Dotazy a odpovědi: Daň z příjmů fyzických osob

Vydáno: 35 minut čtení
Daň z příjmů fyzických osob
Ing.
Eva
Sedláková
1. Poplatník nepodnikatel si v roce 2014 koupil akcie za 300 000 Kč. Tyto cenné papíry od něj v září 2015 vykoupil hlavní akcionář za 400 000 Kč. Jedná se o nucený přechod účastnických cenných papírů na základě § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích. Jde na straně poplatníka o zdanitelný příjem?
ODPOVĚĎ
Zákon o obchodních korporacích v § 375 a násl. stanoví, že akcionář je oprávněn požadovat, aby představenstvo svolalo valnou hromadu a předložilo jí k rozhodnutí návrh na přechod všech ostatních účastnických cenných papírů na tohoto akcionáře, jestliže vlastní ve společnosti akcie:
a)
jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí alespoň 90% základního kapitálu společnosti, na nějž byly vydány akcie s hlasovacími právy, a
b)
s nimiž je spojen alespoň 90% podíl na hlasovacích právech ve společnosti (dále jen „hlavní akcionář“).
Vlastníci účastnických cenných papírů mají právo na přiměřené protiplnění v penězích, jehož výši určí valná hromada. Výplatu protiplnění provádí pověřená osoba.
Výplatou protiplnění hlavním akcionářem minoritním akcionářům v souladu s § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích, realizují minoritní akcionáři příjem, na který se vztahuje osvobození podle § 4 odst. 1 písm. w) zákona (zákon v § 4 odst. 1 písm. w) stanoví mimo jiné, že obdobně se postupuje u příjmu plynoucího jako protiplnění menšinovému akcionáři při uplatnění práva hlavního akcionáře na výkup účastnických cenných papírů). Došlo-li by k přechodu akcií po 3 letech, byl by příjem minoritního akcionáře od daně osvobozen.
Vzhledem ke skutečnosti, že k přechodu došlo již v 5. měsíci od nabytí, jde o zdanitelný příjem. Jako daňový výdaj lze uplatnit částku 300 000 Kč, za kterou poplatník cenné papíry pořídil.
2. Poplatník koupil v roce 2011 bytový dům (i s nájemníky) za účelem pronájmu, příjmy zdaňuje podle § 9 zákona o daních z příjmů. Koncem roku 2014 začal dům kompletně rekonstruovat, zateplil ho, vyměnil okna, udělal nové koupelny. Na toto technické zhodnocení domu (ne na jeho pořízení) použil úvěr. Jsou úroky z tohoto úvěru nákladem v § 9, nebo vstupují do pořizovací ceny technického zhodnocení?
ODPOVĚĎ
Z hlediska daně z příjmů se v daném případě postupuje podle účetních předpisů, na které zákon o daních z příjmů odkazuje. Ustanovení § 47 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 500/1992 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů stanoví, že součástí ocenění dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a technického zhodnocení jsou náklady na úroky, zejména z úvěru, pokud tak účetní jednotka rozhodne.
Z výše uvedeného ustanovení vyhlášky č. 500/1992 Sb. je zřejmé, že záleží zcela na rozhodnutí poplatníka, zda úroky z úvěru zahrne do vstupní ceny technického zhodnocení domu nebo je uplatní jako provozní daňový výdaj.
3. Podnikatel má provozovnu ve svém domě, který není vložen do obchodního majetku pro podnikání. Lze uplatnit do daňových výdajů výdaje za vymalování provozovny, popř. opravu WC atd.?
ODPOVĚĎ
Z hlediska daně z příjmů je třeba postupovat podle § 25 odst. 1 písm. u) zákona o daních z příjmů. Ten stanoví, že za výdaje (náklady) vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů pro daňové účely nelze uznat zejména výdaje na osobní potřebu poplatníka; včetně výdajů vynaložených na opravu, údržbu nebo tec