Osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí v návaznosti na pravidla poskytování veřejné podpory

Vydáno: 23 minut čtení
Osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí v návaznosti na pravidla poskytování veřejné podpory
JUDr.
Zdeňka
Tesařová,
LLM.
Zohledňování pravidel poskytování veřejné podpory v rámci právní úpravy zdaňování úplatného nabytí vlastnického práva k nemovitým věcem je nepochybně novinkou, kterou přineslo zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí (dále jen „zákonné opatření“). S ohledem na skutečnost, že v právní úpravě daně z převodu nemovitostí účinné do konce roku 2013 jsme se s tímto nesetkávali, je záměrem tohoto příspěvku přiblížit některé aspekty pravidel poskytování veřejné podpory, a to v souvislosti s aplikací osvobození dle § 6 odst. 2 zákonného opatření. Nicméně ihned v úvodu je třeba uvést, že pravidla poskytování veřejné podpory jsou oblastí velmi obsáhlou, proto není možné (ani není záměrem) zabývat se jí detailně. Tento příspěvek si klade za cíl poskytnout základní ucelený pohled na pravidla veřejné podpory, avšak ve vazbě na zmíněné osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí.
Osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí
Dle § 6 odst. 2 zákonného opatření je od daně z nabytí nemovitých věcí osvobozeno nabytí vlastnického práva k nemovité věci právnickou osobou, nabývá-li vlastnické právo k nemovité věci z majetku:
-
členského státu Evropské unie nebo z majetku jiného státu, je-li u tohoto jiného státu zachována vzájemnost, a členský stát Evropské unie nebo jiný stát je zřizovatelem, nebo jediným členem této právnické osoby, nebo
-
územního samosprávného celku a územní samosprávný celek je zřizovatelem, nebo jediným členem této právnické osoby.
Podmínkou aplikace tohoto osvobození je však skutečnost, že nejde o veřejnou podporu neslučitelnou s vnitřním trhem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie. Možnost uplatnění tohoto osvobození je tak vázána na pravidla poskytování veřejné podpory, a to na pravidla stanovená přímo použitelným přepisem práva EU. Pro úplnost lze dodat, že podmínka jediného člena právnické osoby v případě územního samosprávného celku se považuje za splněnou i v případě, kdy jsou členy této osoby pouze územní samosprávné celky.
Z uvedeného vyplývá, že osvobození od daně dle § 6 odst. 2 zákonného opatření lze přiznat jen v případě výslovně uvedených subjektů, a to pouze za předpokladu naplnění podmínky slučitelnosti takové podpory s vnitřním trhem. Jak již bylo zmíněno, slučitelnost veřejné podpory musí vyplývat z přímo použitelného předpisu Evropské unie. Přibližme si nyní související právní předpisy z oblasti poskytování veřejné podpory, tak i obecné znaky veřejné podpo