Solidární zvýšení daně a maximální vyměřovací základ pro sociální pojištění (rok 2015)

Vydáno: 25 minut čtení

Solidární zvýšení daně z příjmů fyzických osob bylo do zákona o daních z příjmů (dále jen „ZDP“) zavedeno zákonem č. 500/2012 Sb. Je obsahem ustanovení § 16a , § 38g odst. 4 a § 38ha ZDP . Uplatňuje se od zdaňovacího období roku 2013. Toto zvýšení daně činí dle § 16a ZDP 7% z kladného rozdílu mezi: a) součtem příjmů zahrnovaných do dílčího základu daně podle § 6 (příjmy ze závislé činnosti) a dílčího základu daně podle § 7 (dílčí základ daně z příjmů ze samostatné činnosti) v příslušném zdaňovacím období a b) 48násobkem průměrné mzdy stanovené podle zákona upravujícího pojistné na sociální zabezpečení.

Solidární zvýšení daně a maximální vyměřovací základ pro sociální pojištění (rok 2015)
Ing.
Ivan
Macháček
Za průměrnou mzdu se podle § 15 odst. 4 zákona o důchodovém pojištění považuje částka, která se vypočte jako součin všeobecného vyměřovacího základu pro účely důchodového pojištění za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, pro který se průměrná mzda zjišťuje, a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu.
Solidární zvýšení daně se týká fyzických osob výlučně s příjmy ze závislé činnosti a s příjmy ze samostatné činnosti. Solidární zvýšení daně se netýká příjmů z nájmu, z kapitálového majetku a ostatních příjmů zdaňovaných dle § 10 ZDP.
Pro rok 2015 vychází limitní částka z vyhlášky č. 208/2014 Sb., ve které je stanoven všeobecný vyměřovací základ za rok 2013 ve výši 25 903 Kč a přepočítací koeficient pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu 1,0273, takže průměrná mzda za rok 2013 činí 26 611 Kč. Limitní částka pro uplatnění solidárního zvýšení daně tak v roce 2015 činí 48 × 26 611 Kč = 1 277 328 Kč. Pokud součet příjmů dle § 6 a dílčího základu daně dle § 7 ZDP přesáhne za rok 2015 limitní částku 1 277 328 Kč, uplatní se z rozdílu solidární zvýšení daně.
V novele ZDP účinné od 1.1.2015 bylo ustanovení § 16a doplněno o odst. 3, který zní:
„Vykáže-li poplatník u příjmů ze samostatné činnosti daňovou ztrátu, lze o ni pro účely odstavce 2 písm. a) snížit příjmy zahrnované do dílčího základu daně podle § 6.“ Ve smyslu znění bodu 15 přechodných ustanovení k novele ZDP bylo možno tento postup použít již pro zdaňovací období roku 2014.
 
Maximální vyměřovací základ a pojistné na sociální pojištění
V § 15a odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, je pro zaměstnance stanoven pro účely pojistného na sociální pojištění maximální vyměřovací základ ve výši 48násobku průměrné mzdy. Rozhodným obdobím, z něhož se maximální vyměřovací základ zaměstnance zjišťuje, je kalendářní rok.
V § 15a odst. 5 zákona č. 589/1992 Sb. se uvádí, že maximálním vyměřovacím základem osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) pro účely pojistného na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti je částka ve výši 48násobku průměrné mzdy. Tato výše maximálního vyměřovacího základu platí bez ohledu na to, jak dlouho byla samostatná výdělečná činnost vykonávána v kalendářním roce, a bez ohledu na to, zda se jedná o hlavní či vedlejší výdělečnou činnost OSVČ.
 
Maximální vyměřovací základ a pojistné na zdravotní pojištění
V ustanovení § 3 odst. 15 zákona č. 592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění ve znění účinném do 31.12.2014 (dále jen „zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění“) se uvádělo, že maximálním vyměřovacím základem zaměstnance pro účely pojistného na zdravotní pojištění je částka ve výši 72násobku průměrné mzdy. Obdobně v ustanovení § 3a odst. 2 zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění se uvádělo, že maximálním vyměřovacím základem OSVČ pro účely pojistného na zdravotní pojištění je částka ve výši 72násobku průměrné mzdy.
Zákon č. 500/2012 Sb. v části páté čl. VIII vložil do zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění nové ustanovení § 3d, na základě kterého se ustanovení týkající se maximálního vyměřovacího základu dle § 3 odst. 15 až 18 a § 3a odst. 2 zákona, nepoužijí pro rozhodná období, která nastala v letech 2013-2015. Zákonem č. 267/2014 Sb. část jedenáctá článek XVII pak byly v zákonu o pojistném na veřejné zdravotní pojištění s účinností od 1.1.2015 ustanovení týkající se maximálního vyměřovacího základu v § 3 a § 3a zákona zcela zrušeny (vypuštěny ze zákona).
Počínaje rokem 2013 se tedy již neuplatňuje maximální vyměřovací základ pro účely pojistného na zdravotní pojištění.
 
Vývoj maximálního vyměřovacího základu zaměstnance a OSVČ v letech 2012–2015
 I------------------------I-------------------------I-------------------------I I            I             I             I I------------------------I-------------------------I-------------------------I I     2012     I   1 206 576 Kč    I   1 809 864 Kč    I I------------------------I-------------------------I-------------------------I I     2013     I   1 242 432 Kč    I    nepoužit     I I------------------------I-------------------------I-------------------------I I     2014     I   1 245 216 Kč    I    nepoužit     I I------------------------I-------------------------I-------------------------I I     2015     I   1 277 328 Kč    I    nepoužit     I I------------------------I-------------------------I-------------------------I 
Vysvětlivky:
MVZ: maximální vyměřovací základ
SP: sociální pojištění
ZP: zdravotní pojištění
 
Uplatnění solidárního zvýšení daně u zaměstnance za rok 2015
Uplatnění solidárního zvýšení daně u měsíční zálohy vyplývá ze znění § 38ha ZDP. Solidární zvýšení při výpočtu měsíční zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti činí 7% z kladného rozdílu mezi příjmy zahrnovanými do základu pro výpočet zálohy a čtyřnásobkem průměrné mzdy stanovené podle zákona upravujícího pojistné na sociální zabezpečení. Pro rok 2015 vyplývá o limitní výši 4 x 26 611 Kč = 106 444 Kč.
Z § 38g odst. 4 ZDP ve znění účinném do 31.12.2014 vyplývalo, že pokud se u poplatníka daně z příjmů fyzických osob zvyšuje o solidární zvýšení daně daň nebo měsíční záloha na daň z příjmů ze závislé činnosti, byl povinen poplatník podat daňové přiznání. Pokud tedy bylo u zaměstnance alespoň v jednom kalendářním měsíci uplatněno solidární zvýšení daně v rámci stanovení měsíční zálohy na daň, byl povinen poplatník podat za zdaňovací období daňové přiznání a nebylo možno u něho provést roční zúčtování daně zaměstnavatelem, i když má poplatník u svého zaměstnavatele podepsané prohlášení k dani.
V novele ZDP (zákon č. 267/2014 Sb.) účinné od 1.1.2015 se v § 38g odst. 4 slova „zvyšuje o solidární zvýšení daně daň nebo záloha na daň z příjmů ze závislé činnosti“ nahrazují slovy „daň zvyšuje o solidární zvýšení daně“. Na základě této změny poplatník musí podat daňové přiznání pouze v situaci, kdy se jeho daň za dané zdaňovací období zvyšuje o solidární zvýšení daně podle § 16a ZDP. Tudíž tuto povinnost poplatník nemá, pokud se pouze jeho měsíční záloha, popřípadě zálohy zvýšily o solidární zvýšení daně podle § 38ha ZDP, avšak jeho daň za dané zdaňovací období se nezvyšuje o solidární zvýšení daně podle § 16a ZDP. Ve smyslu bodu 48 přechodných ustanovení novely ZDP bylo možno toto opatření použít již pro zdaňovací období roku 2014.
Platí tedy závěr, že pokud má zaměstnanec podepsáno u svého zaměstnavatele prohlášení k dani na rok 2015 a bylo v jednom nebo více kalendářních měsících u něho uplatněno solidární zvýšení daně v rámci stanovení měsíční zálohy na daň, ale jeho daň za celé období roku 2015 se nezvyšuje o solidární zvýšení daně, pak poplatník může požádat svého zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování daně za rok 2015 a nemusí podávat daňové přiznání k dani z příjmů.
 
Postup u zaměstnance, který je v roce 2015 zaměstnán jen u jednoho zaměstnavatele
Z ustanovení § 15a odst. 2 písm. a) zákona č. 589/1992 Sb. vyplývá, že přesáhne-li v kalendářním roce úhrn vyměřovacích základů zaměstnance maximální vyměřovací základ a zaměstnanec je v tomto kalendářním roce zaměstnán jen u jednoho zaměstnavatele, neplatí zaměstnanec ani zaměstnavatel v tomto kalendářním roce pojistné z částky, která přesahuje maximální vyměřovací základ. Tento postup platí i v případě více zaměstnání v kalendářním roce u téhož zaměstnavatele.
Příklad 1
Poplatník má v roce 2015 pouze příjmy ze závislé činnosti. Zaměstnanci je za září 2015 zúčtována mzda ve výši 148 000 Kč. V ostatních měsících je mu zúčtována mzda ve výši nepřesahující 90 000 Kč. Poplatník uplatňuje pouze základní slevu na dani na poplatníka.
V měsíci září 2015 přesáhne mzda poplatníka částku 106 444 Kč, na poplatníka se tedy vztahuje uplatnění solidárního zvýšení daně při stanovení měsíční zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti za měsíc září.
Výpočet solidárního zvýšení daně u zálohy:
(148 000 Kč - 106 444 Kč) x 0,07 = 2 908,92 Kč
 I---------------------------------------------------------------I------------I I Výpočet měsíční zálohy na daň v Kč              I  Září  I I---------------------------------------------------------------I------------I I Hrubá mzda                          I 148 000  I I---------------------------------------------------------------I------------I I Povinné pojistné na sociální a zdravotní pojištění hrazené  I 50 320  I I zaměstnavatelem (34% )                    I      I I---------------------------------------------------------------I------------I I Základ daně (zaokrouhlený pro výpočet zálohy na daň)     I 198 400  I I---------------------------------------------------------------I------------I I Záloha na daň (sazba daně 15% )                I 29 760  I I---------------------------------------------------------------I------------I I Solidární zvýšení daně u zálohy                I  2 908,92 I I---------------------------------------------------------------I------------I I Měsíční záloha na daň po solidárním zvýšení (zaokrouhlená na I 32 669  I I celé Kč nahoru)                        I      I I---------------------------------------------------------------I------------I I Základní sleva na dani na poplatníka             I -2 070  I I---------------------------------------------------------------I------------I I Záloha na daň po slevě na dani                I 30 599  I I---------------------------------------------------------------I------------I 
Vzhledem k tomu, že celkový příjem dle § 6 ZDP nedosáhne za rok 2015 limitní hranice pro uplatnění solidárního zvýšení daně 1 277 328 Kč, ve smyslu znění § 38g odst. 4 ZDP nemusí poplatník podávat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2015, ale může požádat svého zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování daně. V tomto ročním zúčtování zaměstnavatel zohlední veškeré měsíční zálohy na daň včetně solidárního zvýšení daně za měsíc září 2015.
Příklad 2
Zaměstnanec pobírá smluvní mzdu ve výši 110 000 Kč. Zaměstnanec má podepsané prohlášení k dani a uplatňuje pouze základní slevu na dani na poplatníka.
Výpočet pojistného a zdanění zaměstnance v roce 2015
S ohledem na výši zdanitelného příjmu 110 000 Kč bude při výpočtu zálohy na daň v každém měsíci použito solidární zvýšení - daně ve výši (110 000 Kč 106 444 Kč) x 0,07 = 248,92 Kč.
Souhrn vyměřovacích základů za leden až listopad činí 1 210 000 Kč. Pro výpočet pojistného na sociální pojištění zbývá na prosinec částka vyměřovacího základu do výše maximálního vyměřovacího základu 67 328 Kč, takže výpočet pojistného na sociální pojištění hrazeného zaměstnavatelem a zaměstnancem se vypočítá z vyměřovacího základu za měsíc prosinec 67 328 Kč.
Po celý rok se odvádí pojistné na zdravotní pojištění v plné výši. Zaměstnanec nemůže žádat zaměstnavatele o roční zúčtování daně a musí za rok 2015 podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob, a to z toho důvodu, že se u něho daň zvyšuje o solidární zvýšení daně.
 I--------------------------------------------------I------------I------------I I Výpočet měsíční zálohy na daň v Kč        I  Leden - I Prosinec I I                         I listopad I      I I--------------------------------------------------I------------I------------I I Hrubá mzda                    I 110 000  I 110 000  I I--------------------------------------------------I------------I------------I I Pojistné na SP hrazené zaměstnavatelem (25% )  I  27 500  I 16 832  I I--------------------------------------------------I------------I------------I I Pojistné na ZP hrazené zaměstnavatelem (9% )   I  9 900  I  9 900  I I--------------------------------------------------I------------I------------I I Základ daně                   I 147 400  I 136 732  I I--------------------------------------------------I------------I------------I I Záloha na daň (15% )               I  22 110  I 20 520  I I--------------------------------------------------I------------I------------I I Solidární zvýšení zálohy na daň         I  248,92  I   248,92 I I--------------------------------------------------I------------I------------I I Záloha na daň celkem (po zaokrouhlení)      I  22 359  I 20 769  I I--------------------------------------------------I------------I------------I I Sleva na dani na poplatníka           I  -2 070  I -2 070  I I--------------------------------------------------I------------I------------I I Záloha na daň po slevě              I  20 289  I 18 699  I I--------------------------------------------------I------------I------------I I Pojistné na SP zaměstnance (6,5% )        I  7 150  I  4 376  I I--------------------------------------------------I------------I------------I I Pojistné na ZP zaměstnance (4,5% )        I  4 950  I  4 950  I I--------------------------------------------------I------------I------------I I Čistá mzda                    I  77 611  I 81 975  I I--------------------------------------------------I------------I------------I 
Výpočet daně v daňovém přiznání za rok 2015, které podává poplatník daně z příjmů do termínu 1.4.2016, na základě potvrzení vystaveného zaměstnavatelem:
 I------------------------------------------I---------------------------------I I Položka                 I      Údaj v Kč      I I------------------------------------------I---------------------------------I I Úhrn příjmů               I      1 320 000      I I------------------------------------------I---------------------------------I I Úhrn povinného pojistného        I       438 132      I I------------------------------------------I---------------------------------I I Dílčí základ daně podle § 6 zákona    I      1 758 132      I I------------------------------------------I---------------------------------I I Daň podle § 16 zákona          I       263 715      I I------------------------------------------I---------------------------------I I Solidární zvýšení daně podle § 16a    I (1 320 000 1 277 328) x 0,07 = I I zákona                  I      2 987,04       I I------------------------------------------I---------------------------------I I Daň celkem zaokrouhlená na celé Kč    I       266 703      I I nahoru                  I                 I I------------------------------------------I---------------------------------I     I Základní sleva na poplatníka       I        24 840      I I------------------------------------------I---------------------------------I I Daň po uplatnění slevy          I       241 863      I I------------------------------------------I---------------------------------I I Úhrn sražených záloh na daň z příjmů ze I       241 878      I I závislé činnosti             I                 I I------------------------------------------I---------------------------------I I Přeplatek na dani (nižší než 100 Kč,   I          15      I I nebude vrácen)              I                 I I------------------------------------------I---------------------------------I 
Příklad 3
Manažer firmy pobírá smluvní mzdu ve výši 200 000 Kč. Zaměstnanec má podepsané prohlášení k dani a uplatňuje pouze základní slevu na dani na poplatníka.
Výpočet pojistného a zdanění zaměstnance v roce 2015
S ohledem na výši zdanitelného příjmu 200 000 Kč bude při výpočtu zálohy na daň v každém měsíci použito solidární zvýšení - daně ve výši (200 000 Kč - 106 444 Kč) x 0,07 = 6 548,92 Kč.
Souhrn vyměřovacích základů za leden až červen činí 1 200 000 Kč. Pro výpočet pojistného na sociální pojištění zbývá na červenec částka vyměřovacího základu do výše maximálního vyměřovacího základu 77 328 Kč, takže výpočet pojistného na sociální pojištění hrazeného zaměstnavatelem a zaměstnancem se vypočítá z vyměřovacího základu za měsíc červenec 77 328 Kč. Počínaje měsícem srpen již zaměstnanec ani zaměstnavatel neplatí pojistné na sociální pojištění.
Po celý rok se odvádí pojistné na zdravotní pojištění v plné výši. Manažer nemůže žádat zaměstnavatele o roční zúčtování daně a musí za rok 2015 podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob, a to z toho důvodu, že se daň zvyšuje o solidární zvýšení daně.
 I-------------------------------------I------------I------------I------------I I Výpočet měsíční zálohy na daň v Kč I  Leden - I Červenec I Srpen -  I I                   I  červen  I      I prosinec I I-------------------------------------I------------I------------I------------I I Hrubá mzda             I 200 000  I 200 000  I 200 000  I I-------------------------------------I------------I------------I------------I I Pojistné na SP hrazené       I 50 000  I 19 332  I    0  I I zaměstnavatelem (25% )       I      I      I      I I-------------------------------------I------------I------------I------------I I Pojistné na ZP hrazené       I 18 000  I 18 000  I 18 000  I I zaměstnavatelem (9% )        I      I      I      I I-------------------------------------I------------I------------I------------I I Základ daně             I 268 000  I 237 332  I 218 000  I I-------------------------------------I------------I------------I------------I I Záloha na daň (15% )        I 40 200  I 35 610  I 32 700  I I-------------------------------------I------------I------------I------------I I Solidární zvýšení zálohy na daň   I +6 548,92 I +6 548,92 I +6 548,92 I I-------------------------------------I------------I------------I------------I I Záloha na daň celkem (po      I 46 749  I 42 159  I 39 249  I I zaokrouhlení)            I      I      I      I I-------------------------------------I------------I------------I------------I I Sleva na dani na poplatníka     I -2 070  I -2 070  I -2 070  I I-------------------------------------I------------I------------I------------I I Záloha na daň po slevě       I 44 679  I 40 089  I 37 179  I I-------------------------------------I------------I------------I------------I I Pojistné na SP zaměstnance (6,5% ) I 13 000  I  5 026  I    0  I I-------------------------------------I------------I------------I------------I I Pojistné na ZP zaměstnance (4,5% ) I  9 000  I  9 000  I  9 000  I I-------------------------------------I------------I------------I------------I I Čistá mzda             I 133 321  I 145 885  I 153 821  I I-------------------------------------I------------I------------I------------I 
Výpočet daně v daňovém přiznání za rok 2015, které podává poplatník daně z příjmů do termínu 1.4.2016, na základě potvrzení vystaveného zaměstnavatelem:
 I------------------------------------------I---------------------------------I I Položka                 I      Údaj v Kč      I I------------------------------------------I---------------------------------I I Úhrn příjmů               I      2 400 000       I I------------------------------------------I---------------------------------I I Úhrn povinného pojistného        I       535 332       I I------------------------------------------I---------------------------------I I Dílčí základ daně podle § 6 zákona    I      2 935 332       I I------------------------------------------I---------------------------------I I Daň podle § 16 zákona          I       440 295       I I------------------------------------------I---------------------------------I I Solidární zvýšení daně podle § 16a    I (2 400 000 - 1 277 328) x 0,07 I I zákona                  I      = 78 587,04      I I------------------------------------------I---------------------------------I I Daň celkem zaokrouhlená na celé Kč    I       518 883       I I nahoru                  I                 I I------------------------------------------I---------------------------------I I Základní sleva na poplatníka       I       24 840       I I------------------------------------------I---------------------------------I I Daň po uplatnění slevy          I       494 043       I I------------------------------------------I---------------------------------I I Úhrn sražených záloh na daň z příjmů ze I       494 058       I I závislé činnosti             I                 I I------------------------------------------I---------------------------------I I Přeplatek na dani (nižší než 100 Kč,   I         15       I I nebude vrácen)              I                 I I------------------------------------------I---------------------------------I 
 
Postup u zaměstnance, který je v roce 2015 zaměstnán u více zaměstnavatelů
Z ustanovení § 15a odst. 2 písm. b) zákona č. 589/1992 Sb. vyplývá, že přesáhne-li v kalendářním roce úhrn vyměřovacích základů zaměstnance maximální vyměřovací základ a zaměstnanec je v tomto roce zaměstnán u více zaměstnavatelů, považuje se pojistné zaplacené zaměstnancem z úhrnu jeho vyměřovacích základů ze všech zaměstnání, který přesahuje tento maximální vyměřovací základ, za přeplatek zaměstnance na pojistném. Zaměstnavatel je povinen písemně potvrdit zaměstnanci na jeho žádost úhrn vyměřovacích základů za kalendářní rok, z nichž bylo sraženo pojistné. V tomto případě může zaměstnanec požádat Okresní správu sociálního zabezpečení o vrácení pojistného odvedeného z vyměřovacího základu převyšujícího maximální vyměřovací základ. K žádosti musí zaměstnanec doložit potvrzení všech zaměstnavatelů o úhrnu vyměřovacích základů, ze kterých bylo sraženo pojistné. Postup vrácení přeplatku je obsažen v § 17 odst. 3 zákona č. 589/1992 Sb.
V případě přeplatku na pojistném zaměstnance, který je zaměstnán v tomtéž roce u více zaměstnavatelů, se vrací jen přeplatek pojistného odvedeného za zaměstnance z vyměřovacího základu převyšujícího maximální vyměřovací základ. Tento postup se však nevztahuje na zaplacené povinné pojistné zaměstnavatelem.
Příklad 4
Zaměstnanec má v průběhu roku 2015 souběžné zaměstnání u dvou zaměstnavatelů. U zaměstnavatele A se smluvní mzdou 80 000 Kč měsíčně podepíše zaměstnanec prohlášení k dani a uplatňuje základní slevu na dani na poplatníka. U zaměstnavatele B je zaměstnanec odměňován měsíční mzdou 70 000 Kč, přičemž u tohoto zaměstnavatele nepodepsal prohlášení k dani. Zaměstnanec není účasten důchodové spoření.
Zdanění u zaměstnavatele A
 I---------------------------------------------------------------I------------I I Údaje                             I  Leden - I I                                I prosinec I I---------------------------------------------------------------I------------I I Hrubá mzda                          I  80 000  I I---------------------------------------------------------------I------------I I Pojistné hrazené zaměstnavatelem (34% )            I  27 200  I I---------------------------------------------------------------I------------I I Základ daně                          I 107 200  I I---------------------------------------------------------------I------------I I Záloha na     daň (15% )                     I  16 080  I I---------------------------------------------------------------I------------I I Sleva na dani na poplatníka                  I  -2 070  I I---------------------------------------------------------------I------------I I Záloha na daň po slevě                    I  14 010  I I---------------------------------------------------------------I------------I I Pojistné zaměstnance (11% )                  I  8 800  I I---------------------------------------------------------------I------------I I Čistá mzda                          I  57 190  I I---------------------------------------------------------------I------------I 
Zdanění u zaměstnavatele B
 I---------------------------------------------------------------I------------I I Údaje                             I  Leden - I I                                I prosinec I I---------------------------------------------------------------I------------I I Hrubá mzda                          I  70 000  I I---------------------------------------------------------------I------------I I Pojistné hrazené zaměstnavatelem (34% )            I  23 800  I I---------------------------------------------------------------I------------I I Základ daně                          I  93 800  I I---------------------------------------------------------------I------------I I Záloha na daň (15% )                     I  14 070  I I---------------------------------------------------------------I------------I I Pojistné zaměstnance (11% )                  I  7 700  I I---------------------------------------------------------------I------------I I Čistá mzda                          I  48 230  I I---------------------------------------------------------------I------------I 
Vyměřovací základ zaměstnance nedosáhne u žádného zaměstnavatele maximálního vyměřovacího základu pro rok 2015, takže je hrazeno zaměstnancem i oběma zaměstnavateli pojistné na sociální a zdravotní pojištění za všechny kalendářní měsíce roku 2015.
Souhrnně zaměstnanec odvedl pojistné z vyměřovacího základu
960 000 Kč + 840 000 Kč = 1 800 000 Kč, tedy z vyměřovacího základu, který převyšuje maximální vyměřovací základ pro pojistné na sociální pojištění o částku (1 800 000 Kč - 1 277 328 Kč) = 522 672 Kč.
Na základě žádosti zaměstnance mu vrátí OSSZ pojistné 522 672 Kč x 0,065 = 33 974 Kč.
V daňovém přiznání poplatníka daně z příjmů fyzických osob za rok 2015 bude uplatněno solidární zvýšení daně dle § 16a ZDP.
 I------------------------------------------I---------------------------------I I Položka                 I      Údaj v Kč      I I------------------------------------------I---------------------------------I I Úhrn příjmů od všech zaměstnavatelů   I      1 800 000      I I------------------------------------------I---------------------------------I I Úhrn povinného pojistného u obou     I       612 000      I I zaměstnavatelů              I                 I I------------------------------------------I---------------------------------I I Dílčí základ daně podle § 6 zákona    I      2 412 000      I I------------------------------------------I---------------------------------I I Daň podle § 16 zákona          I       361 800      I I------------------------------------------I---------------------------------I I Solidární zvýšení daně podle § 16a    I (1 800 000 - 1 277 328) x 0,07 I I zákona                  I      = 36 587,04      I I------------------------------------------I---------------------------------I I Daň celkem zaokrouhlená na celé Kč    I       398 388      I I nahoru                  I                 I I------------------------------------------I---------------------------------I I Základní sleva na poplatníka       I        24 840      I I------------------------------------------I---------------------------------I I Daň po uplatnění slevy          I       373 548      I I------------------------------------------I---------------------------------I I Úhrn sražených záloh na daň z příjmů ze I       336 960      I I závislé činnosti u obou zaměstnavatelů  I                 I I------------------------------------------I---------------------------------I I Zbývá doplatit na dani          I        36 588      I I------------------------------------------I---------------------------------I 
 
Uplatnění solidárního zvýšení daně u OSVČ za rok 2015
V případě, že poplatník daně z příjmů fyzických osob má výlučně příjmy ze samostatné činnosti (zdaňované dle § 7 ZDP) a v daňovém přiznání k dani z příjmů za rok 2015 přesáhne základ daně z příjmů ze samostatné činnosti částku 1 277 328 Kč, rozdíl základu daně převyšující tuto limitní hranici bude podléhat solidárnímu zvýšení daně ve výši 7% z tohoto rozdílu.
Příklad 5
Advokát dosáhne za rok 2015 zdanitelné příjmy ve výši 2 150 000 Kč. K těmto příjmům uplatňuje paušální výdaje. Jiné příjmy poplatník nemá, uplatňuje základní slevu na dani na poplatníka.
Advokát si může uplatnit paušální výdaje maximálně ve výši 800 000 Kč dle § 7 odst. 7 písm. c) ZDP. Jeho základ daně z příjmů za rok 2015 tak bude činit 1 350 000 Kč. Poplatník je povinen uplatnit v daňovém přiznání solidární zvýšení daně ve výši: (1 350 000 Kč - 1 277 328 Kč) x 0,07 = 5 087,04 Kč
Jeho výsledná daň tak činí: 1 350 000 Kč x 0,15 + 5 087,04 Kč = 207 587,04 Kč
Po zaokrouhlení a odečtu základní slevy na dani na poplatníka činí daň 182 748 Kč.
Pojistné na sociální a zdravotní pojištění odvede z vyměřovacího základu 0,5 x 1 350 000 Kč = 675 000 Kč.
V případě, že poplatník daně z příjmů fyzických osob má kromě příjmů ze samostatné činnosti (zdaňované dle § 7 ZDP) ve zdaňovacím období roku 2015 ještě další příjmy zdaňované dle § 8 (příjmy z kapitálového majetku), dle § 9 (příjmy z nájmu) nebo dle § 10 ZDP (ostatní příjmy), pak v daňovém přiznání k dani z příjmů za rok 2015 porovná pouze dílčí základ daně z příjmů ze samostatné činnosti s částkou 1 277 328 Kč. Pokud je dílčí základ daně z příjmů ze samostatné činnosti vyšší než tato limitní částka, pak rozdíl mezi dílčím základem daně dle § 7 ZDP převyšující tuto limitní hranici bude podléhat solidárnímu zvýšení daně ve výši 7% z tohoto rozdílu. Tento výpočet nikterak neovlivní výše příjmů z kapitálového majetku, výše příjmů z nájmu ani ostatní příjmy zdaňované dle § 10 ZDP.
Příklad 6
Poplatník dosáhne za rok 2015 příjmy z podnikání ve výši 2 450 000 Kč a daňově uznatelné výdaje ve výši 1 550 000 Kč. Podnikatel vede daňovou evidenci. V roce 2015 má poplatník dále příjmy z nájmu bytů ve vlastním činžovním domě, zdaňované podle § 9 ZDP ve výši 620 000 Kč, ke kterým uplatňuje paušální výdaje, a příjem z prodeje osobního automobilu ve výši 195 000 Kč, pořízený v autobazaru před 6 měsíci před jeho prodejem za částku 130 000 Kč.
Dílčí základ daně z nájmu dle § 9 ZDP činí 620 000 Kč -- 620 000 Kč x 0,3 = 434 000 Kč. Příjem z prodeje automobilu podléhá zdanění dle § 10 odst. 1 písm. b) ZDP, protože nejsou dodrženy podmínky pro osvobození stanovené v § 4 odst. 1 písm. c) ZDP. Dílčí základ daně dle § 10 činí 195 000 Kč - 130 000 Kč = 65 000 Kč. Příjmy zdaňované dle § 9 a § 10 ZDP se však nezahrnují do limitu pro posouzení uplatnění solidárního zvýšení daně. Protože dílčí základ dle § 7 ZDP činí 900 000 Kč, nemusí podnikatel v daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2015 uplatnit solidární zvýšení daně.
V případě, že poplatník daně z příjmů fyzických osob má současně příjmy ze závislé činnosti zdaňované dle § 6 ZDP a příjmy ze samostatné činnosti zdaňované dle § 7 ZDP, bude postupovat následovně. Pro posouzení nutnosti uplatnit solidární zvýšení daně se u poplatníka sečte za zdaňovací období roku 2015:
-
úhrn zdanitelných příjmů ze závislé činnosti (příjem peněžní i nepeněžní), které jsou předmětem daně a nejsou od daně z příjmů osvobozeny (nevychází se ze superhrubé mzdy, tj. nevychází se z příjmů zvýšených o povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem),
-
dílčí základ daně z příjmů ze samostatné činnosti.
Pokud součet bude vyšší než částka 1 277 328 Kč, rozdíl podléhá výpočtu solidárního zvýšení daně ve výši 7% z tohoto rozdílu. Vykáže-li poplatník v roce 2015 u příjmů ze samostatné činnosti daňovou ztrátu, lze o ni pro účely stanovení solidárního zvýšení daně snížit příjmy zahrnované do dílčího základu daně podle § 6.
Příklad 7
Občan je zaměstnán a pobírá v průběhu roku 2015 v zaměstnání mzdu v rozmezí 25 000 Kč až 45 000 Kč. Současně podniká na základě živnostenského oprávnění a za rok 2015 dosáhne dílčího základu daně z podnikání ve výši 945 000 Kč. Dle potvrzení zaměstnavatele pro účely daňového přiznání jeho příjmy ze závislé činnosti činily 421 500 Kč.
Poplatník v daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2015 musí k vypočtené dani z příjmů z dílčích základů daně z příjmů dle § 6 a § 7 ZDP připočítat solidární zvýšení daně ve výši:
(421 500 Kč + 945 000 Kč - 1 277 328 Kč) x 0,07 = 6 242,04 Kč
Příklad 8
Občan je zaměstnán jako manažer společnosti a pobírá v průběhu roku 2015 v zaměstnání mzdu v rozmezí 105 000 Kč až 125 000 Kč. Současně zahájí v roce 2015 podnikání na základě živnostenského oprávnění a za rok 2015 dosáhne daňové ztráty ve výši 120 000 Kč. Dle potvrzení zaměstnavatele pro účely daňového přiznání jeho příjmy ze závislé činnosti činily 1 350 000 Kč a povinné pojistné na sociální a zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem 434 292 Kč (pojistné hrazené do výše maximálního vyměřovacího základu).
Ve smyslu novelizovaného § 16a ZDP může poplatník pro účely výpočtu solidárního zvýšení daně odečíst daňovou ztrátu z podnikání od příjmů zahrnovaných do dílčího základu daně dle § 6 ZDP. Pro účely solidárního zvýšení daně v našem případě poplatník dosáhne položky:
1 350 000 Kč - 120 000 Kč = 1 230 000 Kč.
Tato částka je nižší než limitní výše 1 277 328 Kč pro rok 2015, takže poplatník nemusí v daňovém přiznání za rok 2015 uplatnit solidární zvýšení daně.
Pro vlastní výpočet daně však poplatník nemůže daňovou ztrátu z podnikání odečíst od dílčího základu daně z příjmů dle § 6 ZDP, takže poplatník bude vycházet pro zdanění z částky 1 350 000 Kč + 434 292 Kč = 1 784 292 Kč. Od této částky si uplatní nezdanitelné části základu daně dle § 15 ZDP a stanoví výslednou daň, od které uplatní příslušné slevy na dani.
 
Uplatnění solidárního zvýšení daně v případě spolupráce osob
Pokud OSVČ využije pro své podnikání spolupracujících osob podle § 13 ZDP, provádí se výpočet solidárního zvýšení daně dle § 16a ZDP až po rozdělení příjmů a výdajů na tyto spolupracující osoby. U spolupracující osoby se solidární zvýšení daně vypočítá dle § 16a ZDP včetně příjmů a výdajů, které na ni byly převedeny od OSVČ.
Příklad 9
Podnikatel s příjmy ze živnostenského podnikání dosáhne za rok 2015 zdanitelné příjmy ve výši 2 600 000 Kč. K těmto příjmům uplatňuje paušální výdaje ve výši 60%, a to do výše stanoveného limitu 1 200 000 Kč. Jeho manželka má jednak své zdanitelné příjmy z provozování masérského salonu ve výši 460 000 Kč za rok 2015, ke kterým uplatňuje prokazatelné výdaje ve výši 310 000 Kč, a jednak vypomáhá manželovi jako spolupracující osoba.
Pokud by s podnikatelem nespolupracovala manželka, byl by jeho základ daně 1 400 000 Kč, a podnikatel by musel uplatnit - solidární zvýšení daně ve výši: (1 400 000 Kč - 1 277 328 Kč) x 0,07 = 8 587,04 Kč
V případě spolupráce manželky může na ní převést limitní výši 540 000 Kč rozdílu příjmů a výdajů, tj. 38,57% svých příjmů a výdajů. Zdanění obou osob bude v roce 2015 následující:
 I------------------------------------------------I-------------I-------------I I Subjekt                    I Příjmy v Kč I Výdaje v Kč I I------------------------------------------------I-------------I-------------I I Podnikatel                   I 1 597 180 I  737 160  I I------------------------------------------------I-------------I-------------I I Manželka                    I       I       I I------------------------------------------------I-------------I-------------I I - ze spolupráce                I 1 002 820 I  462 840  I I------------------------------------------------I-------------I-------------I I - z vlastního podnikání            I  460 000 I  310 000  I I------------------------------------------------I-------------I-------------I I - celkem                    I 1 462 820 I  772 840  I I------------------------------------------------I-------------I-------------I 
Ani manžel ani manželka nemusí v daňovém přiznání k dani z příjmů za rok 2015 uplatnit solidární zvýšení daně, protože jejich základ daně z podnikání je nižší než 1 277 328 Kč.