Průměrná mzda a změny ve zdravotním pojištění od 1.1.2016

Vydáno: 8 minut čtení

Z hlediska placení pojistného registrujeme ve zdravotním pojištění dvě významné hodnoty. První z nich je minimální mzda, která se s účinností od 1.1.2016 zvyšuje na 9 900 Kč. Minimální mzda představuje ve zdravotním pojištění minimální vyměřovací základ zaměstnance a současně je vyměřovacím základem pro placení pojistného tzv. osobami bez zdanitelných příjmů. Minimální výše pojistného tak pro zaměstnavatele a zaměstnance, u kterých musí být toto minimum dodrženo, a u osob bez zdanitelných příjmů činí od 1.1.2016 částku 1 337 Kč.

Průměrná mzda a změny ve zdravotním pojištění od 1.1.2016
Ing.
Antonín
Daněk
Druhou významnou hodnotou je průměrná mzda. Za průměrnou mzdu se pro účely zdravotního pojištění považuje částka, která se vypočte jako součin všeobecného vyměřovacího základu pro účely důchodového pojištění za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, pro který se průměrná mzda zjišťuje, a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu. Takto vypočtená částka se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.
Podle Vyhlášky č. 244/2015 Sb. ze dne 24.9.2015 představuje výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2014 hodnotu 26 357 Kč. Výše přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu činí 1,0246. Součinem těchto dvou částek dostaneme po zaokrouhlení průměrnou mzdu pro rok 2016 ve výši 27 006 Kč. Průměrná mzda se přímo dotýká zaměstnavatelů (a jejich prostřednictvím i zaměstnanců) a osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) a ovlivňuje následující oblasti.
 
1. Vznik zaměstnání u vybraných skupin zaměstnanců
Povinnost zaměstnavatele platit za zaměstnávanou osobu pojistné a současně ji přihlásit u zdravotní pojišťovny jako zaměstnance vzniká u třech níže uvedených skupin osob tehdy, je-li jim zúčtován příjem zdaňovaný podle § 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho výše činí alespoň 2 500 Kč. V těchto případech přetrvává od roku 2008 (v podstatě jako jediná) určitá návaznost zdravotního pojištění na nemocenské pojištění, ovšem pouze co se týká výše příjmu.
V letech 2009-2011 byly touto rozhodnou částkou 2 000 Kč, s účinností od 1.1.2012 se tato částka zvýšila na 2 500 Kč a platí i pro rok 2016. Pro účely zdravotního pojištění je tento postup legislativně upraven v ustanovení § 6 odst. 2 z. č. 187/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s Nařízením vlády č. 410/2011 Sb.
Dosažením příjmu alespoň 2 500 Kč vzniká v roce 2016 zaměstnání u:
a)
Osob pracujících na základě dohody o pracovní činnosti Pokud příjem na základě dohody o pracovní činnosti nedosáhne v rozhodném období kalendářního měsíce částky 2 500 Kč, nepovažuje se osoba ve zdravotním pojištění za zaměstnance. Zaměstnavatel takovou osobu u zdravotní pojišťovny nepřihlašuje, a je-li jako zaměstnanec přihlášena, musí ji na příslušný kalendářní měsíc (případně měsíce) odhlásit. Pro posouzení této situace (vzniku zaměstnání) není důležité, zda osoba pracovala po celý kalendářní měsíc, nebo jen po jeho část, rozhoduje výhradně zúčtovaná výše příjmu za rozhodné období kalendářního měsíce. Současně platí, že od data 1.1.2015 se ve zdravotním pojištění pro účel vzniku zaměstnání již sčítají v rámci rozhodného období kalendářního měsíce příjmy z více dohod o pracovní činnosti u jednoho zaměstnavatele.
b)
Členů družstev ve smyslu ustanovení § 5 písm. a) bodu 4 z. č. 48/1997 Sb.
V roce 2016 se ve zdravotním pojištění za zaměstnance nepovažuje člen družstva, který není v pracovněprávním vztahu k družstvu, ale vykonává pro družstvo práci, za kterou je jím odměňován, a nedosáhl v příslušném kalendářním měsíci započitatelného příjmu 2 500 Kč. V této souvislosti platí, že i výkon funkce v orgánu družstva se vždy považuje za výkon práce pro družstvo, proto z příjmu funkcionáře družstva za vykonanou práci (není-li tento v pracovněprávním vztahu k družstvu) se pojistné odvádí pouze ze zúčtovaného příjmu v částce 2 500 Kč a vyšší.
c)
Dobrovolných pracovníků pečovatelské služby Jedná se o nepříliš početnou skupinu osob-zaměstnanců, u kterých je taktéž rozhodnou částkou 2 500 Kč.
 
2. Minimum OSVČ
Minimální měsíční vyměřovací základ OSVČ pro rok 2016 je určen sazbou 50% z částky průměrné mzdy 27 006 Kč, tj. 13 503 Kč. Minimální výše zálohy OSVČ pro rok 2016 se vypočte jako 13,5% z částky 13 503 Kč, a tak zvyšuje se od ledna 2015 z dosavadních 1 797 Kč na 1 823 Kč. Posledním dnem splatnosti nové minimální zálohy na měsíc leden 2016 ve výši 1 823 Kč je 8.2.2016. Maximální výše zálohy OSVČ není v roce 2016 omezena horní hranicí - viz dále. Dnem úhrady je připsání platby na příslušný příjmový účet zdravotní pojišťovny, případně platba v hotovosti na pokladně zdravotní pojišťovny.
Alespoň minimální zálohu 1 823 Kč nemusejí od ledna 2016 platit ty OSVČ:
-
pro které je při souběhu se zaměstnáním jejich samostatná výdělečná činnost vedlejším zdrojem příjmů a
-
pro které neplatí ve zdravotním pojištění minimální vyměřovací základ podle § 3a odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 
3. Maximální vyměřovací základ
Průměrná mzda zaujímala do roku 2012 významnou roli i v oblasti maximálního vyměřovacího základu, kde byl rozhodným obdobím kalendářní rok.
Tento parametr prošel od 1.1.1993, kdy v praxi začal fungovat systém veřejného zdravotního pojištění, určitým vývojem. Do roku 2007 se problematika maximálního vyměřovacího základu dotýkala pouze OSVČ, u kterých bylo toto maximum (neboli 50% příjmů po odpočtu výdajů za rozhodné období kalendářního roku) stanoveno částkou 486 000 Kč, přičemž z této horní hranice se odvozovala i maximální výše zálohy OSVČ, která tehdy činila 5 468 Kč.
Od 1.1.2008 bylo maximum nově stanoveno pro zaměstnavatele (i zaměstnance) a pro OSVČ na úrovni 48násobku průměrné mzdy, v letech 2010-2012 bylo toto maximum zvýšeno na 72násobek průměrné mzdy.
Od roku 2013 již maximum ve zdravotním pojištění neexistuje.
 
4. Pravděpodobné pojistné
Ve zdravotním pojištění rozlišujeme dva druhy Přehledů. Zaměstnavatelé, pro příjmovou stránku systému rozhodující plátci, předkládají zdravotní pojišťovně měsíčně Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele. Osoby samostatně výdělečně činné pak po skončení kalendářního roku podávají Přehled o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti a úhrnu záloh na pojistné.
I když většina zaměstnavatelů i OSVČ tuto svoji zákonnou povinnost plní, stále existují (a nepochybně i existovat budou) zaměstnavatelé i podnikatelé, kteří v tomto směru zákony nedodržují. Pro uplatnění postihu vůči těmto nezodpovědným plátcům začlenil zákonodárce do právní úpravy zdravotního pojištění institut pravděpodobného pojistného.
Pokud nemá zdravotní pojišťovna
relevantní
informace o pohledávkách vůči zaměstnavateli nebo OSVČ (to znamená, že nepodají požadovaný Přehled), může rozhodnutím stanovit pravděpodobnou výši pojistného ve smyslu ustanovení § 25a odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb. Jestliže zdravotní pojišťovna nedisponuje například údaji, které si sama opatří, má se pro účely stanovení pravděpodobné výše pojistného za to, že měsíčním příjmem je pro rok 2016 částka odpovídající 1,5násobku všeobecného vyměřovacího základu za rok 2014. To znamená, že měsíční částka vyměřovacího základu z titulu pravděpodobného pojistného činí u zaměstnavatele 39 535,50 Kč (1,5 × 26 357), 13,5% pojistného pak po zaokrouhlení 5 338 Kč. U OSVČ je tato hodnota pravděpodobného pojistného poloviční (2 669 Kč). Již z těchto měsíčních částek je patrné, že stanovení pravděpodobné výše pojistného, včetně navazujícího penále, je v mnoha případech pro plátce nevýhodné, nehledě na reálnou možnost sankčního postihu zdravotní pojišťovny ve formě pokuty (až do výše 50 000 Kč) za nepředložení Přehledu zaměstnavatelem nebo OSVČ.
 
5. Zvýšení plateb za „státní pojištěnce“
V průběhu roku 2015 došlo ke změně, která nabývá účinnosti od 1.1.2016. Ve smyslu § 3c odst. 1 zákona č. 592/1992 Sb. se od 1.1.2016 zvyšuje vyměřovací základ pro platbu pojistného státem za „státní pojištěnce“ ze současných 6 259 Kč na 6 444 Kč. Platba pojistného za osobu, za kterou stát pojistné platí, se od 1.1.2016 z částky 845 Kč zvýší na 870 Kč měsíčně. To znamená, že za každou osobu, za kterou stát dle ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. pojistné platí, obdrží příslušná zdravotní pojišťovna od ledna 2016 měsíčně navíc 25 Kč.