Dopady uplatňování režimu přenesení daňové povinnosti u daně z přidané hodnoty

Vydáno: 21 minut čtení

Režim přenesení daňové povinnosti je při uplatňování DPH režimem specifickým. V rámci režimu přenesení daňové povinnosti je povinnost přiznat a zaplatit daň na výstupu přenesena na příjemce plnění. Tento režim byl zaveden do českého zákona o dani z přidané hodnoty od 1.1.2006, a to u dodávek zlata. Od 1.4.2011 došlo k rozšíření uplatňování přenesení daňové povinnosti u tuzemských plnění, od tohoto data začal být režim uplatňován u dodání strusky, odpadů a kovových šrotů vymezených v příloze č. 5 zákona o DPH a u obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů. Od 1.1.2012 je režim přenesení daňové povinnosti aplikován také u stavebních a montážních prací, čímž dochází k výraznému rozšíření okruhu plátců DPH, kterých se toto ustanovení může dotknout. Od 1.4.2015 byl tento režim zaveden u dalších druhů zboží a služeb.

Dopady uplatňování režimu přenesení daňové povinnosti u daně z přidané hodnoty
Ing.
Milena
Otavová,
Ph. D.,
Ing.
Miloš
Grásgruber,
Ph. D.
Režim přenesení daňové povinnosti, tzv. „reverse charge“, vychází z článku 199 a 199a Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (dále jen „Směrnice o DPH“). Na základě něho je umožněno členským státům stanovit, že osobou povinnou odvést daň je osoba povinná k dani, jíž je dodáno vyjmenované zboží nebo poskytnuta některá z uvedených služeb. Jedná se tedy o opatření, které má zjednodušit postup vyměřování daně z přidané hodnoty a napomoci zabránit daňovým únikům a vyhýbání se daňovým povinnostem v určitých oblastech a pro určité druhy plnění. Obecná pravidla přenesení daňové povinnosti v České republice jsou obsažena v § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“). Zákon o DPH stanovuje, že režim přenesení daňové povinnosti obsažený v § 92a může být aplikován pouze u uskutečněných zdanitelných plnění s místem plnění v tuzemsku. Vztahují se na plnění uvedená v § 92b (dodání zlata, kde byl tento režim uplatňován již od 1.5.2004) a dále od 1.4.2011 na plnění dle § 92c (dodání zboží uvedeného v příloze č. 5 jako např. sběrový papír, použité hadry, skleněné střepy, odpad a šrot ze železa nebo oceli, měděný odpad a šrot atd.) a na plnění dle § 92d ZDPH (obchodování s emisními povolenkami)1). Do konce roku 2011 zavedený režim přenesení daňové povinnosti zasahoval relativně úzkou skupinu plátců. K 1.1.2012 však nabylo účinnosti ustanovení § 92e ZDPH, na základě kterého se režim přenesení daňové povinnosti rozšířil na stavební a montážní práce. Díky zavedení přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví došlo k výraznému rozšíření skupiny plátců, kteří musí přenesenou daňovou povinnost uplatňovat.