K živnostenskému podnikání

Vydáno: 40 minut čtení
K živnostenskému podnikání
prof. JUDr.
Karel
Marek,
CSc.
Živnostenské podnikání je jedním ze základních druhů podnikání. V období opětovného rozvoje podnikání ho určoval mezi základní druhy podnikání obchodní zákoník, tj. zákon č. 513/1991 Sb., který prováděl i obecnou definici podnikatele a podnikání. Dnes definici podnikatele upravuje občanský zákoník, tj. zákon č. 89/2012 Sb. Živnostenské podnikání upravuje v našem právním řádu zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ze kterého dále vycházíme; novely tohoto zákona se přitom počítají v desítkách, jedná se již o více než sto novel.
1 Pojem živnosti a činnosti vyloučené ze živnostenského podnikání
Živností rozumíme oprávnění fyzických i právnických osob provozovat vymezené činnosti za určených podmínek. Jedná se o oprávnění veřejnoprávní.
V předválečném období upravoval živnosti všeobecný obchodní zákoník. Tehdy se vycházelo z toho, že podnikáním po živnostensku se rozumí podnikání za účelem získání obživy.
Na úseku živnostenského podnikání je správním úřadem živnostenský úřad. Vykonává činnost povolovací, evidenční, preventivní a kontrolní i represivní, a to v souladu se zákonem.
Živnostenské úřady vedou určené údaje v živnostenském rejstříku.
Počet živnostníků v České republice se blíží jednomu milionu osob. Každoročně pak stovky až tisíce nových živností vznikají a stovky až tisíce zanikají. Proto nadepsané téma považujeme za aktuální.
Živností je
soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem.
Živností není:
-
provozování činnosti vyhrazené zákonem státu nebo určené právnické osobě,
-
využívání výsledků duševní tvůrčí činnosti, chráněných zvláštními zákony, jejich původci nebo autory,
-
výkon kolektivní správy práva autorského a práv souvisejících s právem autorským podle zvláštního právního předpisu,
-
restaurování kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi,
-
provádění archeologických výzkumů.
Živností dále není v rozsahu zvláštních zákonů činnost fyzických osob:
-
lékařů, zubních lékařů a farmaceutů, nelékařských zdravotnických pracovníků při poskytování zdravotních služeb a přírodních léčitelů,
-
veterinárních lékařů, dalších veterinárních pracovníků včetně pracovníků veterinární asanace a osob vykonávajících odborné práce při šlechtitelské a plemenářské činnosti v chovu hospodářských zvířat,
-
advokátů, notářů a patentových zástupců a soudních exekutorů,
-
znalců a tlumočníků,
-
auditorů a daňových poradců,
-
burzovních dohodců,
-
zprostředkovatelů a rozhodců při řešení kolektivních sporů a rozhodců při rozhodování majetkových sporů,
-
úředně oprávněných zeměměřických inženýrů,
-
autorizovaných architektů a autorizovaných inženýrů činných ve výstavbě, kteří vykonávají svoji činnost jako svobodní architekti a svobodní inženýři,
-
autorizovaných inspektorů, kteří vykonávají svoji činnost jako svobodné povolání,
-
auditorů bezpečnosti pozemních komunikací,
-
zapsaných mediátorů podle zákona o mediaci.
Živností dále není:
-
činnost bank, poskytování platebních služeb, vydávání elektronických peněz, provozování platebních systémů s neodvolatelností zúčtování, směnárenská činnost, činnost pojišťoven, zajišťoven, pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí a odpovědných pojistných matematiků, penzijních fondů, penzijních společností, spořitelních a úvěrních družstev, komoditních burz, organizátorů regulovaných trhů, obchodníků s cennými papíry a jejich vázaných zástupců a činnost osob zabývajících se obhospodařováním nebo administrací investičního fondu anebo zahraničního investičního fondu a činnosti osob provádějících vypořádání obchodů s cennými papíry, činnosti osob provádějících přijímání a předávání pokynů nebo investičního poradenství týkající se investičních nástrojů za podmínek stanovených zvláštním zákonem a jejich vázaných zástupců, činnost ratingových agentur,
-
pořádání loterií a jiných podobných her,
-
hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem,
-
výroba elektřiny, výroba plynu, přenos elektřiny, přeprava plynu, distribuce elektřiny, distribuce plynu, uskladňování plynu, obchod s elektřinou, obchod s plynem, výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, které podléhají licenci podle zvláštního právního předpisu,
-
zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje, nejde-li o provozování odborných činností na úseku rostlinolékařské péče,
-
prodej nezpracovaných rostlinných a živočišných výrobků z vlastní drobné pěstitelské a chovatelské činnosti fyzickými osobami,
-
námořní doprava a mořský rybolov,
-
provozování dráhy a drážní dopravy,
-
vykonávání komunikační činnosti podle zvláštního právního předpisu,
-
výzkum, výroba a distribuce léčiv,
-
zacházení s návykovými látkami, přípravky je obsahujícími a s některými látkami používanými k výrobě nebo zpracování návykových látek podle zvláštního zákona,
-
činnost autorizovaných nebo akreditovaných osob v oblasti státního zkušebnictví,
-
zahraniční obchod s vojenským materiálem,
-
výkon inspekce práce,
-
provozování rozhlasového a televizního vysílání,
-
nabízení nebo poskytování služeb směřujících bezprostředně k uspokojování sexuálních potřeb,
-
zprostředkování zaměstnání,
-
provozování stanic technické kontroly,
-
výchova a vzdělávání ve školách, předškolních a školských zařízeních zařazených do rejstříku škol a školských zařízení, vzdělávání v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech a programech celoživotního vzdělávání podle zvláštního právního předpisu,
-
nakládání s vysoce nebezpečnými látkami,
-
provozování letišť, provozování obchodní letecké dopravy a leteckých prací, poskytování leteckých služeb a uskutečňování odborné přípravy v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy,
-
činnost organizací zřízených podle zvláštních právních předpisů vykonávaná v souladu s účelem, pro který byly zřízeny,
-
výkon sociálně-právní ochrany dětí právnickými a fyzickými osobami, jsou-li výkonem sociálně-právní ochrany dětí pověřeny podle zvláštního právního předpisu,
-
vyhledávání, průzkum a těžba nerostných zdrojů ze dna moří a oceánů a jeho podzemí za hranicemi pravomocí států,
-
provozování pohřebišť,
-
činnost autorizovaných obalových společností podle zvláštního právního předpisu,
-
nakládání s vysoce rizikovým a rizikovým biologickým agens a toxinem,
-
provozování zoologických zahrad na základě licence vydané Ministerstvem životního prostředí,
-
archivnictví,
-
poskytování sociálních služeb podle zvláštního právního předpisu,
-
činnost autorizovaných osob, oprávněných ověřovat dosažení odborné způsobilosti vyžadované k získání osvědčení o profesní kvalifikaci podle zvláštního zákona,
-
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor,
-
poskytování zdravotních služeb,
-
provádění odborných rostlinolékařských činností podle zvláštního právního předpisu,
-
provozování poštovních služeb a zahraničních poštovních služeb podle zvláštního právního předpisu.
Činnosti, které jsou z živnostenské právní úpravy výslovně vyloučeny, jsou upraveny jinými zákony.
Některé činnosti nemají přitom charakter podnikání a mohou tedy být provozovány bez živnostenského či jiného oprávnění, je to např. pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, pokud jejich pronajímatel poskytuje nájemcům jen základní služby. Jestliže by byl rozsah poskytovaných služeb širší, byla by i tato činnost živností.
2 Rozdělení živností
Živnosti se člení na:
-
živnosti ohlašovací
, jsou-li splněny podmínky stanovené živnostenským zákonem, postačuje jejich ohlášení příslušnému úřadu,
-
živnosti koncesované
, jsou-li splněny podmínky stanovené živnostenským zákonem, postačuje podání žádosti o koncesi příslušnému úřadu.
Podnikatel (živnostník) může mít více živnostenských oprávnění, může však mít i oprávnění, které zahrnuje více oborů činností.
Živnosti ohlašovací
Živnost lze provozovat již na základě ohlášení.
Živnostenský úřad po ohlášení živnosti ověří, zda byly splněny podmínky určené živnostenským zákonem. Jestliže by podmínky nebyly splněny, vyzve živnostenský úřad ohlašovatele ve lhůtě stanovené živnostenským zákonem k odstranění závad. Ve výzvě stanoví přiměřenou lhůtu k odstranění závad, nejméně však 15 dnů. Jsou-li k tomu závažné důvody, může živnostenský úřad na žádost podnikatele prodloužit lhůtu i opakovaně. Po dobu lhůty uvedené ve výzvě neběží lhůta pro provedení zápisu do živnostenského rejstříku a vydání výpisu. Odstraní-li ohlašovatel závady ve stanovené lhůtě nebo ve lhůtě prodloužené, považuje se ohlášení od počátku za bezvadné.
Neodstraní-li ohlašovatel závady
ve stanovené nebo prodloužené lhůtě,
živnostenský úřad zahájí řízení a rozhodne o tom, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo.
Ohlašovací živnosti jsou:
-
řemeslné,
-
vázané,
-
volná
(s 80 obory činností).
U živností řemeslných
prokazuje ohlašovatel svoji odbornou způsobilost způsobem stanoveným živnostenským zákonem, např. ji může prokázat:
-
výučním listem v příslušném oboru vzdělání nebo jiným dokladem o řádném ukončení učebního poměru v příslušném oboru vzdělání,
-
vysvědčením o ukončení studijního oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou,
-
vysvědčením o maturitní zkoušce v oboru střední odborné školy nebo středního odborného učiliště nebo gymnázia s předměty odborné přípravy v příslušném oboru,
-
diplomem nebo jiným dokladem o řádném ukončení vysokoškolského vzdělání v příslušné oblasti studijních programů a studijních oborů,
-
uznáním odborné kvalifikace, vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace,
-
získáním všech profesních kvalifikací tak, jak jsou pro odpovídající povolání stanoveny v Národní soustavě kvalifikací.
Občan České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie může prokázat odbornou způsobilost též doklady o odborné kvalifikaci, které osvědčují, že předmětnou činnost vykonával v jiném členském státě Evropské unie, a to za podmínek uvedených v živnostenském zákoně.
U řemeslných živností mohou být doklady prokazující odbornou způsobilost nahrazeny doklady o:
-
řádném ukončení středního vzdělání s výučním listem v příbuzném oboru vzdělání a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru,
-
řádném ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou v příbuzném oboru vzdělání a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru,
-
řádném ukončení vyššího odborného vzdělání v příbuzném oboru vzdělání a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru,
-
řádném ukončení vysokoškolského vzdělání v příslušné příbuzné oblasti studijních programů a studijních oborů,
-
řádném ukončení rekvalifikace pro příslušnou pracovní činnost, vydaným zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru, nebo
-
vykonání šestileté praxe v oboru.
Podnikatel, který je fyzickou osobou a nesplňuje zvláštní podmínky provozování živnosti (odbornou nebo jinou způsobilost) a podnikatel, který je právnickou osobou, je povinen ustanovit odpovědného zástupce, který musí splňovat všeobecné i zvláštní podmínky provozování živnosti stanovené živnostenským zákonem.
U živností vázaných
prokazuje ohlašovatel svoji odbornou způsobilost doklady stanovenými v příloze č. 2 k živnostenskému zákonu nebo podle zvláštních právních předpisů uvedených v této příloze.
Je-li provozování živnosti vázáno na doklad vydaný zvláštním orgánem podle zvláštního právního předpisu, je rozsah živnostenského oprávnění vymezen uvedeným dokladem.
K provozování živnosti volné
postačí, splňuje-li ohlašovatel všeobecné podmínky provozování živnosti. Odborná způsobilost není živnostenským zákonem stanovena.
Obsahové náplně živností jsou uvedeny v přílohách živnostenského zákona. Přílohy jsou pro živnosti řemeslné, vázané, živnost volnou, ale i pro živnosti koncesované.
Živnosti koncesované
Osoba, která hodlá provozovat koncesovanou živnost, podá žádost o vydání
koncese
u živnostenského úřadu.
U těchto živností
vzniká živnostenské oprávnění udělením
koncese
– povolení
. Koncesované živnosti jsou takové, které zásadně kladou vyšší nároky na prokázání zvláštních podmínek provozování živnosti, resp. zajištění bezpečnosti (např. výroba výbušnin, zbraní a střeliva).
Není přitom právní nárok na udělení
koncese
.
Žadatel o koncesi musí splnit odbornou způsobilost, která je stanovena přílohou č. 3 k živnostenskému zákonu nebo je upravena zvláštními právními předpisy uvedenými v této příloze. Jsou-li pro provozování živnosti stanoveny podmínky odborné nebo jiné způsobilosti, k žádosti o koncesi přiloží:
-
fyzická osoba doklad prokazující její odbornou a jinou způsobilost, popřípadě doklad prokazující odbornou a jinou způsobilost odpovědného zástupce,
-
právnická osoba doklad prokazující odbornou a jinou způsobilost odpovědného zástupce.
Občan České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie může prokázat odbornou způsobilost dokladem o uznání odborné kvalifikace vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace.
Žadatel v žádosti o koncesi je povinen uvést též údaje podle zvláštních předpisů a doložit je doklady, které jsou nezbytné k zaujetí stanoviska příslušného orgánu státní správy podle živnostenského zákona.
3 Provozování živnosti
Živnost může být provozována fyzickou nebo právnickou osobou, a to tuzemskou i zahraniční.
U ohlašovací živnosti, při slnění zákonných podmínek postačuje jen ohlášení. Na provozování této živnosti je právní nárok.
Oprávnění provozovat živnost
vzniká s výjimkou osob zapisovaných do veřejného rejstříku právnickým osobám již zapsaným do obchodního rejstříku, právnickým osobám, které se do obchodního rejstříku nezapisují, a fyzickým osobám
u ohlašovacích živností
dnem ohlášení, (to však neplatí v případech, kdy podání není bez vady),
u koncesovaných živností
dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení
koncese
(to však také neplatí v případech, kdy žádost není bez vady).
Jde-li o provozování živnosti právnickou osobou, pak je třeba ke vzniku živnosti zápisu do veřejného rejstříku (obchodního rejstříku, rejstříku obecně prospěšných společností, nadačního rejstříku, spolkového rejstříku, rejstříku ústavů, rejstříku společenství vlastníků jednotek).
Fyzická osoba, která nemá bydliště na území České republiky, nebo právnická osoba, která nemá sídlo na území České republiky („zahraniční osoba“), může na území České republiky provozovat živnost za stejných podmínek a ve stejném rozsahu jako česká osoba, pokud z tohoto nebo zvláštního zákona nevyplývá něco jiného. Pro účely tohoto zákona se za českou osobu považuje fyzická osoba s bydlištěm nebo právnická osoba se sídlem na území České republiky. Bydlištěm na území České republiky se pro účely tohoto zákona rozumí místo trvalého pobytu na jejím území.
Pokud ze zákona vyplývá povinnost předložit doklad potvrzující určité skutečnosti, rozumí se tím předložení dokladu včetně jeho překladu do českého jazyka provedeného tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků, pokud tento doklad nebyl vydán v českém jazyce. Pravost podpisu a otisku razítka na originálech předkládaných dokladů, které byly vydány v zahraničí, musí být ověřena.
Požadavek na provedení překladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků a požadavek na ověření pravosti podpisu a otisku razítka se nevztahuje na doklady předložené státním příslušníkem členského státu Evropské unie nebo právnickou osobou se sídlem, ústřední správou nebo hlavním místem své podnikatelské činnosti v členském státu Evropské unie, nejsou-li pochybnosti o správnosti překladu, popřípadě o pravosti podpisu nebo otisku razítka.
Zahraniční fyzická osoba, která hodlá na území České republiky provozovat živnost a která má podle zvláštního zákona povinnost mít pro pobyt na území České republiky povolení, musí k ohlášení živnosti a k žádosti o koncesi doložit doklad prokazující udělení víza k pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu. Povinnost doložit doklad se nevztahuje na zahraniční fyzickou osobu, která hodlá na území České republiky provozovat živnost prostřednictvím organizační složky svého obchodního závodu.
Fyzická osoba, jíž byl udělen azyl nebo doplňková ochrana, a její rodinní příslušníci mohou provozovat živnost za stejných podmínek jako občan České republiky.
4 Podmínky pro provozování živnosti
Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami
, pokud tento zákon nestanoví jinak, jsou:
-
plná svéprávnost
, kterou lze nahradit přivolením soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilého k samostatnému provozování podnikatelské činnosti, a
-
bezúhonnost.
Za bezúhonnou se pro účely živnostenského zákona nepovažuje osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže byl tento trestný čin spáchán v souvislosti s podnikáním, anebo s předmětem podnikání, o který žádá nebo který ohlašuje, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena.
Bezúhonnost se prokazuje u občanů České republiky výpisem z evidence Rejstříku trestů a u osob, které jsou občany jiného členského státu Evropské unie, doklady podle speciálních ustanovení živnostenského zákona. U osob, které nejsou občany České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie, se bezúhonnost prokazuje doklady podle speciálních ustanovení živnostenského zákona a výpisem z evidence Rejstříku trestů, nejedná-li se o osoby, které mají na území České republiky povolen trvalý pobyt; ty prokazují bezúhonnost stejně jako občané České republiky. Živnostenský úřad je oprávněn si vyžádat výpis z evidence Rejstříku trestů podle zvláštního právního předpisu. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Pro účely posouzení bezúhonnosti je živnostenský úřad oprávněn vyžádat si od soudu opis pravomocného rozhodnutí. Pokud rozhodnutí neobsahuje skutečnosti rozhodné pro posouzení bezúhonnosti, je živnostenský úřad oprávněn nahlížet do těch částí trestního spisu, které tyto skutečnosti obsahují.
Zvláštními podmínkami provozování živnosti
jsou odborná nebo jiná způsobilost, pokud je živnostenský zákon nebo zvláštní předpisy vyžadují.
V případě změny nebo doplnění požadavků na odbornou způsobilost po vzniku živnostenského oprávnění se nepožaduje prokázání praxe u podnikatele, kterému trvá živnostenské oprávnění pro provozování dotčené živnosti, a u osoby, která vykonává funkci odpovědného zástupce pro dotčenou živnost, jestliže ji vykonávala již před touto změnou.
Nelze-li odbornou nebo jinou způsobilost prokázat dokladem vydaným jedné fyzické osobě, lze odbornou způsobilost prokázat dokladem vydaným podnikateli příslušným odborným orgánem v souladu se zvláštními předpisy.
Pokud je v rámci odborné způsobilosti vyžadována praxe v oboru, rozumí se jí pro účely živnostenského zákona výkon odborných činností náležejících do oboru nebo příbuzného oboru živnosti osobou samostatně výdělečně činnou v oboru nebo v příbuzném oboru na základě příslušného oprávnění k podnikatelské činnosti, osobou pověřenou vedením závodu nebo organizační složky závodu, odpovědným zástupcem, osobou bezprostředně odpovědnou za řízení činnosti, která je předmětem živnosti, nebo osobou vykonávající samostatné odborné práce odpovídající oboru živnosti v pracovněprávním vztahu, služebním, členském nebo obdobném poměru. Za příbuzné obory se považují obory, které užívají stejných nebo podobných pracovních postupů a odborných znalostí.
Odbornou způsobilost může občan České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie prokázat též doklady o odborné kvalifikaci, které osvědčují, že předmětnou činnost vykonával v jiném členském státě Evropské unie za určených podmínek, pokud tak stanoví zákon u řemeslných živností uvedených v příloze č. 1 k živnostenskému zákonu nebo u jednotlivých vázaných nebo koncesovaných živností přílohy č. 2 nebo 3 k živnostenskému zákonu, při posuzování odborné způsobilosti se použije zákon o uznávání odborné kvalifikace.
Podnikatel je povinen zajistit výkon činností, které jsou obsahem živností uvedených v příloze č. 5 k tomuto zákonu, pouze fyzickými osobami splňujícími požadavky odborné způsobilosti, které jsou v této příloze stanoveny. Zvláštní právní předpisy stanovující odbornou způsobilost fyzických osob pro výkon určité živnosti nejsou tímto ustanovením dotčeny. Podnikatel vede o osobách splňujících podmínky odborné způsobilosti evidenci a uchovává kopie dokladů prokazujících tuto způsobilost minimálně 3 roky ode dne ukončení výkonu činností těmito osobami; přitom je povinen dodržovat povinnosti stanovené zvláštním právním předpisem.
5 Druhy živností podle předmětu činnosti
Živnosti bývají podle předmětu živnosti členěny na:
-
výrobní,
-
obchodní,
-
poskytující služby.
Při tomto členění je však třeba vidět, že i držitel živnostenského oprávnění k výrobě má právo v rámci živnostenského oprávnění výrobky např. i prodávat, opravovat, může zboží i pronajímat a uzavírat i leasingové smlouvy, zůstane-li zachována povaha živnosti. Podnikatel má dále právo vyrábět a potiskovat obaly, etikety a jiné pomocné prostředky umožňující prodej výrobků, které vyrábí a provádět montáž, seřízení a údržbu výrobků.
Nákup, prodej, zprostředkování prodeje a pronájem cizích výrobků, pokud jsou stejného druhu jako výrobky vlastní výroby, může být prováděn jen v rozsahu, při kterém zůstane zachována povaha výrobní živnosti.
Podnikatelé provozující obchodní živnosti jsou oprávněni, zůstane-li zachována povaha živnosti, také provádět i zprostředkování koupě a prodeje zboží v jednotlivých případech, provádět drobné úpravy, jimiž se zboží přizpůsobuje potřebám kupujícího na jeho žádost (pokud není zboží chráněno některým z práv duševního vlastnictví), pronajímat zboží, provádět montáž zboží dodaného zákazníkovi a provádět výměnu vadných součástí u dodaného zboží pokud může být provedena jednoduchými operacemi bez zvláštních odborných znalostí.
K živnostem poskytujícím služby patří např. i poskytování oprav a údržby věcí, provádění přepravy osob nebo věcí (vč. skladování), poskytování ubytování, hostinská činnost, provozování zastaváren atd., zůstane-li zachována povaha živnosti. Podnikatel oprávněný k přepravě osob a zboží může vykonávat činnosti související se zajištěním bezpečnosti a pohodlí cestujících, překládat, skladovat a balit zásilky, provozovat úschovu a poskytovat pohostinství v dopravních prostředcích.
Podnikatel je rovněž oprávněn provádět servis dodaného zboží za předpokladu, že k tomu použije odborně způsobilých osob.
Vyžadují-li činnosti koncesi, může je podnikatel provádět, jen pokud koncesi má.
Jak vidíme, vymezení živností podle předmětu činnosti není a ani nemůže být ostré. Podnikatel přitom zajišťuje i činnosti související s předmětem živnosti při zachování její povahy.
6 Vznik živnostenského oprávnění
Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá provozovat
ohlašovací živnost
, je povinna to ohlásit živnostenskému úřadu.
Fyzická osoba v ohlášení uvede:
-
jméno a příjmení, popřípadě obchodní firmu, státní občanství, bydliště (název obce, její části, název ulice, číslo popisné nebo evidenční, popřípadě orientační číslo, poštovní směrovací číslo), rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození, místo narození (obec, okres, stát) a rodné příjmení,
-
u odpovědného zástupce, provozuje-li živnost prostřednictvím jeho osoby, uvede tyto údaje obdobně,
-
zahraniční fyzická osoba jméno, příjmení, popřípadě obchodní firmu, rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození, dále bydliště mimo území České republiky, místo pobytu v České republice (pokud byl povolen), označení a umístění organizační složky závodu v České republice (název obce, její části, název ulice, číslo popisné nebo evidenční, popřípadě orientační číslo, poštovní směrovací číslo) a údaje stanovené tímto zákonem týkající se vedoucího organizační složky závodu. Je-li odpovědným zástupcem nebo vedoucím organizační složky závodu osoba s bydlištěm mimo území České republiky, uvede též místo jejího pobytu v České republice, pokud mu byl pobyt povolen a další stanovené údaje.
Právnická osoba v ohlášení uvede:
-
obchodní firmu nebo název, sídlo (název obce, její části, název ulice, číslo popisné nebo evidenční, popřípadě orientační číslo, poštovní směrovací číslo), u fyzické osoby nebo u fyzických osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho členy anebo osobou oprávněnou zastupovat právnickou osobu, která je statutárním orgánem, jméno, příjmení, rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození, bydliště nebo adresu pobytu na území České republiky, pokud byl povolen, a u právnické osoby, která je jejím statutárním orgánem, obchodní firmu nebo název, sídlo (název obce, její části, název ulice, číslo popisné nebo evidenční, popřípadě orientační číslo, poštovní směrovací číslo) a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,
-
u odpovědného zástupce údaje o jeho osobě (jméno a příjmení, popřípadě obchodní firmu), státní občanství, bydliště (název obce, její části, název ulice, číslo popisné nebo evidenční, popřípadě orientační číslo, poštovní směrovací číslo), rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození, místo narození (obec, okres, stát) a rodné příjmení, provozuje-li živnost prostřednictvím jeho osoby,
-
označení a umístění organizační složky závodu v České republice a údaje stanovené tímto zákonem týkající se vedoucího organizační složky závodu (s výjimkou rodného příjmení a údaje o místu narození), jde-li o zahraniční právnickou osobu. Je-li odpovědným zástupcem nebo vedoucím organizační složky závodu osoba s bydlištěm mimo území České republiky, uvede též místo jejího pobytu v České republice, pokud mu byl pobyt povolen,
-
identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,
-
předmět podnikání, případně další doplňující údaje vztahující se k rozsahu živnostenského oprávnění,
-
provozovnu nebo provozovny, ve kterých bude provozování živnosti zahájeno bezprostředně po vzniku živnostenského oprávnění, s výjimkou mobilních provozoven a automatů,
-
titul nebo vědeckou hodnost osob, pokud je budou při provozování živnosti používat.
Ohlašovatel je povinen vymezit předmět podnikání uvedený v ohlášení s dostatečnou určitostí a jednoznačností. U ohlášení živnosti volné ohlašovatel uvede obory činností, které bude v rámci svého podnikání vykonávat. Předmět podnikání živnosti volné musí být ohlášen v souladu s názvem oboru činnosti uvedeným v příloze č. 4 k živnostenskému zákonu. Předmět podnikání živnosti řemeslné a vázané musí být ohlášen v souladu s přílohami č. 1 a 2 k živnostenskému zákonu v úplném nebo částečném rozsahu.
Uváděné údaje není ohlašovatel povinen uvést v případě, že tyto údaje jsou již evidovány v živnostenském rejstříku, s výjimkou jeho identifikačních údajů.
Fyzická osoba může společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi na živnostenském úřadu též:
-
podat přihlášku k registraci nebo oznámení určené správci daně za předpokladu, že nemá zákonem uloženu povinnost podávat tato podání správci daně v elektronické podobě,
-
oznámit zahájení samostatné výdělečné činnosti podle zákona upravujícího organizaci a provádění sociálního zabezpečení,
-
podat přihlášku k důchodovému pojištění,
-
podat přihlášku k nemocenskému pojištění,
-
oznámit vznik volného pracovního místa nebo jeho obsazení,
Právnická osoba může společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi na živnostenském úřadu též:
-
podat přihlášku k registraci nebo oznámení určené správci daně za předpokladu, že nemá zákonem uloženu povinnost podávat tato podání správci daně v elektronické podobě,
-
oznámit vznik volného pracovního místa nebo jeho obsazení.
Ohlášení živnosti nebo žádost o koncesi se předkládají na tiskopise vydaném Ministerstvem průmyslu a obchodu. Údaje určené správci daně se podávají na tiskopise vydaném Ministerstvem financí.
Podnikatel je přitom povinen živnostenskému úřadu oznámit všechny změny, které se týkají předaných údajů a dokladů vyjma údajů zjistitelných ze základních registrů a dokladů, pokud tyto doklady byly již připojeny k některému z ohlášení, k některé žádosti o koncesi nebo k oznámení změny a pokud skutečnosti, které tyto doklady osvědčují, zůstaly beze změny. Předkládané doklady nesmí být starší než 3 měsíce.
U koncesovaných živností žádá o vydání
koncese
fyzická i právnická osoba živnostenský úřad. Žádost se podává na předepsaném tiskopisu. Živnostenský úřad zde vydává rozhodnutí o udělení
koncese
. V něm uvede podmínky provozování živnosti, pokud to tento zákon stanoví.
Živnostenské oprávnění zaniká:
a)
smrtí podnikatele, nejde-li o určené případy podle tohoto zákona, a to při pokračování v provozování živnosti při úmrtí podnikatele,
b)
zánikem právnické osoby, nejde-li o přeměnu subjektu,
c)
uplynutím doby, pokud bylo živnostenské oprávnění omezeno na dobu určitou,
d)
výmazem zahraniční osoby povinně zapsané v obchodním rejstříku nebo jejího předmětu podnikání z veřejného rejstříku,
e)
stanoví-li tak zvláštní právní předpis,
f)
rozhodnutím živnostenského úřadu o zrušení živnostenského oprávnění.
Živnostenské oprávnění živnostenský úřad zruší jestliže:
a)
podnikatel již nesplňuje všeobecné podmínky provozování živnosti,
b)
nastanou překážky podle tohoto zákona,
c)
podnikatel o to požádá, nebo
d)
podnikatel neprokáže právní důvod užívání prostor podle tohoto zákona.
Dále může živnostenský úřad podnikateli zrušit živnostenské oprávnění, jestliže podnikatel neprovozuje živnost po dobu delší než 4 roky; to neplatí, pokud podnikatel oznámil přerušení provozování živnosti. Dále může též pozastavit či zrušit živnostenské oprávnění, jestliže podnikatel závažným způsobem porušil nebo porušuje podmínky stanovené rozhodnutím o udělení
koncese
, tímto zákonem nebo zvláštními právními předpisy, dále na základě návrhu orgánu státní správy vydávajícího stanovisko a návrhu příslušné správy sociálního zabezpečení. Doba pozastavení provozování živnosti, po kterou nelze živnost provozovat nesmí být delší než 1 rok.
7 Provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce
Podnikatel je oprávněn provozovat živnost prostřednictvím odpovědného zástupce.
Odpovědný zástupce je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů a je k podnikateli ve smluvním vztahu. Nikdo nemůže být ustanoven do funkce odpovědného zástupce pro více než čtyři podnikatele.
Odpovědný zástupce musí splňovat všeobecné i zvláštní podmínky provozování živnosti
stanovené tímto zákonem.
Odpovědným zástupcem nemůže být osoba, u které trvá překážka provozování živnosti. Odpovědným zástupcem v oboru nebo příbuzném oboru živnosti nemůže být ani osoba, které bylo zrušeno živnostenské oprávnění z důvodu překážky provozování živnosti, a to po dobu jednoho roku od právní moci rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění; to neplatí, bylo-li živnostenské oprávnění zrušeno z důvodu, že živnost nebyla provozována po dobu delší než 4 roky. Odpovědným zástupcem právnické osoby nemůže být člen dozorčí rady či jiného kontrolního orgánu této právnické osoby.
Odpovědného zástupce je povinen ustanovit:
-
podnikatel, který je fyzickou osobou a nesplňuje zvláštní podmínky provozování živnosti,
-
podnikatel, který je právnickou osobou, pro živnosti vyžadující splnění zvláštních podmínek provozování živnosti. Do funkce odpovědného zástupce ustanoví česká právnická osoba osobu, která je jejím statutárním orgánem nebo jeho členem a která splňuje podmínky pro výkon funkce odpovědného zástupce podle tohoto zákona. Zahraniční právnická osoba ustanoví do funkce odpovědného zástupce vedoucího organizační složky závodu umístěné na území České republiky, který splňuje podmínky pro výkon funkce odpovědného zástupce podle tohoto zákona. Nelze-li odpovědného zástupce ustanovit z uvedených osob, ustanovuje podnikatel odpovědného zástupce z jiných osob.
Ustanovení odpovědného zástupce pro živnost ohlašovací i ukončení výkonu jeho funkce je podnikatel povinen oznámit živnostenskému úřadu do 15 dnů ode dne, kdy uvedená skutečnost nastala. Oznámí-li ukončení výkonu funkce sám odpovědný zástupce, musí současně prokázat, že o ukončení výkonu své funkce informoval předem písemně podnikatele. Nelze-li určit den ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce podle oznámení podnikatele, končí výkon funkce odpovědného zástupce dnem doručení oznámení odpovědného zástupce živnostenskému úřadu. Uvedl-li odpovědný zástupce ve svém oznámení jako den ukončení výkonu své funkce den pozdější, končí výkon jeho funkce tímto dnem.
Odpovědný zástupce pro živnost ohlašovací může vykonávat svoji funkci ode dne ustanovení, splňuje-li podmínky vyžadované živnostenským zákonem.
Ustanovení odpovědného zástupce pro živnost koncesovanou předloží podnikatel ke schválení živnostenskému úřadu. Ustanovení nabývá účinnosti dnem, kdy rozhodnutí o schválení nabylo právní moci. Ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce podnikatel oznámí živnostenskému úřadu do 15 dnů od ukončení výkonu funkce. Oznámí-li ukončení výkonu funkce sám odpovědný zástupce, musí současně prokázat, že o ukončení výkonu své funkce informoval předem písemně podnikatele. Nelze-li určit den ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce podle oznámení podnikatele, končí výkon funkce odpovědného zástupce dnem doručení oznámení odpovědného zástupce živnostenskému úřadu. Uvedl-li odpovědný zástupce ve svém oznámení jako den ukončení výkonu své funkce den pozdější, končí výkon jeho funkce tímto dnem.
Přestane-li odpovědný zástupce vykonávat funkci nebo nesplňuje-li podmínky, musí podnikatel nejpozději do 15 dnů ustanovit nového odpovědného zástupce. To neplatí, je-li provozování živnosti pozastaveno nebo oznámí-li podnikatel živnostenskému úřadu, že provozování živnosti je dočasně přerušeno.
Podnikatel může ustanovit odpovědného zástupce i v případech, kdy to živnostenský zákon nevyžaduje.
Pokud podnikatelem ustanovený odpovědný zástupce přestal vykonávat funkci nebo přestal splňovat zákonem stanovené požadavky, může podnikatel provozovat živnost bez odpovědného zástupce jen v případě, že tak stanoví jiný právní předpis, a za podmínek jím stanovených. Živnostenský úřad zapíše do živnostenského rejstříku ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce a uvede, že živnost je dočasně provozována bez odpovědného zástupce.
Pokud zvláštní právní předpis stanoví podmínky provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce odlišně, ustanovení živnostenského zákona se nepoužijí.
Podnikatel, který provozuje živnost prostřednictvím odpovědného zástupce, je povinen zajistit jeho účast při provozování živnosti v potřebném rozsahu.
8 Povinnosti podnikatele při provozování živnosti
Podnikatel je povinen viditelně označit obchodní firmou, popřípadě názvem, nebo jménem a příjmením a identifikačním číslem osoby, bylo-li přiděleno, objekt, v němž má sídlo, liší-li se od bydliště, a zahraniční osoba organizační složku závodu, pokud ji zřizuje. Podnikatel je povinen na žádost živnostenského úřadu prokázat právní důvod pro užívání prostor, v nichž má na území České republiky sídlo a zahraniční osoba organizační složku závodu. Podnikatel nemusí prokazovat právní důvod pro užívání prostor, v nichž má v České republice umístěno sídlo, má-li sídlo totožné se svým bydlištěm, s výjimkou případů, že bydliště je na adrese sídla ohlašovny, zvláštní matriky nebo na adrese sídla správního orgánu, který úředně zrušil údaj o místu hlášeného pobytu na území České republiky.
Podnikatel je povinen prokázat kontrolnímu orgánu na jeho žádost a v jím stanovené lhůtě způsob nabytí prodávaného zboží nebo materiálu používaného k poskytování služeb.
Podnikatel je povinen, jde-li o nákup použitého zboží nebo zboží bez dokladu nabytí, kulturních památek nebo předmětů kulturní hodnoty, přijímání tohoto zboží do zástavy nebo zprostředkování jeho nákupu či přijetí do zástavy, před uzavřením smluvního vztahu identifikovat jeho účastníky podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a předmět smluvního vztahu, vést evidenci o těchto skutečnostech, a to včetně data uzavření tohoto smluvního vztahu. Tato evidence musí být přístupná v provozovně, v níž dochází k identifikaci a kde se toto zboží nachází.
Podnikatel je povinen zajistit, aby v provozovně určené pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům byla v prodejní nebo provozní době určené pro styk se spotřebiteli přítomna osoba splňující podmínku znalosti českého jazyka nebo slovenského jazyka.
Podnikatel odpovídá za to, že jeho zaměstnanci prokázali splnění podmínky bezúhonnosti, pokud tento zákon nebo zvláštní právní předpis podmínku bezúhonnosti zaměstnanců vyžaduje.
Podnikatel a fyzické osoby provozující činnost, která je předmětem živnosti, osoby jednající jejich jménem a odpovědný zástupce jsou povinni zaměstnancům živnostenského úřadu prokázat totožnost.
Po dobu oznámeného přerušení (povinnost oznamovat odpadla) provozování živnosti se na podnikatele vztahují povinnosti uložené tímto zákonem, kromě povinnosti označení objektu, v němž má sídlo nebo organizační složku závodu a povinností stanovené živnostenským zákonem.
Podnikatel je povinen předem písemně oznámit pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou bylo provozování živnosti přerušeno.
Podnikatel je povinen vydat na žádost zákazníka doklady o prodeji zboží a o poskytnutí služby. Údaje uvedené na dokladu jsou uvedeny v živnostenském zákoně.
Podnikatel je povinen na žádost živnostenského úřadu sdělit, zda živnost provozuje, a doložit doklady prokazující provozování živnosti.
Podnikatel je povinen nejpozději ke dni ukončení činnosti v provozovně oznámit živnostenskému úřadu, na jaké adrese lze vypořádat jeho případné závazky. Podnikatel je povinen ohlásit i každou změnu adresy po dobu čtyř let ode dne ukončení činnosti v provozovně. Adresou pro vypořádání závazků nemůže být adresa bydliště podnikatele, jedná-li se o adresu sídla ohlašovny, zvláštní matriky nebo adresu sídla správního orgánu, to neplatí, pokud podnikatel prokáže právní důvod pro užívání prostor na těchto adresách.
Podnikatel odpovídá za to, že jeho zaměstnanci splňují způsobilost pro výkon povolání stanovenou zvláštními právními předpisy, znalost bezpečnostních předpisů a předpisů upravujících ochranu veřejného zdraví. Vyžaduje-li to povaha práce nebo jiné činnosti, odpovídá i za to, že se zaměstnanci opakovaně účastní prohlídek podle zvláštních právních předpisů.
Podnikatel, který připravuje mládež na povolání, je povinen řídit se zvláštními právními předpisy.
9 Provozovny
Provozovnou se pro účely živnostenského zákona rozumí prostor, v němž je živnost provozována. Za provozovnu se považuje i automat nebo obdobné zařízení sloužící k prodeji zboží nebo poskytování služeb a mobilní provozovna.
Mobilní provozovna je provozovna, která je přemístitelná a není umístěna na jednom místě po dobu delší než tři měsíce.
Živnost může být provozována ve více provozovnách, pokud podnikatel má právní důvod pro jejich užívání. Na žádost živnostenského úřadu je podnikatel povinen prokázat právní důvod pro užívání provozovny; to neplatí pro mobilní provozovny a automaty. U mobilních provozoven je podnikatel povinen na žádost živnostenského úřadu prokázat oprávněnost umístění provozovny. Je-li provozovny umístěna v bytě a není-li podnikatel vlastníkem tohoto bytu, může v něm provozovat živnost pouze se souhlasem vlastníka. Podnikatel je povinen zahájení a ukončení provozován živnosti v provozovně oznámit předem živnostenskému úřadu; to neplatí pro zahájení provozování živnosti v provozovně, která je uvedena v ohlášení živnosti nebo v žádosti o koncesi a pro automaty a mobilní provozovny. V oznámení podnikatel uvede:
-
obchodní firmu nebo název nebo jméno a příjmení,
-
identifikační číslo osoby,
-
adresu provozovny a předmět podnikání v této provozovně, u živnosti volné obor činnosti,
-
datum zahájení (ukončení) provozování živnosti v provozovně.
Podnikatel je povinen zajistit, aby provozovna byla způsobilá pro provozování živnosti podle zvláštních právních předpisů (tj. zejména stavebně způsobilá). Pro každou provozovnu musí být ustanovena osoba odpovědná za činnost provozovny; to neplatí pro automaty.
Provozovna musí být trvale a zvenčí viditelně označena obchodní firmou nebo názvem nebo jménem a příjmením podnikatele a jeho identifikačním číslem osoby. Mobilní provozovna a automat musí být dále označeny údajem o sídle nebo adrese, na které je umístěna organizační složka zahraniční osoby.
Provozovna určená pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům musí být trvale a zvenčí viditelně označena také:
-
jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny, s výjimkou automatů,
-
prodejní nebo provozní dobou určenou pro styk se spotřebiteli, nejedná-li se o mobilní provozovnu nebo automat,
-
kategorií a třídou u ubytovacího zařízení poskytujícího přechodné ubytování.
Při uzavření provozovny je podnikatel povinen, nebrání-li tomu závažné důvody, předem na vhodném a zvenčí viditelném místě označit počátek a konec uzavření, s výjimkou mobilních provozoven a automatů.
Podnikatel může prodávat zboží nebo poskytovat služby, pokud prodej zboží nebo poskytování služeb nevyžaduje koncesi, pomocí automatů obsluhovaných spotřebitelem. Prodej zboží nebo poskytování služeb pomocí automatů nesmí umožnit získat určité druhy zboží osobám chráněným zvláštními právními předpisy.
Právní úprava živnostenského podnikání chce zabránit tomu, aby podnikaly osoby, které by narušovaly vztahy živnostníků mezi sebou a s jinými osobami.
Je však současně dostatečně liberální a umožňuje široký rozvoj této podnikatelské činnosti.
Není však přitom pro živnostenské podnikání možné, aby bylo „na živnostenský list“ sjednáváno provádění práce, která by byla typická pro pracovněprávní vztahy a probíhala na místě určené zaměstnavatelem, výhradně podle jeho pokynů s plněním jen pro jeho osobu (typicky činnost pokladní v marketu).
Doporučená literatura
BAIERI, P.
Vybrané kapitoly obchodního a živnostenského práva
. Trivis Praha 2010, 121 s.
HORZINKOVÁ, E.
Živnostenský zákon a předpisy související s komentářem.
13. vydání, Linde Praha 2013, 328 s.
SALACHOVÁ, B.
Právo v podnikání.
2. vydání, KEY Publishing 2012, 124 s.
ŠIŠKEOVÁ S.
Přehled judikatury z oblasti živnostenského podnikání.
Wolters Kluwer Praha, 2010, 184 s.