Daňové přiznání k dani silniční pro rok 2015

Vydáno: 19 minut čtení
Daňové přiznání k dani silniční pro rok 2015
JUDr.
Zdeňka
Tesařová,
LLM.
Kdo má povinnost podat daňové přiznání k dani silniční?
Povinnost podat daňové přiznání k dani silniční za rok 2015 má ten, komu v průběhu zdaňovacího období roku 2015 vznikla, resp. trvala, příp. zanikla u vozidla daňová povinnost podle § 2 ve spojení s § 8 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o dani silniční“ nebo „ZDSL“). Tuto povinnost nemají pouze ti poplatníci, jimž sice daňová povinnost k dani silniční vznikla, nicméně provozují, resp. provozovali pouze vozidlo či vozidla, u nichž lze uplatnit ve smyslu § 6 odst. 9 zákona o dani silniční snížení sazby daně o 100%. Nezbytnou podmínkou této výjimky je však skutečnost, že tito poplatníci nemají daňovou povinnost u jakéhokoliv jiného vozidla.
Připomeňme si, která vozidla dani silniční podléhají (§ 2 odst. 1 a 3 zákona o dani silniční):
-
silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla, jsou-li v České republice registrovaná, provozovaná a používaná poplatníkem daně z příjmů právnických osob (s výjimkou používání k činnosti veřejně prospěšného poplatníka daně z příjmů právnických osob, pokud příjmy z této jeho činnosti nejsou předmětem daně z příjmů), nebo používaná poplatníkem daně z příjmů fyzických osob k činnosti nebo v přímé souvislosti s činností, ze kterých plynou příjmy ze samostatné činnosti podle § 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů; rozhodující je, aby všechny tři uvedené podmínky byly naplněny zároveň,
-
vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny určená výlučně k přepravě nákladů a registrovaná v České republice (ČR); tato vozidla podléhají dani silniční vždy.
V případě, že vozidlo je vyřazeno z provozu (viz § 12 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů), není povinností za toto vozidlo platit silniční daň, a to za to období, po které vozidlo bylo vyřazeno z provozu.
U vozidel vzniká daňová povinnost počínaje kalendářním měsícem, v němž byly, resp. jsou splněny rozhodné skutečnosti stanovené v § 2 odst. 1 nebo