Průměrná mzda a změny ve zdravotním pojištění od 1.1.2016

Vydáno: 8 minut čtení

Z hlediska placení pojistného registrujeme ve zdravotním pojištění dvě významné hodnoty. První z nich je minimální mzda, která se s účinností od 1.1.2016 zvyšuje na 9 900 Kč. Minimální mzda představuje ve zdravotním pojištění minimální vyměřovací základ zaměstnance a současně je vyměřovacím základem pro placení pojistného tzv. osobami bez zdanitelných příjmů. Minimální výše pojistného tak pro zaměstnavatele a zaměstnance, u kterých musí být toto minimum dodrženo, a u osob bez zdanitelných příjmů činí od 1.1.2016 částku 1 337 Kč.

Průměrná mzda a změny ve zdravotním pojištění od 1.1.2016
Ing.
Antonín
Daněk
Druhou významnou hodnotou je průměrná mzda. Za průměrnou mzdu se pro účely zdravotního pojištění považuje částka, která se vypočte jako součin všeobecného vyměřovacího základu pro účely důchodového pojištění za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, pro který se průměrná mzda zjišťuje, a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu. Takto vypočtená částka se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.
Podle Vyhlášky č. 244/2015 Sb. ze dne 24.9.2015 představuje výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2014 hodnotu 26 357 Kč. Výše přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobe