Celní kontroly - celní hodnota, 2. část

Vydáno: 24 minut čtení

V první části článku vztahujícímu se ke kontrolám správnosti deklarované celní hodnoty jsme si uvedli základní pravidla pro určení celní hodnoty při propuštění zboží do celního režimu volný oběh. U tohoto celního režimu je celní hodnota základem pro vyměření dovozních cel, a proto je ověřování jejího správného určení součástí i prováděných kontrol po propuštění zboží. Dosud jsme uváděli zejména náklady, které mají vstoupit do celní hodnoty zboží. Dnes si naopak uvedeme i náklady, které, pokud jsou odlišeny od ceny skutečně hrazené zahraničnímu prodávajícímu, do základu pro vyměření cla nevstupují. Zaměříme se i na judikaturu v oblasti celní hodnoty.

Celní kontroly – celní hodnota (2. část)
Ing.
Lenka
Sabelová
S ohledem na skutečnost, že v České republice platí, že pokud je dovozcem osoba registrovaná k dani z přidané hodnoty, a této osobě je propouštěno zboží do režimu volného oběhu, nejsou celní orgány správci daně z přidané hodnoty při dovozu, je určitě vhodné vysvětlit vliv celní hodnoty na základ daně z přidané hodnoty při dovozu. V praxi se neustále setkávám s tím, že zejména účetní, které jsou odpovědné za správné vyčíslení základu a následně částky daně z přidané hodnoty při dovozu, si nejsou schopny správně základ daně při dovozu spočítat.
Tento článek rovněž nastíní varianty, jak je třeba postupovat, pokud se zjistí, že při propuštění zboží do režimu volného oběhu nebyla celní hodnota správně deklarována.
Článek 33 celního kodexu uvádí, že pokud jsou odlišeny od ceny skutečně placené, nebo ceny, která má být za zboží zaplacena, nezahrnují se do celní hodnoty tyto náklady:
-
náklady na dopravu zboží po jeho příchodu na místo, kde vstoupilo na celní území Společenství,
-
náklady na konstrukční práce, stavbu, instalaci, údržbu nebo technickou pomoc vynaložené po dovozu na dovezené zboží, jako například průmyslová zařízení, stroje a vybavení,
-
úroky z finančního ujednání uzavřeného kupujícím a vztahující se na nákup dováženého zboží, bez ohledu na to, zda úvěr poskytuje prodávající nebo jiná osoba, jestliže poskytnutí úvěru bylo uzavřeno písemně a jestliže kupující může prokázat, bude-li o to požádán, že:
1)
zboží je prodáváno za cenu prohlašovanou jakožto cenu, která byla nebo má být skutečně zaplacena, a
2)
požadovaná úroková sazba nepřevyšuje obvyklou úrokovou sazbu uplatňovanou v dané zemi při podrobných operacích v okamžiku, kdy k finanční úhradě dochází,
-
poplatky za právo reprodukovat dovezené zboží ve Společenství,
-
nákupní provize,
-
dovozní cla a jiné poplatky splatné ve Společenství při dovozu nebo prodeji zboží.
Jak jsme již uváděli v první části článku, jeden z materiálů, který může sloužit i deklarantské veřejnosti, jako pomůcka pro správné určení celní hodnoty a zdroj užitečných informací je Kompendium textů o celní hodnotě Výboru pro celní
kodex
(TAXUD/800/2002-CS). Komentář č. 5 se věnuje podrobnému výkladu pojmu „vykázány odděleně“ pro úče