního investičního fondu a činnosti osob provádějících vypořádání obchodů s cennými papíry, č