Odečitatelná položka na výzkum a vývoj v judikatuře správních soudů

Vydáno: 47 minut čtení

Zákon o daních z příjmů (dále jen „ZDP “) dovoluje využití odečitatelné položky od základu daně určené na podporu výzkumu a vývoje. Pro daňové subjekty je tato možnost lákavá, nicméně ne vždy je výzkumnou činností to, co je za ni vydáváno, popř. dochází k častým chybám v dokumentaci této činnosti. V dnešním přehledu judikatury správních soudů se podíváme na to, jak některé sporné případy dopadly v soudním řízení.

Odečitatelná položka na výzkum a vývoj v judikatuře správních soudů
Ing.
Zdeněk
Burda,
daňový poradce, BD Consult, s.r.o.
Pravidla pro uplatnění odečtu zakotvil ZDP nejprve do § 34, později se tuto problematiku snažil podrobněji upravit v nově vkládaných ustanoveních § 34a až 34e včetně možnosti požádat správce daně o závazné posouzení, zda jsou podmínky odečtu splněny. To však podléhá správnímu poplatku 10 000 Kč, takže nebývá příliš často využíváno a spory jsou řešeny až v rámci daňových či soudních řízení.
Nejčastější třecí plochy spočívají pochopitelně v rozdílných představách daňových subjektů a správců daně na otázku, co je pouhou „běžnou provozní činností“ a co již výzkumem či vývojem. Dalším problémem bývá kvalita předložené dokumentace při kontrole. Na druhé straně však pracovníci finančních úřadů nemívají dostatečné odborné znalosti na to, aby výzkum a vývoj posoudili a těžiště problému se může přesunout k soudním znalcům.
 
Z judikatury
 
1. Papírová vs. elektronická podoba projektu výzkumu a vývoje
(podle rozsudku NSS, sp. zn. 2 Afs 24/2012-34 ze dne 29.11.2013, zveřejněno ve Sbírce rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. 4/2014 pod č. 3002/2014)
 
Komentář k judikátu č. 1
Předmětem sporu byla skutečnost, že daňový subjekt měl projekt výzkumu a vývoje zpracován v elektronické podobě (která však šla bez problémů vytisknout) a nikoli ve formě papírové (ZDP do konce roku 2013 hovořil o „písemném dokumentu“). Soud označil striktní trvání na „papírové“ podobě za přepjatý formalismus. Další třecí plochou byla skutečnost, že projekt nebyl vyhotoven jako jediný, ucelený dokument, ale skládal z více různých částí. Zde soud došel k názoru, že sice lze takový požadavek ze zákona dovodit, ale je zároveň nutno zkoumat především naplnění účelu této odečitatelné položky – tedy podpořit výzkum a vývoj a nikoli dávat přednostní důraz na dodržení formální stránky věci. Z hlediska mírnějšího požadavku na celkovou formální „ucelenost“ projektu je však třeba aplikovat při využití tohoto rozsudku určitou opatrnost. Soud totiž přihlédnul i k tomu, že v době zahájení zpracování projektu byla v ZDP méně podrobná úprava týkající se nároků na projekt.
Jak plyne z dále uvedeného judikátu č. 3, nelze od požadavků na určitou formální jednolitost dokumentů tvořící projekt zcela odhlédnout, protože by to mohlo mít pro daňový subjekt negativní důsledky.
  
Zveřejněné právní věty
„I. Požadavek zákona, aby projekt výzkumu a vývoje byl zpracován jako písemný dokument (§ 34 odst. 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů), splňuje nejen projekt v listinné (analogové) podobě, ale i elektronický soubor, lze-li jej kdykoli jednoduše převést do listinné podoby.“
„II. Zákon o daních z příjmů výslovně nevyžaduje, aby byl projekt výzkumu a vývoje představován jediným, uceleným dokumentem; z povahy věci lze nicméně takový požadavek dovodit (§ 34 odst. 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů). Nesplňuje-li projekt bezezbytku tento požadavek, jde o nedostatek formální, který správce daně
a priori
nezbavuje povinnosti zabývat se jeho věcným obsahem.“
    
Shrnutí k judikátu
Zákon o daních z příjmů obsahuje od 1.1.2005 v § 34 odst. 4 ustanovení, jehož účelem je podpora aktivit, které poplatník vyvíjí v rámci výzkumu a vývoje.
Novelou ZDP, provedenou zákonem č. 545/2005 Sb., byl s účinností od 1.1.2006 za výše uvedené ustanovení vložen nový odst. 5, který podrobně upravuje vymezení projektu výzkumu a vývoje, na jehož realizaci může být odpočet uplatněn, včetně jeho náležitostí. Shodně s tímto ustanovením je projekt výzkumu a vývoje vymezen v Metodickém pokynu Ministerstva financí D-288 ze dne ze dne 3.10.2005.
Dle tohoto ustanovení se projektem výzkumu a vývoje, na jehož realizaci může být uplatněn odpočet podle odst. 4, rozumí písemný dokument, ve kterém poplatník před zahájením řešení projektu výzkumu a vývoje vymezí svou činnost ve výzkumu a vývoji a který obsahuje zejména základní identifikační údaje o poplatníkovi, kterými jsou obchodní firma nebo název poplatníka, jeho sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, popřípadě jméno a příjmení poplatníka, je-li poplatník fyzickou osobou, místo jeho trvalého pobytu a místo podnikání, dobu řešení projektu (datum zahájení a datum ukončení řešení projektu), cíle projektu, které jsou dosažitelné v době řešení projektu a vyhodnotitelné po jeho ukončení, předpokládané celkové výdaje (náklady) na řešení projektu a předpokládané výdaje (náklady) v jednotlivých letech řešení projektu, jména a příjmení osob, které budou odborně zajišťovat řešení projektu s uvedením jejich kvalifikace a formy pracovněprávního vztahu k poplatníkovi, způsob kontroly a hodnocení postupu řešení projektu a dosažených výsledků, datum, místo,