Daňové přiznání k dani silniční 2015

Vydáno: 20 minut čtení
Daňové přiznání k dani silniční 2015
JUDr.
Zdeňka
Tesařová,
LLM.
Termín pro podání daňového přiznání k dani silniční za rok 2015 se blíží, pojďme si připomenout nejen, kdo má povinnost toto daňové přiznání podat a za jaká vozidla, ale také kdy se má daň silniční zaplatit, či případně čeho se vyvarovat. Na konkrétním příkladu je pak ukázán způsob vyplnění daňového přiznání.
Změny pro rok 2015
Z hlediska změn platných pro rok 2015 lze úvodem konstatovat, že v případě zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani silniční“), k žádným zásadním změnám nedošlo. V listopadu 2014 sice nabyl platnosti zákon č. 267/2014 Sb., který obsahuje mimo jiné novelu zákona o dani silniční účinnou od 1.1.2015, nicméně tento zákon v oblasti daně silniční zásadní změnu nepřinesl. V případě zákona o dani silniční se jednalo pouze o drobnou úpravu v § 8 legislativnětechnického charakteru.
V souvislosti s problematikou daně silniční lze však upozornit na novou právní úpravu, která byla přijata v oblasti provozování vozidel na pozemních komunikacích. Především na zákon č. 239/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, který přinesl mnoho zásadních změn. Většina změn, které tato významná novela přinesla, nabyla účinnosti dnem 1.1.2015. V souvislosti s daní silniční je třeba upozornit zejména na nová pravidla tzv. „přeregistrování“ vozidla, tj. provádění zápisů změn v osobě vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla v registru silničních vozidel, ale i další. Nejde však o jedinou novinku. Počátkem roku 2015 nabyly účinnosti také dvě zcela nové prováděcí vyhlášky k zákonu č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, a vyhláška č.

Související dokumenty

Zákony

586/1992 Sb. o daních z příjmů
16/1993 Sb. o dani silniční
168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)
307/1999 Sb. , kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů ( zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla )
56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění
182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
280/2009 Sb. daňový řád
239/2013 Sb. , kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
267/2014 Sb. , kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Vyhlášky

302/2001 Sb. o technických prohlídkách a měření emisí vozidel
341/2014 Sb. o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
342/2014 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění pozdějších předpisů
343/2014 Sb. o registraci vozidel